Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи

С проекта на наредба се прeдлага допълнение на Приложение № 52а към чл. 65, ал. 1 чрез създаване на т. 5 в раздел „III. Водене на лявата страница:” и създаване на т. 4 в раздел „IV. Водене на дясната страница:” относно правилата за водене на корабния дневник.

Целта на предложената промяна е намаляване на административната тежест върху собствениците, в повечето случаи и капитани на риболовни кораби до 40 бруто тона.

Действащият текст на раздел „III. Водене на лявата страница:” от Приложение  № 52а изисква на лявата страница в корабния дневник да бъдат описвани факти и обстоятелства, които са присъщи на кораби, извършващи търговско корабоплаване и поради тази причина капитаните на плавателните средства, извършващи риболов, няма как да ги попълват. Така например, курсът и скоростта на кораба при риболова се променят постоянно в зависимост от движението на пасажите риба, т.е. практически е невъзможно в корабния дневник да бъде записван курса на кораба по компаса, съответно неговата скорост. Достатъчно е да се отбележи, че курсът и скоростта на кораба са променливи. По подобен начин стои въпросът и с изискването за отбелязване на метеорологичната обстановка. От една страна, плавателните средства, извършващи риболов не са снабдени с уреди като барограф, анемометър, т.е. не могат да отчитат силата на вятъра и атмосферното налягане. От друга страна, районите за риболов са в границата на териториалното море на Република България, където е изградена система за метеорологично наблюдение, т.е. съществуват други начини за набавяне при нужда на достоверна метеорологична информация, поради което не е необходимо капитанът на риболовния кораб до 40 бруто тона да я отбелязва в корабния дневник.

Към това следва да се добави и обстоятелството, че екипажите на риболовните кораби до 40 бруто тона обикновено са в състав от един до трима души, които са и пряко заети с извършване на риболовната дейност, поради което воденето на непрекъснат запис в корабния дневник за курс и скорост на кораба и за метеорологичните условия е практически невъзможно.

Във връзка с гореизложеното, се предлага в раздел „III. Водене на лявата страница:” на Приложение № 52а да бъде създадена т. 5, съгласно която в корабните дневници на риболовни кораби до 40 бруто тона е достатъчно да бъдат отбелязвани само значимите обстоятелства, а именно: час на отплаване от пристанището, час на пристигане в риболовния район, час на отплаване от риболовния район и час на завръщане в пристанището, като за курса и скоростта на кораба и за метеорологичните условия се извърши отбелязване, че са променливи.

Изложените по-горе съображения са в сила и за предложението в раздел „IV. Водене на дясната страница:” на Приложение № 52а да бъде създадена т. 4. Към тях следва да се добави, че съгласно действащите към момента изисквания на дясната страница в корабния дневник следва да бъдат отбелязвани всички съществени моменти от експлоатацията на кораба, в това число: отваряне и затваряне на хамбари, прехвърляне на товар, заставане на котва, заставане на борд на друг кораб или на кей. Тези обстоятелства са неотносими към дейността на риболовните кораби, при които съществените моменти са: отплаване от пристанището на домуване и извършване на преход до риболовен район, риболов и завръщане обратно в пристанището на домуване. С предлаганата т. 4 в раздел „IV. Водене на дясната страница:” на Приложение № 52а се предвижда на дясната страница от корабния дневник на корабите до 40 бруто тона, извършващи риболов, да бъдат описвани именно тези обстоятелства.

С проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 5 не се въвежда право на Европейския съюз, поради което не е необходимо изготвяне на таблица за съответствие с нормите на европейското право.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на официалната интернет страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет за обществено обсъждане. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта, както и да представят писмени предложения и становища по него. Резултатите от проведените публични консултации са отразени в справка „Резултати от обществено обсъждане”.

 

Лице за контакт:
Павлинка Ковачева
Директор на дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Тел.: 0700 10 145
E-mail: Pavlinka.Kovacheva@marad.bg
 


Дата на откриване: 26.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари