Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос

С Договор №58/18.05.2016г. за „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в урбанизираните територии на община Айтос”, сключен след проведена обществена поръчка, е въведено изискването сметосъбирането да се осъществява само в един вид съд за смет и това е  тип „Бобър” 1.1м3. Използването на кофи тип „Карнобатски” 0.11м3,  е изключено от договора и не се прилага при сега действащият договор. Използването на този вид съд за смет е икономически неоправдано, тъй като стойността за извозването на единица смет (обем или тегло) при по-малкия съд е по-голяма. В наредбата, предмет на изменение е предвидено, че в случаите, когато общината не предоставя дадена услуга и не извършва разходи по нейното предоставяне, такса не се събира.В Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос съществуват текстове, свързани с определяне на такси смет, свързани с кофи тип „Карнобатски” 0.11м3, а именно: чл.16б, ал.1, т.3, първо предложение  и чл.16б, ал.2, т.3, първо предложение.След като този вид услуга и начин на събиране на ТБО е отпаднал е необходимо и разпоредбите на местната наредба да се приведат в съответствие с новоустановения ред.


Дата на откриване: 1.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Айтос
Дата на приключване: 1.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари