Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.

Наличието на неравностойни условия относно размера на средствата, които следва да бъдат изплащани за разходи за квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван багаж при командироване на служители от една и съща структура по две различни Наредби.

Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина урежда размера и начина на определяне на финансовите средства за времето на командироване на дългосрочно командированите български представители в международни организации и задгранични представителства на Република България при условията и по реда, предвидени в Наредбата.

В изпълнение на ангажиментите на Република България, като част от системата на  колективната отбрана към международни организации, Министерството на отбраната командирова български представители в структури извън територията на страната. Представителите на Министерството на отбраната се командироват дългосрочно извън територията на страната по два различни нормативни акта в зависимост от нивото на представителност на съответната международна организация или задгранично представителство и различните изисквания за компетенции и умения на заемащите длъжността.

Анализът на съществуващите към момента разпоредби на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат показва наличие на различия по отношение на размера на средствата, които следва да бъдат изплащани за разходи за квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван багаж. Този вид разходи не зависят от уменията, квалификацията и нивото на представителност, поради което поставя командированите представители в неравностойни условия.

Промените в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина имат за цел да изравнят условията и реда за командироване на представителите на Министерство на отбраната извън територията на Република България по отношение на разходи за квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван багаж. 

С действащите Наредба за дългосрочните командировки в чужбина и Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат са предвидени различни размери на средствата за квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван багаж, което създава неравностойни условия за командированите служители от една и съща структура.

Изплащането на пътни пари и пари за превоз на непридружаван багаж е предвидено и в двете Наредби, по които се командироват служители, но в различен размер. Например, по Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат се изплащат пари за превоз за непридружаван личен багаж до 200 кг въздушно карго, а по Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина се изплащат финансови средства за непридружаван личен багаж до 100 кг въздушно карго. По подобен начин стои и въпросът за пътните разходи при пътуване с автомобил, като в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина е предвидено изплащането на пътни пари при пътуване на командирования с лично превозно средство в размер на 50% от стойността на самолетен билет икономична класа само за командирования, докато в Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат се предвижда същия принцип, като процент от стойността на самолетен билет, но и за всеки член на семейството.

За времето на командировката на дългосрочно командированите представители на Република България извън страната, изпращащата администрация е задължена да осигури на служителя подходящо жилище или средства за наем в зависимост от служебните му задължения, броя и състава на членовете на живеещото заедно с него семейство и местните условия. Предвиденият размер на квартирните пари в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, за някои държави, като Германия, Люксембург и Холандия е определен на до 40% от командировъчните пари, което е крайно недостатъчно за осигуряване на минималните нормативи за броя и вида на помещенията определени в приложение № 3, т. І, подточка 1 на Наредбата. За останалите европейски държави определените нормативи са значително по-високи. Така например за Италия базата е 100%, за Великобритания е 90%, за Финландия е  80%. В същото време, стандартът на живот в Германия, Люксембург и Холандия е идентичен с този в останалите европейски държави и дори по-висок, поради което е необходимо да бъде извършена промяна.


Дата на откриване: 10.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.5.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 април 2017 г. 10:22:37 ч.
epg

Коментари и предложения

Предполагам, че това е аргументация, предоставена от Министерството на отбраната във връзка с предложенията за промени в НДКЧ. В тази връзка общият ми коментар е, че аргументацията е нелогична, взаимнопротиворечаща си, избирателна и насочена единствено към "козметични" промени във връзка с констатираното наличие на "неравностойни условия" между НДКЧ и НДСЗМ. Неравностойните условия не касаят единствено квартирни, пътни пари и пари за превоз на личен състав. Между двете наредби съществуват неравностойни условия по отношение на сумите за пребиваване на семействата на командированите служители (неработещ съпруг, предучилищно и училищно образование на децата, време на престой на неработещ съпруг и деца, в т.ч. и родени в държавата, в което е дългосрочната командировка), първоначално настаняване и търсене на жилище, здравно осигуряване. Изцяло отсъства предложение за разглеждане на условията за командировани жени по НДКЧ при бременност и раждане, което е проява на дискриминационно отношение съгласно чл. 4 от Закона за защита от дискриминация. До 2008 г. дългосрочното командироване на служители от МО към международни организации се извъшваше само на основание НДКЧ. След влизането в сила на Закона за дипроматическата служба и НКСЗМ, представителите на МО в Делегацаията в НАТО и Постоянното представителвство към ЕС се командироват съгласно условията на НКСЗМ. По условията на НДКЧ продължават да се командироват представители на МО в щабове, които са преобладаващата част от общия брой на дългосрочно командированите представители на МО. Междувременно бе направена промяна в НДКЧ за финансовото осигуряване само на висши военнослужещи, дългосрочно командировани в щабове, като командировъчните им средства бяха изравнени с тези на висши военнослужещи, командировани по условията на НКСЗМ. Няма никаква яснота защо при наличието на междуведомствена работна група по въпросите на здравното осигуряване на дългосрочно командировани по НДКЧ и НКСЗМ, направените предложения за промени не са съобразени с резултатите от дейността на тази група. В случай на предложения, касаещи здравното осигуряване на дългосрочно командировани служители по условията на НДКЧ ще се наложи отново да се правят предложения за нейната промяна. Предложените  промени в НДКЧ не създават предпоставки за решаване на констатираното неравностойно третиране на лица при сравними сходни обстоятелства. Предлагам да се предприемат мерки за уеднаквяване на всички условия за дългосрочно командироване по НДКЧ в съответствие с НКДСЗМ, като анализът и предложенията да бъдат разработени от работна група в МО, включваща представители на всички компетентни структури. Резултатите от дейността на нгрупата да бъдат представени на Началника на отбраната и Постоянния секретар на отбраната, които да ги предложат на Министъра на отбраната и да се съгласуват с всички ведомства, които имат касателство към НДКЧ. По този начин ще се премахне неравностойното третиране на представителите на МО и техните семейства, дългосрочно командировани по условията на НДКЧ.

28 април 2017 г. 22:56:43 ч.
Диман Диманов

Предложение за допълнение към предложените промени в НДКЧ

Положителните стъпки предприети от МО за решаване на проблема с командироване на служители от едно и също ведомство при различни условия, който стои нерешен от 2008 г, според мен не следва да се ограничават само до уеднаквяването на размера на пътните пари, квартирните пари и парите за превоз на непридружаван багаж, а да се търси цялостно решение на проблема.

Представените мотиви за промяна на НДКЧ, биха могли да се приложат и за други изменения в НДКЧ, с което да се намалят предпоставките за дискриминационно отношение, съгласно Закона за защита от дискриминация(ЗЗД).

С оглед на гореизложеното предлагам:

В Чл. 15 ал.2. т.1 цифрата 8 да се замени с 10

 да се създаде нова т.2 "за пребиваващо в страната деете над 18-годишна възраст, ако се обучава в средно учебно заведение в приемащата държава и не повтаря учебната година за слаб успех - 10 на сто от базисния размер за съответната страна."

Т.2 става т.3 и в нея числото16 да се замени с числото 21.

Предложеното изменение е с цел уеднаквяване на сумите за престой на членовете на семействата на командировани служители по НДКЧ, с тези по Наредбата за командировъчни средства при задграничен мандат (НКСЗМ), тъй като тези суми не зависят от уменията , квалификацията и нивото на представителство на командирования служител. Предложената промяна в процента от базата е за компенсиране на разликата в базите. Добавянето на нова точка 2 в чл. 15 е сцел прилагане на разпоредбите на чл. 3, ал 2 от Закона за предучилищното и училищно образование.

В чл 19, ал 2 думите "от 2/3" да се заменят с думите "от 1/2"

Предложената промяна е в съответствие с мотивите за изменение и допълнение на НДКЧ, защото престоя на семейството на командирования служител, не зависи от неговите умения, квлификация и ниво на представителност. Това неравнопоставяне на членовете на семействата  би могло да се тълкува и като нарушение на чл 4 от ЗЗД.

В Чл 25 да се приложат разпоредбите на чл 14 от НКСЗМ, тъй като след последните им изменения, приети от МС на 15 март 2017 г., те напълно прецизират условията за  възстановяване на направените здравни разходи.

Това предложение е в съответствие с предложените мотиви за изменение и допълнение на НДКЧ, тъй като достъпа до здравни услуги на командирован служител и на неговото семейство не би трябвало да зависи от уменията, квалификацията и нивото на представителност на командирования служител. Още повече, че това е свързано с прилагането на основнитте принципи за опазване на здравето на българските граждани, съгласно Закона за здравето. Различното третиране на командированите служители и техните семейства би могло и да се тълкува и като нарушение на чл.4 от ЗЗД.

 

03 май 2017 г. 11:11:53 ч.
ВГС

Неравностойните условия между НДКЧ и НДСЗМ

Командироването на служители от едно и също ведомство в една и съща организация, в една и съща държава по условията на две наредби поражда неравностойни условия на третиране на държавните служителите и техните семейства по време на изпълнение на служебна задача зад граница.

Неравенството е не само в определянето на квартирните пари, средствата за превоз на багаж и пътните пари, но и в размера на базата за изчисляване на командировъчните средства, необходимото минимално време за пребиваване на членовете на семейството в страната, достъпа до здравни услуги на слъжителя и семейството му, достъпа до образование на децата, и до възможността за социално осигуряване на придружаващия член семейство.

Изравняването на условията за командироване в чужбина по двете наредби ще коригира една административна несправедливост с десетгодишна давност. 

08 май 2017 г. 16:19:55 ч.
hauptmann

Не спазване на ПМС 252/30.11.2000 г.

 Защо и до кога ще се продължава с неизпълнението на член 25 алинеи (1,2,3) от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, съгласно постановление на министерски съвет 252/30.11.2000 г. ?