Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за работното време,почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г.

С промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се усъвършенства нормативната уредба относно сумираното изчисляване на работното време, като се уреждат правила за съставянето на графиците и за определяне на нормата за продължителност на работното време.

Друга част от промените в наредбата произтичат от предвиденото с Кодекса на труда от 1 юни 2017 г. разширяване на кръга на лицата, имащи право да ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск при смърт или тежко заболяване на родител. В тази връзка, за всеки един от видовете отпуск, изчерпателно се изброяват документите, които правоимащото лице е длъжно да приложи към писменото си заявление за ползване на отпуск до работодателя. Регламентирани са и обстоятелствата, поотделно за всеки вид отпуск, при наличието на които ползването му се прекратява.

С промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се осигурява възможност действащият в момента механизъм, разпореждането за ежегодно осъвременяване на пенсиите да се връчва само при поискване на лицето, да се запази и по отношение на разпорежданията за ежегодното преизчисляване на пенсиите от 1 юли.


Дата на откриване: 11.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.5.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 април 2017 г. 11:47:53 ч.
nikolov_i

предложение

На основание чл. 51, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, след ползуване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити, работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит. Същия документ се изисква при ползване на платен отпуск за обучение на основание чл. 169, ал. 4 от КТ (обучение в ОНС „доктор“ и придобиване на научна степен „доктор на науките“). Това изискване обаче е неприложимо в реални условия, поради следните причини.

1.               При задочна / дистанционна форма на обучение  в ОНС „доктор“ докторантите са задължени да присъстват във висшето училище съгласно индивидуалните си работни планове около 30 – 100 учебни часа (изпити, аудиторна заетост, консултации, семинарни упражнения, лабораторни и т.н.), което е далеч под полагаемите се за подготовка на дисертационен труд на основание чл. 169, ал. 4, изр. Първо от КТ - шест месеца за придобиване на ОНС „доктор“. Висшето училище няма как да издаде удостоверение за дните на заетост за целия период от шест месеца, защото докторантите не са задължени да присъстват шест месеца, тъй като се обучават в задочна / дистанционна форма на обучение, за каквато форма е предназначен този вид отпуск.  Решението е или  висшето училище да издаде документ с невярно съдържание с което да удостовери неверни обстоятелства, че докторанта е имал заетост от шест месеца в университета (което на практика е редовна форма на обучение) или докторанта да не представи на работодателя си задължителния документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит, съответно да не му бъде разрешен този вид отпуск поради липса на насрещен документ от висшето училище, който да удостоверява дните на заетост.

2.               За придобиване на научна степен „доктор на науките“ положението е още по-озадачаващо. Ако аз реша да стана „доктор на науките“ е необходимо да притежавам ОНС „доктор“ и да отговарям на специфичните изисквания на съответния университет, в който съм решил за защитя хабилитационния си труд (брой публикации, преподавателски стаж, брой защитили докторанти, патенти и т.н.). Дори не е необходимо да избирам университет в момента в който реша да ставам голям доктор и да пиша хабилитационния си труд, просто трябва да реша, че ще пиша дисертация за „голям доктор“ и когато преценя, че съм готов мога да си избера университет и да премина през процедурата за придобиване на съответната степен. Как обаче университета ще ми издаде  документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит след като в самото начало аз самия не съм избрал университет, в който да защитя – по ЗРАСРБ няма зачисляване, не се изисква научен ръководител, изисква се само и единствено да притежавам ОНС „доктор“ и да реша да ставам голям доктор, само дето никой университет не би ми издал насрещния документ за пред работодателя, който да удостовери дните на заетост … просто защото няма заетост и университета не  може да е наясно, че аз след 2-3 или 4 години точно там ще защитя дисертацията си. ЗРАСРБ дори не изисква предварително да правя каквито и да било уговорки с конкретен университет. Всъщност, дори и да го има избрания университет, няма как да се удостовери дванадесет месечна заетост, тъй като се касае за научно-творчески индивидуален труд на кандидата.

Въз основа на гореизложеното предлагам в чл. 51 от Наредбата да бъдат добавени ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

(4) При ползване на отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ от работниците и служителите не се изисква документ от висшето училище, удостоверяващ дните на заетост по смисъла на чл. 51, ал. 1 от Наредбата.

(5) Отпуска по чл. 169, ал. 4 от КТ се ползва наведнъж или на части въз основа на изрично заявление от работниците и служителите и разрешение от работодателя за всеки конкретен случай.

Последното уточнение се налага поради факта, че всеки втори въпрос в рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП е този: „може ли отпуска по чл. 169, ал. 4 от КТ да се ползва на части?“