Обществени консултации

Закон за допълнение на Закона за автомобилните превози

МОТИВИ

към Закона за допълнение на Закона за автомобилните превози

(Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 2003 г., изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., изм. и доп., бр. 92 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г., изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 2006 г., изм., бр. 92 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 2007 г., бр. 80 от 2007 г., доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм. и доп., бр. 17 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 50 от 2012 г., доп., бр. 60 от 2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., изм., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 66 от 2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., изм., бр. 11 от 2014 г., изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., доп., бр. 60 от 2015 г., изм., бр. 81 от 2015 г., бр. 100 от 2015 г., изм. и доп., бр. 32 от 2016 г., изм., бр. 58 от 2016 г., бр. 59 от 2016 г., изм. и доп., бр. 9 от 2017 г.)

 

            С §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 32 от 2016 г.) бяха направени изменения и допълнения в Закона за автомобилните превози (ЗАП), като със създадената ал. 4 в чл. 24 от ЗАП се въведе 5-годишен срок на валидност на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил.        

            С настоящото допълнение в чл. 24, ал. 4, изречение второ от ЗАП, предложено с параграф единствен от законопроекта, се дава законова делегация на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредбата, уреждаща извършването на таксиметрови превози да определи условията и реда за продължаване срока на валидност на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил, каквито правомощия към настоящия момент не са му предоставени. Липсата на подробно разписани условия и ред за удължаване на срока на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил води до затруднения при прилагането на закона. Предлаганата промяна цели облекчаване на условията за извършване на таксиметрови превози.

 

Лице за контакт:
Людмила Христова
Директор на дирекция „Автомобилни превози“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 44
София 1000, ул. „Ген. Гурко“ 5
 


Дата на откриване: 1.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари