Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

          С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите се цели по-ясна регулация на обществените отношения в областта на рибарството, избягване на нелоялната конкуренция на пазара на риба и рибни продукти и подобряване на условията за контрол върху стопанската дейност. Промените се систематизират накратко в следните направления:

         1. Забранява се извършването на стопански риболов във вътрешните водоеми на страната с цел разграничаване на риболов на естествен ресурс в река Дунав и Черно море и на произведената в изкуствени условия продукция. По същество извършването на стопански риболов във вътрешен водоем не се различава от отглеждането на аквакултури, тъй като язовирът може да се разглежда като угоителен басейн при непълносистемно рибовъдно стопанство – определено лице може да разсели малки рибки и да ги отгледа до достигането на консумативен размер. От друга страна лицата, извършващи стопански риболов във вътрешните водоеми изземват готов ресурс от водите, при по-облекчен режим и срещу единственото задължение за осъществяване на минимално зарибяване по определени нормативи;

          2. С оглед диференциране на пазарния субект и фискално проследяване на продуктите от рибарство, се предвижда отпадане на възможността стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като регистриран купувач, както и други дейности по Закона за рибарството и аквакултурите да се извършват от физически лица. Същите следва да бъдат осъществявани само от юридически лица и еднолични търговци;

         3. Въвежда се възможност за издаване на специално разрешително за усвояване на ресурс от квотиран вид риба. Промяната е обусловена от необходимостта да се идентифицират риболовните кораби, придобили право за усвояване на квотирани видове;

         4. Разширяват се хипотезите, при които е възможно прекратяване на разрешителното за стопански риболов и отписването на кораба от регистъра на риболовните кораби на страната, като по този начин се създава предпоставка за по ефективно прилагане на Европейското законодателство;

         5. Завишават се изискванията при издаване на разрешително за улов на риба с научноизследователска цел, като се конкретизират изискуемите данни, необходими при подаване на заявлението за издаване на разрешителното. Изменението е наложено поради обстоятелството, че режимът по издаване на разрешителното е в изключение на забраните по чл. 32 , чл. 33, чл. 35 и чл. 38 от Закона за рибарството и аквакултурите и следва да има по-рестриктивен характер по отношение на възможните нарушения. С новите текстове се въвеждат основания, при които изпълнителният директор на Изъпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, респективно министъра на земеделието и храните могат да откажат издаването на разрешително за риболов с научноизследователски цели;

         6. Предвид големия обществен интерес и постъпилите становища от асоциации и организации на рибопроизводители  относно отмяна на забраната за извършване на стопански риболов с дънни тралиращи и драгиращи средства, е предвидена възможност в съвместна наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите да бъдат уредени условията и редът за използване на гореописаните уреди и средства;

        7. С цел постигане  на по-висока ефективност при осъществяване на контролната дейност, в правомощията на контролните органи на агенцията е включена възможност за спиране и проверка на превозни средства, чрез използване на стоп-палки. Поради същата  причина,  имуществените санкции и глобите за нарушения на Закона за рибарството и аквакултурите се завишават средно два пъти;

        8. Във връзка с изпълнение на мерките от Плана за оптимизация на държавната администрация (2010-2011), приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 29.07.2010 г. в преходните и заключителни разпоредби се предвижда изменение на Закона за животновъдството.

 


Дата на откриване: 18.1.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 1.2.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари