Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Предложението за допълнение е свързано с предотвратяване на възможността за извършване на имотни измами с фалшиви пълномощни от лица с нотариална компетентност по чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (органите на местната администрация и тези по чл. 84 от същия закон - българските дипломатически и консулски представители). За лицата по чл. 83, ал.1 от ЗННД е налице възможност да въвеждат извлечения от пълномощни за разпореждане с недвижими имти в информационата система на Нотариалната камара. В последните години се констатираха много случаи с представяне на фалшиви пълномощни не само пред нотариус, а и пред органите на данъчната администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. На практика остана възможността за извършване на имотни измами чрез използване на неистински документи - пълномощни, удостоверени от органите на местната администрация с нотариална компетентност. В тази връзка се предлага въвеждане на ограничено право на достъп на лицата по чл. 83, ал. 1 от ЗННД само по отношение на въвеждане на извлечение на документи по чл. 9а, т. 1 и т. 2 от Наредбата. То не нарушава сигурността на системата, тъй като се извършва по защитен канал с потребителско име и парола, и е ограничено като действие - само въвеждане на информация в базата данни.


Дата на откриване: 10.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.5.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 април 2017 г. 23:54:37 ч.
Рени Стоянова

Новият чл. 9б не влиза ли в конфликт с чл. 2б (в сила от 13.04.2016)?Струва ми се, че новият чл. 9б влиза в противоречие с чл. 2б (в сила от 13.04.2016).

Не съм юрист, така че може и да греша.НАРЕДБА № 32 ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ - http://www.lex.bg/laws/ldoc/-550233600

Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г.) (1) Право на безвъзмезден достъп до информационната система се предоставя на държавни органи и длъжностни лица (кметове и консули, бел.моя) само за служебни цели и съобразно правомощията им (да извършват нотариални удостоверявания, б.м.), при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на тази наредба.

(2) Достъпът до информационната система на длъжностни лица и държавни органи се предоставя чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс, през интернет, по защитен канал, с ползване на квалифициран електронен подпис, издаден в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) Нотариалната камара изгражда защитения канал и организира режима за достъп и регистрира цифровите сертификати, отговарящи на условията за квалифициран електронен подпис, на длъжностните лица и държавните органи, имащи право на служебен достъп. 

 

15 април 2017 г. 00:14:46 ч.
Рени Стоянова

Доколкото разбирам ...

... идеята на зам. министъра, изложена в доклада му,  е следната (повтарям - може и да греша, не съм юрист):

До въвеждането на достъп с квалифициран електронен подпис през 2016 г. няма констатиран случай за манипулиране на информацията в базата данни, [така че и без ел. подпис сигурността е гарантирана, бел. моя] Безспорно е, че с квалифициран електронен подпис, издаден съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, се защитава в по-голяма степен сигурността на системата при въвеждането на извлечения и извършването на справки [но и без него е защитена в достатъчна степен, б.м.].Възможността за извършване на имотни измами с фалшиви пълномощни остана за лицата с нотариална компетентност по чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (органите на местната администрация и тези по чл. 84 от същия закон - българските дипломатически и консулски представители). За лицата по чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) е налице [от 13.04.2016 г., б.м.] възможност да въвеждат извлечения от пълномощни за разпореждане с недвижими имоти в информационната система на Нотариалната камара [с ел. подпис съгл. чл. 2б от Наредбата, но кметовете масово нямат ел. подписи и скоро няма изгледи да имат, б.м.]. В последните години се констатираха много случаи с представяне на фалшиви пълномощни [от кметове, б.м.] не само пред нотариус, а и пред органите на данъчната администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. На практика остана възможността за извършване на имотни измами чрез използване на неистински документи – пълномощни, удостоверени от органите на местната администрация с нотариална компетентност [т.е. проблеми имаме само с кметовете (с нотариусите и консулите всичко е наред), затова предлагам да премахнем изискването за ел. подпис само по отношение на кметовете, б.м.]

 

15 април 2017 г. 01:55:39 ч.
Рени Стоянова

Не е ли по-просто ...

 ...  да се остави изискването за ел. подпис, както е от 13.04.2016, само да се премахне ал. 3:

(3) Нотариалната камара изгражда защитения канал и организира режима за достъп и регистрира цифровите сертификати, отговарящи на условията за квалифициран електронен подпис, на длъжностните лица и държавните органи, имащи право на служебен достъп.

              Предлагам го, защото Нотар. камара, като браншова организация на нотариусите, нито е длъжна, нито има физическата възможност да се занимава с организацията на режима за достъп и регистрацията на цифровите сертификати на хиляди длъжностни лице и държавни органи. Само кметовете са около 6 000 души, при това постоянно се сменят. За сравнение – нотариусите са около 600 и длъжността им е трайна, пожизнена. А сега добавете към кметовете не знам още колко дипломат. и консулски представители - също постоянно сменящи се. Плюс държавните органи. Много става.

Второ предложение. Да се внесе леко изменение в самия чл. 83 ЗННД, по-точно – допълнение след алинея 2:

(3).  Лицата по ал. 1 могат да удостоверяват подписи само на лица от селото, където са кметове.            Предлагам го, защото благородната идея да се доближи нотариалната дейност максимално до населението, за да се спестят разноски за придвижването до нотариус на възрастни и болни хора от селата, постепенно се е изродила в някаква гротеска, която наричам "нотариален туризъм" Какво разбирам под "нотариален туризъм", съм обяснила в блога на покойната ми майка, пострадала от имотна измама с кметско пълномощно: http://softisbg.com/dannies_blog/notarialen-turizam.html. Последната засега жертва на нотариалния туризъм е онкоболна жена от Благоевград, която уж била пътувала до с. Галиче да заверява пълномощно при кмета Ценко Чоков. На 11.04.2017 съдиите от ОС-Враца оправдаха Чоков, без въобще да се замислят, къде е логиката болна жена да пътува 400 км за един ден (200 натам и обратно) за едното само издаване на пълномощно? Нали целта на упълномощаването е да не се разкарват хората? Да не би да няма нито един нотариус нито в Благоевград, нито по целия път оттам до с. Галиче (през София!)? Откъде-накъде кметовете ще изместват нотариусите?И последно (трето) предложение. Нотариусите да не приемат пълномощно, което е извън информационната система (не е качено в електронния регистър на пълномощните). Това на практика означава, че който няма ел. подпис, няма да може да заверява пълномомощни. Да си бере грижата сам по осигуряването му. Аз като гражданин, имам такъв. Кметовете и консулите също трябва да имат. И, честно казано, най-добре на кметовете да им се забрани да заверяват пълномощни за продажба на имот (и без това повечето не знаят как се прави).

            Такава всъщност е била първоначалната идея – вж статия от 2008 г. "Пълномощното за сделка с имот - вече със заверка и на съдържанието": http://www.comfort.bg/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/view/3287.html, в която се казва: "Новият режим изключва възможността пълномощни да се заверяват от органите на местната администрация." Но само три месеца по-късно в ДВ, бр. 50 от 30.05.2008, е публикувано поредно изменение и допълнение на ГПК, като чл. 83 от ЗННД е променен така, че кметовете пак да заверяват всякакви пълномощни. Да не би да намалеят имотните измами!

15 април 2017 г. 01:56:18 ч.
Рени Стоянова

Не е ли по-просто ... ...  да се остави изискването за ел. подпис, както е от 13.04.2016, само да се премахне ал. 3:

(3) Нотариалната камара изгражда защитения канал и организира режима за достъп и регистрира цифровите сертификати, отговарящи на условията за квалифициран електронен подпис, на длъжностните лица и държавните органи, имащи право на служебен достъп.

              Предлагам го, защото Нотар. камара, като браншова организация на нотариусите, нито е длъжна, нито има физическата възможност да се занимава с организацията на режима за достъп и регистрацията на цифровите сертификати на хиляди длъжностни лица и държавни органи. Само кметовете са около 6 000 души, при това постоянно се сменят. За сравнение – нотариусите са около 600 и длъжността им е трайна, пожизнена. А сега добавете към кметовете не знам още колко дипломат. и консулски представители - също постоянно сменящи се. Плюс държавните органи. Много става.

Второ предложение. Да се внесе леко изменение в самия чл. 83 ЗННД, по-точно – допълнение след алинея 2:

(3).  Лицата по ал. 1 могат да удостоверяват подписи само на лица от селото, където са кметове.            Предлагам го, защото благородната идея да се доближи нотариалната дейност максимално до населението, за да се спестят разноски за придвижването до нотариус на възрастни и болни хора от селата, постепенно се е изродила в някаква гротеска, която наричам "нотариален туризъм" Какво разбирам под "нотариален туризъм", съм обяснила подробно в блога на покойната ми майка, пострадала от имотна измама с кметско пълномощно. Накратко – хора от големи градове (Варна, в случая с майка ми), по правило много възрастни, много болни и много трудно-подвижни, в т.ч. и инвалиди (като майка ми), "пътуват" до разни селца на 50-100 км от дома си (в случая с майка ми - на 120) да заверяват пълномощни за подготовка на документи за сделки и последваща продажба на всичките им имоти. Последната засега жертва на нотариалния туризъм е онкоболна жена от Благоевград, която уж била пътувала до с. Галиче да заверява пълномощно при кмета Ценко Чоков. На 11.04.2017 съдиите от ОС-Враца оправдаха Чоков, без въобще да се замислят, къде е логиката болна жена да пътува 400 км за един ден (200 натам и обратно) за едното само издаване на пълномощно? Нали целта на упълномощаването е да не се разкарват хората? Да не би да няма нито един нотариус нито в Благоевград, нито по целия път оттам до с. Галиче (през София!)? Откъде-накъде кметовете ще изместват нотариусите?И последно (трето) предложение. Нотариусите да не приемат пълномощно, което е извън информационната система (не е качено в електронния регистър на пълномощните). Това на практика означава, че който няма ел. подпис, няма да може да заверява пълномомощни. Да си бере грижата сам по осигуряването му. Аз като гражданин, имам такъв. Кметовете и консулите също трябва да имат. И, честно казано, най-добре на кметовете да им се забрани да заверяват пълномощни за продажба на имот (и без това повечето не знаят как се прави).

            Такава всъщност е била първоначалната идея. В статия от 2008 г. под заглавие "Пълномощното за сделка с имот - вече със заверка и на съдържанието", се казва: "Новият режим изключва възможността пълномощни да се заверяват от органите на местната администрация." Но само три месеца по-късно в ДВ, бр. 50 от 30.05.2008, е публикувано поредно изменение и допълнение на ГПК, като чл. 83 от ЗННД е променен така, че кметовете пак да заверяват всякакви пълномощни. Да не би да намалеят имотните измами!