Обществени консултации

НИД на Наредба №52 от 2006г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Р България и държавите-членки на ЕС, за определяне на здравния статус на обектите,от които произхождат

Във връзка с Решение за Изпълнение (ЕС) 2016/2002 на Комисията от 8 ноември 2016 година за изменение на приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета, приложение III към Решение 2010/470/ЕС на Комисията и приложение II към Решение 2010/472/ЕС на Комисията относно търговията и вноса в Съюза на овце и кози и на сперма от кочове и пръчове по отношение на правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии е необходимо да се измени Наредба № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти. По конкретно изменението касае образците на здравни сертификати, посочени в Приложение № 3 към чл. 9, ал. 4, т. 4 от Наредбата, които да бъдат съответно изменени с образците посочени в Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2002 на Комисията.

Изискванията при търговия с овце и кози в рамките на Европейския Съюз са определени в Директива 91/68/ЕИО, наред с другите изисквания в директивата е предвидено по време на транспортирането до местоназначението им овцете и козите да се придружават от здравен сертификат съгласно Образец I, II или III, установени в Приложение Д към директивата.

В Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии са определени правилата за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при говедата, овцете и козите. Конкретните мерки за контрол и ликвидиране на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии са определени в Приложение VII към регламента, а в глава А от Приложение VIII към същия регламент се определят условията за търговия с живи животни в Съюза.

Регламент (ЕО) № 999/2001 е изменен с Регламент (ЕС) 2016/1396 на Комисията от 18 август 2016 година за изменение на някои приложения към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии. Част от измененията целят предотвратяване разпространението на класическо скрейпи при селскостопанските животни отглеждани в стопанства, при овце и кози, които се придвижват само между одобрени органи, институти или центрове. Въвеждат се и специални условия за търговия в Съюза с овце и кози от редки породи, които не отговарят на изискванията в глава А, раздел А, точка 4.1 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001, като целта е да се запази възможността за редовен обмен на такива животни между държавите-членки, така че да се избегне близкородствено кръстосване и да се съхрани генетичното разнообразие в популациите от редки породи.

Вследствие на тези изменения и на факта, че от Образец I, II и III на Приложение Д е необходимо да отпадне информацията за породата, която не е необходима за определяне на здравния статус на животните Директива 91/68/ЕИО е изменена, като Приложение Д към нея се изменя съответно с Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2002 на Комисията от 8 ноември 2016 година.

Освен това, с цел в точки II.5 и II.6 от образците на здравни сертификати II и III, установени в Приложение Д към Директива 91/68/ЕИО е включена препратка към Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 година за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО, за да се посочат по-точно условията за индивидуална идентификация на животните.

Изискванията на Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания при търговията с овце и кози в рамките на Общността са въведени в националното ни законодателство чрез Наредба № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти.

Във връзка с гореизложеното е необходимо образците посочени в Приложение № 3 към чл. 9, ал. 4, т. 4 от Наредбата да бъдат съответно изменени с образците посочени в Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2002 на Комисията.

В допълнение във връзка с получено становище в хода на вътрешноведомственото съгласуване съгласно Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и храните са включени текстове с цел технически корекции на наредбата и актуализация поради препратки към други нормативни актове, които са изменени.

Предвидени са изменения в чл. 2 поради необходимост от прецизиране на препратките в чл. 2, ал. 1, 2 и 3 от наредбата.

В чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 3, т. 1, буква „б“ и в чл. 12, ал. 1, т. 5 от проекта препратката по отношение изискванията за идентификация и регистрация на животните следва да се актуализира във връзка с измененията в Закона за ветеринарномедицинската дейност, който на свой ред определя в чл. 51, ал. 7 ЗВД, че условията и редът за идентификация на овце и кози се определят с Регламент (ЕО) № 21/2004. Цитираното в Директива 91/68/ЕИО законодателство на Общността за идентификация и регистрация на животните се отнася именно до Регламент (ЕО) № 21/2004.

В чл. 13, ал. 5 от проекта думите „одобрени ветеринарни лекари” се заменят с  „лица по чл. 8, ал. 1 от ЗВД”. Понятието е съгласно директивата, но съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност ветеринарните лекари са регистрирани и официални. Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗВД контролът по здравеопазване при отглеждане на животни се извършва от официални ветеринарни лекари, от инспектори и експерти.

В чл. 14, ал. 1, т. 1 от проекта думата „маркирани“ се заменя с „идентифицирани“, за да се постигне съответствие с терминологията, заложена в ЗВД.

Предвидена е нова редакция на чл. 16а от наредбата по отношение на задължителната информация, която БАБХ следва да публикува на интернет-страницата си с оглед съответствие с таблицата, определена в Приложение II, глава 1 от Решение на Комисията 2009/712/ЕЕС от 18 септември 2009 година за прилагане на Директива 2008/73/ЕО на Съвета по отношение на информационни интернет страници, съдържащи списък на здравните заведения за животни и лабораториите, одобрени от държавите-членки в съответствие с ветеринарното и зоотехническото законодателство на Общността.

В чл. 19, ал. 7 и § 1 т. 7, 8, 10 и 18 от Допълнителните разпоредби на наредбата след думата „придвижване/то” се добавя „или транспортиране/то” с оглед яснота и последователност във връзка с определенията в § 1 т. 13 и 14 за „придвижване“ „транспортиране“.


Дата на откриване: 26.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари