Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.

С проекта на постановление се предлага да бъдат уредени бюджетни и финансовите въпроси, свързани със създаването на министерството и преобразуването чрез вливане Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. в структурата на министерството. В допълнение, са предвидени и съответни промени в нормативните актове, регулиращи въпроси, свързани с подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на ЕС.

Предложеният проект на устройствен правилник на Министерството за  българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. (МБПСЕС 2018 г.) урежда организацията, реда на дейност, функциите и числеността на персонала на министерството, правомощията на министъра като национален координатор за подготовката и провеждането на Председателството.

Администрацията на министерството е структурирана в 4 дирекции, 2 в общата администрация и 2 в специализираната. Общата численост на персонала е 70 щатни бройки. Основната дейност по подготовката и провеждането на българското председателство се осъществява от двете специализирани дирекции - „Подготовка и провеждане на Председателството“  и „Комуникация, пресцентър и културна програма на Председателството“.

Функциите на дирекция „Подготовка и провеждане на Председателството“ са свързани с изготвянето на обобщен календар на събитията, които ще се проведат по време на Председателство въз основа на подадена от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, министерствата и ведомствата информация; изготвяне на разпределението на събитията от календара на Председателството по сгради; отговаря в координация с дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи: за логистичната подготовка и протоколното обслужване по отношение на неформалните заседания на Европейския съвет и различните формати на Съвета на Европейския съюз, събитията от парламентарното измерение на Председателството и официалните церемонии по откриването и закриването на Председателството, за ангажирането на доброволци за осъществяване на дейности по повод Председателството, в това число, изпълняващи ролята на лица за свръзка с делегациите и др. дейности.

Дирекция „Комуникация, пресцентър и културна програма на Председателството“ в координация с Министерството на външните работи изпълнява Комуникационна стратегия на Българското председателство в национален план; организира пресцентъра на българското председателството в София. Предвижда се и длъжността говорител на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.


Дата на откриване: 11.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 25.5.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 май 2017 г. 10:56:38 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

В предложения за обществена консултация доклад от министъра на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., като приложения са посочени седем документа, от които са качени само два - Проект на устройствен правилник на МБПСЕС и Проект на ПМС за приемане на устройствения правилник. Липсват:

1. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите;

2. Частична предварителна оценка на въздействието;

3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;

5. Справка за отразяване на постъпилите становища от съгласувателната процедура.

Поради това, считаме, че преди предложението да бъде предложено за разглеждане и съгласуване, на основание чл. 18а във вр. с чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва да бъде извършена частична предварителна оценка на въздействието на проектите на нормативни актове, която следва да бъде качена за обществена консултация заедно със законопроекта за срока, предвиден Закона за нормативните актове.

Център за оценка на въздействието на законодателството