Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила

Законът за убежището и бежанците (ЗУБ) е нормативният акт, с който се определят условията и реда за предоставяне на международна закрила на лица от трети страни, намиращи се на територията на Република България. На основание чл. 37а от ЗУБ с Наредбата е предвидено на чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България да се предлага сключване на споразумение за интеграция. В споразумението за интеграция се определят техните права и задължения, както и правата и задълженията на съответните държавни или общински органи.

С предложения проект на Наредба се цели създаване на условия за успешно интегриране в българското общество на чужденците с предоставено убежище или международна закрила чрез предоставяне на широк кръг услуги и дейности. Съгласно Наредбата процесът на интеграция започва със сключване на споразумение за интеграция, за което кметът на съответната община и чужденецът с предоставено убежище или международна закрила доброволно заявяват своето желание. В споразумението трябва да бъдат включени конкретни дейности за интеграция по отношение на образование, заетост, обучение, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги.

Общините заявяват желание за сключване на споразумение за интеграция с определен брой чужденци с предоставено убежище или международна закрила, което е важен момент в процеса на интеграция.

Наредбата осигурява възможности на чужденците с предоставено убежище и международна закрила, които желаят да се установят на територията на Република България, да могат се интегрират успешно и да участват пълноценно в обществения живот.

С предложения проект на Наредба се определят редът и условията за реализация на целите за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. Подробно са уредени функциите на компетентните органи и институции на национално и на местно ниво. Предвижда се в процеса на интеграция активно участие да вземат с конкретни дейности Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, кметове на общини, областни управители и др.

С приемането на Наредбата ще се облекчи изпълнението на произтичащите от българското законодателство функции на компетентните институции по отношение на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

За първи път в българското законодателство с Наредбата се въвеждат индикатори, с помощта на които ще се извърши по-ефективна оценка на процеса на интеграция. С индикаторите се цели да се прецени до каква степен на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила е осигурен достъп до образование, обучение, заетост, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги.

За оценка на изпълнението на индикаторите компетентните институции ще събират информация за броя на децата, записани в детски градини и училища, на чужденците, записани във висши училища, на чужденците, които са започнали работа и др.

Наредбата предвижда да се събира информация за напредъка на всеки етап на интеграционния процес. В тази връзка е регламентирано издаването на интеграционна книжка, в която всяка от участващите в процеса на интеграция институции ще отбелязва резултатите от проведените с чужденеца дейности за интеграция.

В проекта на Наредба се уреждат координацията и контролът по изпълнението на споразумението за интеграция, които ще се осъществяват от заместник министър-председател, подпомаган от администрацията на Министерския съвет на Република България.

Ясно са регламентирани задълженията на кмета на общината, които произтичат от сключеното от него споразумение за интеграция. Освен това в проекта на Наредба са уредени и случаите, при които той може едностранно да прекрати споразумението за интеграция. Наредбата изчерпателно определя обхвата на задълженията на сключилия споразумение чужденец с предоставено убежище или международна закрила. Предвижда се възможността той да прави възражения пред областния управител при частично или пълно неизпълнение на дейност от споразумението от страна на кмета на общината.

Посочено е също, че правата на чужденците с предоставено убежище или международна закрила са приравнени с правата на българските граждани с изключение на правото да участват в избори за държавни и местни органи, в национални и местни избори, да участват в референдуми, както и да участват в създаването и да членуват в политически партии, да заемат длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство, да бъдат военнослужещи и други, изрично предвидени със закон.

В проекта на Наредба мерките и дейностите за интеграция се предвижда да се финансират от фондове и програми на Европейския съюз, фондове, програми и инструменти на други донори, международни институции и организации, както и национални средства по бюджетите, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма.

По отношение на мерките и дейностите за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила след преместване или презаселване, те се финансират по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Средствата се предоставят целево от Отговорния орган по фонда – дирекция „Международни проекти“ в Министерството на вътрешните работи по редa, предвиден в националните механизми за изпълнение на ангажиментите на Република България по преместване и презаселване.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата не въвежда норми на европейското право, поради което не се изготвя справка за съответствието му с него.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата няма да доведе до пряко/косвено въздействие върху държавния бюджет.

Проектът е обсъден и одобрен на заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на 06.04.2017 г.


Дата на откриване: 7.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 април 2017 г. 23:31:52 ч.
Ан72

Интеграция

" ....с Наредбата се въвеждат индикатори, с помощта на които ще се извърши по-ефективна оценка на процеса на интеграция. С индикаторите се цели да се прецени до каква степен на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила е осигурен достъп до образование, обучение, заетост, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги.."  Интеграцията е двупосочен процес. От държавата към индивида и от индивида към държавата. Това не се разбира нито в Европейски , нито с световен мащаб. Въведените индикатори могат да покажат само и единствено степента, до която държавата е положила усилие да интегрира индивида от гледна точка на социалния/обществен статус. За да се говори обаче за завършен процес на интеграция, индивида трябва да се влее в обществото по неразличим начин където социалния или обществен статус играят малка, почти нищожна роля. Индикаторите за индивидуалната/групова интеграция обаче опират до език, култура, морални, религиозни и др. различия за да бъде завършен този процес. Обективно погледнато никъде в Европа , пък и в света,  този факт не се признава , защото реална интеграция не съществува в нито една Европейска държава. Така , че дами и господа, другари и другарки или приемаме , че си вкарваме умишлено таралежи в собствените гащи и си берем гайлето ( както всички европейци) ИЛИ търсим начин да се измъкнем от безумието с така наречената " интеграция" на мигранти.  За 800 години Ирланците, които са все пак близки по език и географско положение не се интегрираха с англичаните и при първа възможност сега пък Шотланците искат да се отцепят, понеже и те са се " интегрирали" с тях ...:) Криво да седим - право да говорим! Няма такова нещо като интеграция между хора с различна народоидентичност и сега е момента да се мисли и хитро да се измъкнем от всичко това. Парите не са най-важното нещо. Оцеляването ни като народ и нация, спокойствието на хората ни  обаче е! Приоритизирайте ни - не е толкова сложно!

09 април 2017 г. 01:19:09 ч.
Павлов

Защо ни се налага тази наредба ?!?

    Никога и според нито един международен закон не се налага интеграция !!! Несъм съгласен да ми бъде наложено нещо което е в противоречие с международното право и моето лично право на СУВЕРЕН на тази държава !!! Отказвам да се съглася да бъдат погазени моите права , както и тези на моите сънародници !!!

Прочетете т.5 и т.6 от Раздел "В" (Раздел "С" в английския оригинал) на чл.1 от Конвенцията, отнасяща се до статуса на бежанците, приета на 28 юли 1951 г. (в сила от 22 април 1954 г.):

"В. Настоящата Конвенция прекратява действието си върху всяко лице, (...) ако това лице:

(...) 5. Не може повече да се отказва от ползването на закрила от страната на своето гражданство, тъй като обстоятелствата, на основание на които то е било признато за бежанец, са премахнати. (...);

6. Бидейки лице без определено гражданство, то е в състояние да се върне в страната на своето предишно обичайно местоживеене, поради премахване на обстоятелствата, на основание на които лицето е било признато за бежанец; (...)"

Както ясно проличава от цитираните текстове на Конвенцията за статуса на бежанците, за приемащата държава ВЪОБЩЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЕЖАНЦИТЕ.

Напротив - БЕЖАНЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НАПУСНАТ ВРЕМЕННО ПРИЮТИЛАТА ГИ ДЪРЖАВА - веднага след отпадане на опасността за живота им в държавата на тяхното гражданство или местоживеене.

Това, което наблюдаваме вече няколко години, е подла манипулация на общественото мнение от страна на малка група предатели, заинтересовани от всяване на хаос .

09 април 2017 г. 08:46:21 ч.
petaro

неосъществима интеграция

не съм съгласен  с така наречената интеграционна идея,поради факта,че не се е сучила никъде видно от многото факти от франция,,великобритания, германия и други страни а и унас,където циганското уж малцинство населяващо земите ни от робството насам не се е интегрирало и сега при толерантната демокрация още по не се интегрира дори се дезинтегрира и води паризитен живот под чадъра на правозащитни организации.не смятам за хуманно да поставиш на карта живота на милиони за да спасиш други.най добре би било да се заселят в лагери в свободни от военни дествия техни земи и там да се извършват интеграционните процеси защитени от международните сили,и при показани успехи да им се дава възможност в развити страни желаещи ги.а у нас трябва да се напрви референдум по въпроса, стига сме се подчинявали на чужди интереси

09 април 2017 г. 08:48:24 ч.
ars

Интеграция

Чета Наредбата и си мисля: Как принудителното заселване на така наречените "мигранти" на Българска земя ме превръща от добър гражданин, човеколюбив и уважаващ всякя религия човек в расист. Дами и господа, осъзнайте се! Европейския съюз един ден няма да го има , а дали да има България....., днес решавате вие. Аз лично няма да бъда толерантна към "интегриращите се".

