Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната

Към Министерство на отбраната са разкрити и функционират седем броя Държавни детски градини в градовете София, Пловдив, Карлово, Казанлък и Стара Загора. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ организира, методически подпомага и контролира дейността им по силата на Устройствен правилник, приет с постановление на Министерски съвет № 132/27.05.2016 г. За дейността на детските градини, считано от  07.11.2014 г. е в сила Правилник за организацията и дейността на детските градини към Министерството на отбраната, изготвен въз основа на Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. В чл. 29 на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета е регламентиран приемът на деца, чийто родители са външни за системата лица. Това обстоятелство е заложено в чл. 15, ал. 2 в настоящия Правилник за организацията и дейността на детските градини към Министерството на отбраната, във връзка с който са приемани и деца на родители външни за системата.

Считано от 01.08.2016 г. е налице Закон за предучилищното и училищното образование, който отменя Закона за народната просвета и Правилника за неговото прилагане. В чл. 35, ал.2, т.1 от Закона като изключение от принципното определяне на детските градини като общински и частни, е предвидено и откриването на държавни детски градини към Министерството на отбраната, които са предназначени за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. В конкретната законова разпоредба не е изрично посочена като алтернатива, възможността за прием и на деца на родители,  външни за системата на Министерство на отбраната и Българската армия, но в същата разпоредба на закона не е предвидено и категорично ограничение за прием на деца, чиито родители не са в системата на Министерство на отбраната.

Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за нормативните актове, правилникът е нормативният акт, който се издава за прилагане на закона в неговата цялост, доколкото в самия закон, трудно биха могли да намерят отражение всички разпоредби, касаещи неговото прилагане.

С оглед предвиденото в чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование/ЗПУО/, условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет, а за държавните детски градини – с акт на съответния финансиращ орган, като съобразно законовата дефиниция на понятието „финансиращ орган“, предвидено в т.31 от §1 към допълнителните разпоредби на ЗПУО, този орган е Министъра на отбраната като първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси Съдържанието на тази законова разпоредба дава възможност в акта, издаден от финансиращия орган да бъдат доуредени отношенията по записване, отписване и преместване на деца  в държавните детски градини към Министерство на отбраната, като в същия акт бъде внесено допълнение към предвидения обхват на преднадназначението на държавните детски градини в чл.35, ал.2, т.1 от ЗПУО, при наличието на свободни места в детската градина, определени в чл.60, ал.3 от ЗПУО, като бъде предвидена възможност за приемането на деца на лица, външни за системата на МО и БА. Тази възможност е подкрепена и с оглед предвиденото целогодишно постъпване на деца в детската градина, съобразно разпоредбата на чл.57, ал.4 от ЗПУО, във връзка с разпоредбата на чл.58 от ЗПУО, където на общо основание е предвидена правната възможност за преместване на децата в държавните, общински и частни детски градини през цялата учебна година при наличие на свободни места.  В случай, че идеята на законодателя е била да ограничи предвидения обхват на предназначението на държавните детски градини само съобразно предвиденото в чл.35, ал.2, т.1 от ЗПУО, то тогава те нямаше да фигурират в обхвата на разпоредбата на чл.58 от ЗПУО, предвиждаща възможността за целогодишно преместване на деца от едни в други детски градини, при наличието на свободни места. Тълкуването на тези законови разпоредби, води до извода, че идеята на законодателя е насочена към възможността за максимално запълване на свободните места, не само в общинските и  частни, но и в държавните детски градини, което при липсата на предвидена възможност в акт, доуреждащ предвиденото в чл.35, ал.2, т.1 от ЗПУО, би довело до ограничаване възможността за прием на деца на лица, външни за системата на МО и БА, дори и при наличието на свободни места в държавните детски градини на МО.       

Практиката показва, че в част от детските градини към Министерство на отбраната трудно се запълва капацитетът с деца на военнослужещи и цивилни служители, поради което са приемани и деца на родители – външни за системата. Отпадането на тази алтернатива ще доведе до наличието в тези детски градини на трайно свободни и незаети места и невъзможност за запълването им. Съществува риск породен от съществуващият демографски срив и ниска раждаемост, който да доведе в бъдеще до евентуалното закриване на групи в някои детски градини, което от своя страна ще доведе до неефективно управление на базите, намаляване на приходите от такси при запазена величина на разходите по издръжката и т.н. Това води до необходимостта от превенция на рисковете и взимане на еднолично решение от страна на финансиращия орган - Министерство на отбраната за допускане и в бъдеще за прием и на деца на родители, външни за системата на МО и БА, което да залегне в новия Правилник за организацията и дейността на Държавните детски градини към МО. 


Дата на откриване: 11.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари