Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи

С проекта на наредба се предлагат две съществени промени.

Първата се изразява в отмяна на изискването за водене на корабен дневник за:  1) морските кораби от крайбрежно плаване с вместимост до 40 БТ, използвани за туризъм, спорт, спортен риболов и развлечение; 2) морските риболовни кораби от крайбрежно плаване с вместимост до 40 БТ; 3) малките (с дължина до 20 метра) риболовни кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.

Втората е свързана с предложението на Сдружение с нестопанска цел „Българска Дунавска камара“ за отмяна на изискването за извършване на периодичен преглед и заверка на корабно удостоверение Общността, което се издава за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

Целта и на двете предложени промени е да бъде намалена административната тежест съответно по отношение на капитаните и на корабопритежателите на посочените по-горе категории кораби.

 

Към настоящия момент капитаните на всички плаващи по вътрешните водни пътища малки кораби за туризъм, спорт, спортен риболов и развлечение са освободени от задължението да водят корабен дневник. В същото време, действащата разпоредба на чл. 80, ал. 1, т. 6 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи изисква корабен дневник да бъде воден за морските кораби за туризъм, спорт, спортен риболов и развлечение с вместимост до 40 БТ от крайбрежно плаване и с район на плаване 5 и повече морски мили. От практическа гледна точка съществуването на подобна разлика в нормативните разрешения за очевидно сходни случаи е неоправдано, а от правно-техническа – нежелателно. По изложените съображения с § 24 от проекта на наредба се предлага нормата на чл. 80, ал. 1, т. 6 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи да бъде отменена.

Според действащите текстове на чл. 80, т. 3 и чл. 106, ал. 2, т. 4 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи корабен дневник следва да бъде воден за всеки морски кораб с вместимост до 40 БТ, извършващ крайбрежно плаване и използван за стопански дейности (в т.ч. и риболов), както и за всеки малък кораб, плаващ по вътрешните водни пътища и използван за стопански дейности (включително риболов). От разпоредбата на чл. 65, ал. 1 и от приложение № 52а към същата правна норма е видно, че корабният дневник следва да отразява цялостната дейност на кораба и събитията, свързани с кораба и екипажа. Преобладаващата част от подлежащите на вписване факти и обстоятелства са присъщи на кораби, които извършват търговско корабоплаване – отваряне и затваряне на хамбари, прехвърляне на товар, заставане на котва, заставане на борд на друг кораб или на кей.

Дори изискванията за отразяване на метеорологичната обстановка и на всяка промяна в курса и скоростта на кораба са практически трудно осъществими. При риболов курсът и скоростта на кораба се променят постоянно в зависимост от движението на рибните пасажи. По правило малките риболовни плавателни съдове, независимо дали плават по море (с вместимост до 40 БТ) или по вътрешни водни пътища (с дължина до 20 метра), не са снабдени с уреди като барограф, анемометър, което не позволява на борда им да бъдат отчитани силата на вятъра и атмосферното налягане. В същото време, районите за риболов на тези риболовни кораби са в границата на териториалното море на Република България, където е изградена система за метеорологично наблюдение, т.е. съществуват други начини за набавяне при нужда на достоверна метеорологична информация, поради което няма реална практическа необходимост капитанът на риболовния кораб да я отбелязва в корабния дневник. Към това следва да се добави и обстоятелството, че екипажите на малките риболовни кораби, независимо дали плават по море или по вътрешните водни пътища, най-често са в състав от един до трима души, които са и пряко заети с извършване на риболовната дейност, което не позволява едновременно с управлението на кораба или с извършването на стопанската дейност да бъде воден и непрекъснат запис в корабния дневник за курса и скоростта на кораба и за метеорологичните условия.

В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи са включени разпоредбите на § 23, т. 2 (относно изменение на разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи), § 24 (относно отмяна на чл. 80, ал. 1, т. 6 от наредбата), § 25 (относно допълване на чл. 81 от наредбата с ал. 2), § 26 (относно изменение на чл. 82 от наредбата) и § 27 (относно допълване на чл. 106 от наредбата с ал. 3). Посредством отмяната на чл. 80, ал. 1, т. 6 и създаването на новите разпоредби на чл. 81, ал. 2 и чл. 106, ал. 3 морските кораби от крайбрежно плаване с вместимост до 40 БТ, използвани за туризъм, спорт, спортен риболов и развлечение, както и морските риболовни кораби от крайбрежно плаване с вместимост до 40 БТ и малките риболовни кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, ще бъдат освободени от изискването за водене на корабен дневник.

 

Предложението на Сдружение с нестопанска цел „Българска Дунавска камара“ за отмяна на изискването за извършване на периодичен преглед и заверка на корабното удостоверение на Общността е излагана неколкократно в последните дванадесет месеца. Обсъждане по нея, с участието на експерти от сдружението и от дирекциите „Речен надзор“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, е проведено на 30 ноември 2016 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи корабно удостоверение Общността се издава на кораб, плаващ под българско знаме по вътрешните водни пътища и удостоверява, че корабът съответства на изискванията на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм., бр. 30 и 49 от 30 Юни 2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 2014 г.). Срокът на неговата валидност е определен на 5 (пет) години за пътническите кораби и на 10 (десет) години за всички останали кораби. В чл. 38, ал. 3 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи се съдържа изискване за извършване на ежегодна заверка на корабното удостоверение на Общността, издавано за пътнически кораби, ро-ро кораби, танкери и кораби, превозващи или претоварващи опасни товари. За всички останали кораби е предвидено заверката да се извършва на всеки две години. Всяка заверка трябва да бъде предхождана от преглед за установяване съответствието на кораба с изискванията на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища. Компетентният да извърши периодичната заверка орган е определен в следващата ал. 4 на чл. 38.

Разпоредбата на чл. 38, ал. 3 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи е създадена преди влизане в сила на Директивата на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (Директива 2006/87/ЕО) (ОВ, L 389 от 2006 г.), с която за държавите – членки на Европейския съюз са създадени единни правила относно издаване на корабното удостоверение на Общността, сроковете на неговата валидност и условията и реда, при които то може да бъде подновено, заменено, да бъде продължен срокът на валидността му или да бъде издадено ново такова. Изискванията на Директива 2006/87/ЕО, както е изменена с Директива 2006/137/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. (ОВ, L 389 от 2006 г.), Директива 2008/59/ЕО на Съвета от 12 юни 2008 г. (ОВ, L 166 от 2008 г.), Директива 2008/87/ЕО на Комисията от 22 септември 2008 г. (ОВ, L 255 от 2008 г.), Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. (ОВ, L 260 от 2008 г.), Директива 2008/126/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. (ОВ, L 32 от 2009 г.), Директива 2009/46/ЕО на Комисията от 24 април 2009 г. (ОВ, L 109 от 2009 г.), Директива 2012/48/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. (ОВ, L 6 от 2013 г.), Директива 2012/49/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. (ОВ, L 6 от 2013 г.), Директива 2013/22/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. (ОВ, L 158 от 2013 г.) и Директива 2013/49/ЕС на Комисията от 11 октомври 2013 г. (ОВ, L 272 от 2013 г.), са въведени в националното законодателство чрез съответните текстове на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища и на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г., изм., бр. 101 от 2004 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., изм. и доп., бр. 65 от 2013 г., изм., бр. 16 от 2014 г., изм. и доп., бр. 5 от 2015 г.).

В настоящия момент съществува колизия между установеното с чл. 38, ал. 3 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи правило за периодично заверяване на корабното удостоверение на Общността, и нормите от националното законодателство, с които са въведени изискванията на Директива 2006/87/ЕО. Налице е дори вътрешно противоречие между коментирания текст и нормите на чл. 12а – 12ж от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи. С оглед преодоляването му, с § 12, т. 2 от настоящия проект на наредба се предлага отмяна на чл. 38, ал. 3 и 4 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи.

 

С останалите разпоредби, включени в предлагания проект на наредба, се цели:

Ø да бъдат съобразени структурните промени в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ , извършени с Устройствения правилник на агенцията, приет с Постановление № 106 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г., изм. и доп., бр. 92 от 2015 г.), в т.ч. промяната на наименованието на териториалните дирекции в Русе и Лом – § 2, § 4, § 5, § 8, § 9, т. 2, § 10, § 11, § 12, т.  1 и 3, § 13, § 14, т. 2, § 15, т.  2, § 16 – 18, § 19, т. 2, § 21, § 22, т. 2, § 23, т. 1 и § 33 – 42;

Ø използваната в наредбата терминология да бъде приведена в съответствие с понятията, използвани в по-високи по степен нормативни актове – Кодекса на търговското корабоплаване, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закона за здравето. Към тази група следва да бъдат причислени текстовете на § 1, § 6, т. 1, § 7, § 15, т. 1, § 20 и § 28 – 32;

Ø да бъдат отстранени допуснати при предишни изменения на нормативния акт очевидни фактически грешки, като в тази група влизат § 3, § 6, т. 2, § 9, т. 2, § 19, т. 1 и § 22, т. 1.

 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи не се въвеждат изисквания на вторичното право на Европейския съюз, поради което не е необходимо изготвяне на таблица за съответствие с нормите на европейското право.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на официалната интернет страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет за обществено обсъждане. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта, както и да представят писмени предложения и становища по него. Резултатите от проведените публични консултации са отразени в справка „Резултати от обществено обсъждане”.

 

Лице за контакт:
Павлинка Ковачева
Директор на дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Тел.: 0700 10 145
E-mail: Pavlinka.Kovacheva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 7.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари