Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка Обн. ДВ., бр. 4 от 2002 г.

Проектът е изготвен от работна група, съставена от експерти на Изпълнителна агенция „Железопътна Администрация“ (ИАЖА), Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, „Българска железопътна компания“ АД, „Ди Би Карго България“ ЕООД и „Порт Рейл“ ООД във връзка с постъпило в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложение от „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, изразено в писмо с изх. № 02-07-14 от 24.02.16 г. и получени сигнали в ИАЖА, свързани с проблеми при прилагането на разпоредбите на тази наредба.

 

Предложените промени се изразяват главно в следните насоки:

 1. Актуализиране на текстовете в съответствие с българското и европейското законодателство, свързано с ветеринарномедицинската, фитосанитарната и здравната дейност. В тази връзка се въвеждат препратки към нормативни актове, регламентиращи изискванията към превоза с железопътен транспорт и съхранението на определени видове товари.

 

 1. Прецизиране на разпоредби, свързани със задължения на ветеринарномедицинските и фитосанитарните органи. Въвеждане на текстове, които регламентират случаите, в които се изисква регистрация в БАБХ на транспортните средства, които ще се използват.

 

 1. Освобождаване на превозвачите от задължението и отговорността за товаро-разтоварните операции и контрола върху качеството на натоварената стока, предвид, че те не участват в процеса на товарене и разтоварване на товара, а само предоставят услугата за превоза му с или без осигуряване на необходимите вагони. Качеството на товара, условията, при които ще се извърши превоза, за да се запазят качествата му, видът на необходимия подвижен състав и начинът на осигуряването му е в правомощията и компетенциите на клиента.

 

 1. Въвеждане на текстове, които регламентират дейностите по почистване, дезинфекция, дезинсекция, дератизация и т.н., да могат да се извършват не само от НК ЖИ, а и от други физически или юридически лица, които отговарят на изискванията за това. Дава се възможност на клиента сам да определя кой и къде ще обработи вагоните му, в зависимост от вида на превозвания товар. Регламентира се това да бъде разписано в превозния договор, за да се разграничат отговорностите между превозвача и клиента и да не се допуска натоварване на необработен вагон.

 

 1. Прецизиране на текстовете, които задължават железопътните превозвачи да обработват всички вагони (собствени и на клиента) във ветеринарно-дезинфекционните станции на НКЖИ.

 

 1. Предлага се въвеждането на понятието „почистване“, което е задължително при товарите, описани в Приложение № 1.

 

 1. Актуализиране на Приложение № 1 „Списък на товарите, които изискват вагоните и контейнерите да се дезинфекцират и дезинсекцират (вкл. дезодорират, инактивират, пропарват и мият)“, като се заличават товарите, за които няма нормативно изискване, че вагоните, с които ще се превозват, трябва да бъдат обработени преди и/или след натоварването им.

 

По-подробно предлаганите промени в проекта на наредба обхващат:

 

По чл. 3, ал. 2

Текстът се привежда в съответствие с изискванията на анекс 2, глава IV, т. 1 от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните.

 

По чл. 3, ал. 3

Предлага се обработката на вагони да може да се извършва от превозвача и от всяко физическо и/или юридическо лице, което разполага с материална база, одобрена от компетентните органи за използване като обект, в който да се извършват дейности по почистване, измиване, пропарване, дезинфекция, дезинсекция и т.н. на железопътни превозни средства и разполага с персонал, който отговаря на изискванията на чл. 62 от Закона за здравето и чл. 6, чл. 13, чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обн., ДВ. бр. 12 от 2005 г.).

 

По чл. 4, ал. 2

С посочените разпоредби се осигуряват мерки на национално ниво за изпълнение на Регламент (ЕО) 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните.

 

По чл. 5

Предлага се в текста да отпадне изискването приемането, превозването и разтоварването на пратки с живи животни и птици, хранителни и технически продукти от животински произход, фуражи, фуражни добавки, комбинирани фуражи, премикси и специфични растителни продукти, плодове, зеленчуци и растения да се извършва под контрола на ветеринарномедицинските и фитосанитарните органи, тъй като тези органи нямат задължениe да присъстват при товаренето и разтоварването на пратките, с изключение на пратки с живи животни и птици.

 

По чл. 6, ал. 1

Предложението за изменение на текста е направено с оглед чл. 2 от Регламент (ЕО) 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, съгласно който определението на понятието „храни“ включва плодовете и зеленчуците.

 

По чл. 6, ал. 2

Текстът е съобразен с чл. 4, параграф 3, букви „в“ и „г“ от Регламент (ЕО) 852/2004, в който е регламентирано задължението на операторите, транспортиращи храни, да поддържат хладилната верига и да контролират температурите.

 

По чл. 7

Текстът е приведен в съответствие с чл. 2, параграфи 1 и 3 на Регламент (ЕО) 37/2005 на Комисията относно мониторинга на температурата в транспортните средства и съоръженията за складиране и съхраняване на бързо замразени храни, предназначени за консумация от човека.

 

По чл. 8, чл. 55, чл. 89, ал. 1 и чл. 99

Посочените текстове се предлага да бъдат изменени с оглед чл. 60, ал. 2 от ЗЖТ, уреждащ минималното съдържание на договора за превоз и чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), в който е предвидено, че страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

 

По чл. 9

Предлаганата промяна отчита обстоятелството, че железопътните превозвачи нямат задължение да присъстват при товаренето и разтоварването на вагоните, освен ако не е уговорено друго между страните.

 

По чл. 10 и чл. 14

Предложените промени в двете разпоредби се налагат с оглед параграф 5 от глава IX на приложение ІІ на Регламент (ЕО) 852/2004, в който е предвидено, че хладилната верига не трябва да бъде прекъсвана.

 

По чл. 13, ал. 1

Предлага се, за цитираните пратки, изпращачът, отделно за всяка товарителница, да представя документ, за вида товар, издаден от съответния ветеринарномедицински или фитосанитарен орган, който съпровожда товара до местоназначението му. Тези документи се издават за всяка конкретна пратка и нямат срок на валидност.

 

По чл. 18, ал. 2

С промяната се предлага да се предвиди, че към констативния протокол се прилага копие от документа по чл. 13, ал. 1, когато такъв се изисква.

 

По чл. 18, ал. 3

Отмяната на ал. 3 се налага поради обстоятелството, че ветеринарномедицинските и фитосанитарните органи нямат правомощия да дават заключения в случаите по чл. 18, ал. 3.

 

По чл. 19

В текста се предлага изпращачът да указва в товарителницата необходимия температурен режим във вид на температурен интервал. Това е необходимо за определяне на вида на транспортното средство, с което ще се извърши превоза на конкретния товар.

 

По чл. 20

Предлага се актуализиране на този текст, тъй като вагони, изискващи снабдяване с лед, вече не се експлоатират.

 

По чл. 24, ал. 2, чл. 29, ал. 1 и чл. 48, ал. 1

Предлага се документът за вида товар, издаден от съответния ветеринарномедицински или фитосанитарен орган, да не се подпечатва с датния печат на превозвача в отправната и в получаващата гара, тъй като превозвачът няма правомощия да заверява официални документи, издадени от официален компетентен орган.

 

По чл. 24, ал. 5

Предлага се отмяна на разпоредбата, тъй като в българското и европейското законодателство няма термин „замразено мляко“.

 

По чл. 25

Предлага се при пристигане в обекта на местоназначение температурата на млякото да не надвишава 10°C. Предложението е в съответствие с Регламент (EО) № 853/2004, Приложение IІI, Раздел ІХ, Глава I, ІІ-Б, параграф 3.

 

По чл. 27, ал. 1

Предлага се живи животни, птици и пчелни семейства да се превозват с железопътен транспорт съгласно изискванията на Регламент 1/2005/ЕС от 22 декември 2004 г. относно защита на животните по време на транспорт и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432 и 93/119 и на Регламент 1255/97. По този начин се осигуряват мерки на национално ниво за прилагането на посочения регламент.

 

По чл. 27, ал. 3

Предвижда се железопътните превозвачи, които ще превозват живи животни и птици, да притежават разрешително, издадено съгласно чл. 6 от Регламент 1/2005/ЕС от компетентните органи.

 

По чл. 45

Съгласно чл. 34, параграф 2 от Регламент 1/2005/ЕС от 22 декември 2004 г. относно защита на животните по време на транспорт и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432 и 93/119 и на Регламент 1255/97 след всяко едно разтоварване е необходимо да се направи почистване на превозното средство, както и дезинфекция, незабавно след всяко транспортиране на животни и ако е необходимо преди всяко ново натоварване на животни, като се използват дезинфекциращи средства, които официално са разрешени от компетентния орган. Именно поради тази причина се предлага изменение в текста, в който е предвидено, че вагоните, превозвали живи животни и всички вагонни съоръжения след разтоварване незабавно се почистват и дезинфекцират от клиента или превозвача, в зависимост от сключения между тях договор за превоз на товари по чл. 60, ал. 2 от ЗЖТ.“

 

По чл. 47, ал. 4 и 5

Посочените текстове се привеждат в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който е предвидено, че транспортът на странични животински продукти се извършва с регистрирани по реда на чл. 246 от този закон транспортни средства, които се етикетират за вида товар, който ще превозват.