09 април 2017 г. 12:21:18 ч.
Бай Гого

Дискриминация за етническите българи!

Как ще обясните на българските граждани,ЗАЩО новите заселници/така наречени емигранти/имат по-големи права от тях?На книга всички са с равни права,но 1)Имат ли българите осигурено безплатно здравеопазване като нашествениците?Отговора е,че българите плащат здравни вноски,а като отидат на лекар си плашат двойно и тройно безобразни пари за прегледи и лечение! 2)Имат ли българите достъп до детски градини и до безплатно образование,както ще имат емигрантите?Знаем,че в София е трудно да запишеш детето си на детска градина! 3)Имат ли българите реален достъп до социални помощи и социално подпомагане?Българите нямат никакви социални услуги и помощи,освен циганите,а сега ще бъдат дискриминирани и от чужденците! 4)Имат ли българите достъп до жилищно настаняване?Отговорът е,че нямат достъп-чакат с години за социално жилище,а сега навлеците от Африка и Азия ще бъдат настанени в социални жилища!След наводненията българите бяха настанени във фургони без социални помощи!5) Как ще обясните на един българин,който работи цял месец за 500 лева,че емигранта без да работи,ще получава над 1000 лева?     Вие поставяте етническите българи в неравностойно положение спрямо нашествениците!Вие правите българите емигранти в собствената си държава и ги насилвате да емигрират в чужбина!Очаквайте социални вълнения и бунтове!

09 април 2017 г. 15:07:19 ч.
Искрен Дилов

Пълен Абсурд

Съгласно чл.1 на Конституцията на Република България:
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
Което е основата на цялото българско законодателство!!!
Следователно нито европейски нито други международни институции, нямат право да налагат каквито и да било изисквания и условия на Българския Народ, които да са в разрез с негоните желания и интереси!!!
Поради тази причина и съгласно конституцията, подобно налагане на закони и наредби със задължителен характер, които биха довели до подмяна и затруднения на българския народ, под предлог, че са ни наложени от вън е незаконно и дори престъпно!!!
За последните 27 години българския народ, в следствие на влошените условия на живот, голяма част от причините за които са изискванията на ЕС, е намалял с 1/3, което е нечувано в световен мащаб!!! При това условие, да ни се налагат от същия този ЕС, условия за обгрижване на чужди граждани е чист "геноцид от друг тип", а при това положение не виждам на какво основание продължаваме членство във съюз които провежда геноцид към народа на България?!?!?! Нещо повече - не виждам причина всички които са взели участие в този процес да са на свобода, вместо да излежават своите присъди!!!

 

09 април 2017 г. 15:28:01 ч.
М87

Безобразие

Предполага се че така наречените бежанци са ВРЕМЕННО в държавата която им е предоставила убежище.Защо тогава трябва да бъдат заселвани и интегрирани??? Това е абсурд. Защо държави като Унгария могат да провеждат разумна и достойна политика а България очевидно не може???

Защо на мигрантите се дават по големи права от тези на българите ? Аз съм длъжен да си плащам осигуровките а и ако тази наредба влезе в сила ще съм длъжен да плащам и осигуровките на мигрантите, НЕЗАВИСИМО дали имат средства или не.Това е безобразие!

Защо изобщо се действа в противоречие с интереса на българските граждани от управляващите уж от тяхно име?

10 април 2017 г. 09:38:19 ч.
Ел75

Защо "интеграция"???

Защо интеграция? Нали това са хора, които сме прибрали, за да се спасят от зловредни за живота и здравето им обстоятелства в техните страни?! Значи, щом там условията се нормализират, те трябва ДА СИ ХОДЯТ! Интеграция означава пълно приобщаване – да говорят само на български, да си плащат данъците, здравните вноски, таксите за детските градини и училищата, да имат моите задължения и нито едно право повече от мене, да си свалят забрадките, да не се навеждат пет пъти на ден в източна посока. Не, защото не уважавам религията им, а защото не искам да ми я натрапват и да ме карат да се съобразявам с техните специфични изисквания! Не искам съседите ми да имат „особени” традиции, които включват секс с малолетни и непълнолетни, не искам общностните  им обичаи да бъдат над закона и да няма институция или сила, която да ги направи равни с мене пред алинеите и точките в българското законодателство. Вече имаме „сънародници”, които на по 12-13 години вече са горди майки и татковци, с претенции за издръжка от държавата, за благото на която не са внесли една стотинка. Да не споменаваме, че не са се възползвали от осигуреното им право на безплатно образование.

Сигурни ли сте, че за нас са жизнено важни парите, които се вайкате, че няма да получим? Осъзнавате ли последствията за бъдещето на България и българите? В западните държави нагледно показаха как хора, родени там, изобщо не се интегрирани и точно такива извършиха най-кървавите убийства на невинни! Интегрирани ли са според вас, след като завинаги са останали „някакви други”? Кой нормативен акт, на коя международна организация ни налага заселването?  Разбирам да ги приберем, да им осигурим покрив, здравеопазване, дори образование за някакъв период от време, но да им се намира работа (когато има безработни българи), да им се плащат здравните вноски и разни други – не съм съгласна. Дори да ви звучи грубо, пак не съм съгласна. То така, те няма да искат да си отидат. А са различни и такива ще си останат.

Защо страни от Европейския съюз могат да отказват да приемат „милите” брадати бежанци, а ние не?! Само НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ ли вземат решенията за България?!

11 април 2017 г. 18:43:25 ч.
Славеев

НЕ!

Категорично съм против приемането на подобно постановление. То е безмислено и няма да доведе до никаква интеграция. Не може да интегрираш някой, който не го иска! По-добре е да се напише и приеме постановление за подпоматане връщането на българските граждани от чужбина, отколкото на чужди за народа ни индивиди, с религия агресивна и бореща се с християнството, с друг манталитет и начин на живот! България не може да интегрира циганите, родени  в България, това е достатъчен аргумент, доказващ безмислието на този документ! Осигурете всички тези неща на българите, а после се съгласявайте с европейските наредби. Парите, които ви блазнят, че ще ни дадат от ЕС са нищо в сравнение с нещастито, което ни очаква ако пуснем тези хора сред нас!

12 април 2017 г. 23:42:59 ч.
Проспектор

Абсолютно не

Няма прецедент за успешно интегриране на тези хора! Различията са огромни и непреодолими! Силни икономики и могъщи държави се провалят една след друга в това си начинание! Нещо повече, тези хора неискат да работят, обособяват се в гета и тероризират гражданите на съответната държаваНие нямаме абсолютно никакъв опит в интегрирането! Доказатолството е че 500 години не успяваме да интегрираме ромите, какво остава за тези бежанци, които не са бежанци! Повечето са авганци! Това са хора свикнали с оръжието от люлката! Също така няма никаква гаранция че между тях не са се "интегрирали" бойци от ИДИЛ! За мен живота и здравето на всеки българин ми е в пъти по-мил от живота, здравето и интереса на тези емигранти! 

Категорично против съм наредби, проектонаредби и постановления, целящи интеграцията или заселването на тези хора в българските предели! Хайде нема нужда да си изписваме вежди а да си вадиме очи!

18 април 2017 г. 01:51:52 ч.
Ан72

Крайния резултат

https://www.youtube.com/watch?v=duHb4SXsy5g

Няма как по-добре да се каже, обясни или опише. Там където ние сега отиваме - някои от там се връщат!!!  В случая е добре да се види , чуе и изслуша внимателно г-н Райнер Вендт по въпроса за така наречената интеграция - със субтитри е откъса от неговото изложение. Същия не е кой да е, а  шеф  на  германския ПОЛИЦЕЙСКИ синдикат!!!! От там насетне Вие му мислете колко Ви трябва и защо Ви трябва подобна наредба и по принцип кому е нужно  България да подкрепя подобна политика.

 

20 април 2017 г. 15:36:37 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

В доклада няма посочена причина, обясняваща необходимостта от намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни. Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

Център за оценка на въздействието на законодателството

21 април 2017 г. 16:13:28 ч.
epatashev

Становище на „Каритас България“

Становището, относно публикувания за обществено обсъждане проект на наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила, може да бъде прочетено на този линк:

http://caritas.bg/bg/what-we-do/positions/positions/item/4148-stanovishte-caritas-bezhanci

Емануил Паташев

Генерален секретар