 

По чл. 49, ал. 1

Предлага се действащият текст на тази разпоредба да се отмени. Съгласно текста, когато ветеринарният документ е с изтекъл срок, хранителните и техническите животински продукти се приемат за превоз само след представяне на нов или след заверяване на стария документ от ветеринарномедицинските органи. Отмяната е необходима с оглед осигуряване на съответствие на уредбата с Наредба № 20 от 10.02.2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (Наредба № 20). По време на транспортирането страничните животински продукти се съпровождат от търговски документ и/или ветеринарномедицински сертификат, които се издават за конкретната пратка, която ще се транспортира, в съответствие с чл. 9 от Наредба № 20. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6, б. „а“ от наредбата в търговския документ се посочва датата, на която материалът е взет от предприятието, няма срок на валидност и съгласно чл. 9, ал. 2, т. 7 документът се съхранява най-малко две години.

 

По чл. 56

Предлага се отмяна на разпоредбите, предвиждащи при превоз на свинско месо във ветеринарномедицинския документ да се отбелязва, че е трихиноскопирано и при превоз на кожарски и кожухарски суровини във ветеринарномедицинския документ да се отбелязва, че са дали отрицателна реакция за антракс.

Промяната е необходима, защото ветеринарномедицински документ в тези случаи не се издава. Това е така, тъй като официалният ветеринарен контрол е организиран съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004. Трихинелоскопирането е част от контрола в кланицата, където месото се обявява за годно за човешка консумация като му се поставя здравна маркировка, без да се издава ветеринарномедицински документ.

Съгласно глава V на приложение XIII от Регламент (ЕС) № 142/2011 кожите не се асколизират. Те трябва да произхождат от кланици, т.е. животните са прегледани от официален ветеринарен лекар. Забранено е клането на антраксни животни и изкупуването на кожи от частни стопани.

 

По чл. 57

Отменя се текстът, който предвижда при превоз на неопакован леш върху пода на вагона да се насипва негасена вар. Причината за отмяна на текста е, че труповете на умрели животни са странични животински продукти от категория 1, а съгласно чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 20 страничните животински продукти се транспортират в запечатани нови опаковки, в покрити водонепропускливи контейнери или транспортни средства т.е. труповете задължително се опаковат. Транспортните средства, които се използват повторно и тези, които са в контакт със странични животински продукти се почистват, измиват, дезинфекцират и подсушават след всяка употреба, а това е регламентирано в чл. 55 от настоящата наредба.

 

По чл. 65

С предложението се дава възможност и на изпращача да заплати обеззаразяването след разтоварване на вагоните, с които са превозвани починали хора, в зависимост от договора, сключен между него и превозвача, а не само от получателя.

 

По чл. 76

Регламентира се къде ще пътуват придружителите на пломбирани вагони и на какви условия трябва да отговарят предоставените от превозвача вагони.

 

По чл. 82, ал. 1

Предлага се превозът на растения, растителни продукти и други обекти, поставени под карантина, или от райони, поставени под карантина, да се извършва само с писмено разрешение и под контрола на инспектори по растителна защита от съответните ОДБХ. Копие от разрешителното следва да се прикрепя към товарителницата и задължително придружава пратката. По този начин текстът се привежда в съответствие с чл. 47 и чл. 48 от Наредба № 8 за фитосанитарния контрол, в които се забранява превоз на растения, растителни продукти и други обекти, в т.ч. техника и съоръжения, които произхождат от райони, обявени за заразени, без писмено разрешение от фитосанитарните органи и под контрола на инспекторите по растителна защита от съответните Областни дирекции по безопасност на храните.

 

По чл. 82, ал. 3

Текстът е променен с оглед обстоятелството, че при регистриране на заразни болести по животните и карантинни вредители по растенията и растителните продукти, от Българска агенция по безопасност на храните уведомяват заинтересованите страни, чрез публикуване на информацията в съответните раздели на електронната им страница.

 

По чл. 82, ал. 4 и 5

Предлага се отмяна на двата текста. В ал. 4 е предвидено, че Националната компания „Железопътна инфраструктура“ уведомява своевременно превозвачите за въведените ограничения по гари и видове товари, свързани с наложена карантина. В ал. 5 е предвидено, че за районите, поставени под карантина, и видовете товари, за които се отнася карантината, превозвачите уведомяват своевременно клиентите си посредством издаването на ограничения в трафика. Отмяната е наложителна, тъй като контролът на стоки, поставени под карантина или от райони, поставени под карантина е в правомощията на ветеринарномедицинските и фитосанитарните служби към Българска агенция по безопасност на храните. Собствениците и превозвачите на такива стоки са длъжни да изпълняват писмените разпоредби на Българска агенция по безопасност на храните, а не на Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

 

По чл. 86, заглавието на Раздел II и чл. 87

В посочените текстове се добавя и понятието „зърно“, тъй като при транспорт на пшеница, царевица и т.н. има различни изисквания към вагоните и обработката им в зависимост от това дали са предназначени за храна или не.

Съгласно параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за съхранение и търговия със зърно „зърно“ е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, репица, сорго, кориандър, соя, просо, синап, сусам, мак, лен, грах, резене, нахут, леща и оризова арпа, фасул.

 

По чл. 88

С това допълнение на разпоредбата, предвиждащо преди натоварване изпращачът да прегледа и да се увери, че вагоните и вагонните капаци са почистени съгласно договора за превоз, се цели да се определи отговорността кой и как извършва обработването на вагона според вида на товара и да не се допусне натоварване на непочистен вагон.

 

По чл. 89, ал. 2

Предлага се вагоните, превозвали растения, растителни продукти и други обекти, поставени под карантина от фитосанитарните органи, да подлежат на задължителна дезинсекция и/или дезинфекция, след разтоварването им, като обработката следва да се извършва под контрола на фитосанитарни инспектори. По този начин разпоредбата се привежда в съответствие с чл. 46, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол, съгласно който при установяване на зараза от определени вредител/и, както и при поява на някои видове вредители, БАБХ разпорежда дезинфекция, дезинсекция или фумигация на заразените растения, растителни продукти и други обекти.

 

По чл. 100, ал. 1

С предложеното изменение се прецизира използваната терминология.

 

По чл. 109

Разпоредбата се предлага да се отмени, тъй като тези обществени отношения са уредени в чл. 83, ал. 4 и чл. 84, ал. 1, т. 14 от ЗЖТ.

 

По §1 т. 3 от Допълнителните разпоредби

Предлага се да се въведе определение за термина „почистване“, тъй като в българското законодателство няма определение за „почистване“ на превозните средства. Понятието се дефинира въз основа на „Препоръчителни международни практики. Общи принципи за хигиена при производство на храни CAC/RCP 1-1969, Преработен. 3-1997, Изменен. 1999“.

По §1а от Допълнителните разпоредби

Предлаганата промяна е с цел, привеждане на наредбата в съответствие с измененията на ЗЖТ и Наредба № 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура, в които са транспонирани изискванията на Директива 2012/34/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на Единно железопътно пространство. По този начин ще се регламентира, че за тези обекти се прилагат всички изисквания към обслужващите съоръжения, разписани в нормативната уредба.

 

По Приложение № 1

Предлага се изменение на Списъка на товарите, които изискват вагоните и контейнерите да се дезинфекцират и дезинсекцират (вкл. дезодорират, инактивират, пропарват и мият). В списъка са запазени само товарите, за които има нормативно изискване вагоните да бъдат обработвани преди и/или след натоварване. Основно това са храните, живите животни, страничните животински продукти, растенията, фармацевтичните продукти и някои органични съединения.

 

По Допълнителнителните разпоредби

 1. Понятието „Референтен документ на мрежата“ се въвежда вместо използвания досега „доклад за фактическото състояние на железопътната инфраструктура“ с цел привеждане на наредбата в съответствие с чл. 23, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и с §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура.
 2. Предлага се терминът „технически животински продукти“ да се замени със „странични животински продукти“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) и Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
 3. Предлага се терминът „ветеринарен“ да се замени с „ветеринарномедицински“, тъй като този термин се използва в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 4. Предлага се във всички образци на етикети за обработените вагони в Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3 и във всички образци на етикети за обработване на вагоните в Приложение № 6 към чл. 83, ал. 2 думите „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ да се заменят със „Станция за почистване и дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, тъй като обектите, в които ще се извършват дейности по почистване, дезинфекция, дезинсекция и т.н. могат да имат различни от НКЖИ собственици или ползватели. По тази причина се въвежда поле, в което на видно място да се запише името на обекта, в който е извършена обработката на вагона.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба беше публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерския съвет. В резултат от общественото обсъждане бяха (не бяха) получени бележки …….

 

Лице за контакт:
Венка Стефанова
Главен експерт в дирекция „Регулиране“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Тел.: 02 9409 513
E-mail:vstefanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 23.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари