Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство

Предложената промяна в чл. 3 от Закона за българското гражданство представлява конкретизация на общия принцип, постановен в чл. 57, ал. 2 от Конституцията на Република България за недопускането на злоупотреба с права. Забраната за злоупотреба с двойно гражданство означава, че лицето с двойно гражданство не би могло да се позовава на чуждия закон, включително и когато е по-благоприятен в пределите на териториалното действие на българския закон. С предлаганите допълнения в чл. 12а и чл. 14а, ал. 1, т. 1 от Закона се въвеждат изисквания за поддържане на инвестицията, съответно за наличие на увеличената инвестция или на вложената в капитала на българско търговско дружество инвестиция към датата на подаването на молбата за натурализация от лицето, кандидатстващо за придобиване на българско гражданство на основание, съдържащо се в тези разпоредби. Предлаганите промени в Закона за вероизповеданията, Закона за политическите партии и Изборния кодекс отчитат актуалните заплахи и предизвикателства пред националната сигурност, правата и свободите на гражданите в условията на международно напрежение и променяща се геополитическа архитектура на съвременния свят.


Дата на откриване: 3.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 април 2017 г. 14:25:44 ч.
bozho

Неизпълними разпоредби

Предложенит изменения в Изборния кодекс са несъстоятелни - няма как технически да бъде определено дали дадено лице е пребивавало на територията на страната в последните три месеца или не. Такава разопредба би била неизпълнима в добрия случай, и начин за противоконституционно ограничаване на избирателни права в лошия случай.

Предлагам измененията в Изборния кодекс да отпаднат от законопроекта.

04 април 2017 г. 14:56:27 ч.
RIA

Необходимост от извършването на цялостна ОВ

Считаме, че от предложението, ще настъпят значителни последици, поради което на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) следва да бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието.

В действащата правна уредба на оценката на въздействието (ОВ) липсват изрично предвидени критерии за установяване на нивата на значителност на последиците от предлагани политики или мерки по регулиране. Европейската комисия, обаче, е възприела доста подробни правила за определяне на значителността на въздействията, които са изцяло приложими и в национален контекст. Тя изисква при самото стартиране на ОВ да бъдат установени всички потенциални въздействия на дадена предлагана политика. Това са общите въздействия в традиционните сфери – икономическа, социална и екологична и т.нар. специфични въздействия които засягат, малките и средните предприятия, основните права на човека и други. Винаги когато съществуват основани на доказателствата прогнози за сериозно увеличаване или намаляване на разходите за изпълнението или прилагането на една интервенция са налице и очаквания за значителност на въздействията или последиците. Такива са например случаите, при които се предвиждат въздействия, водещи до повишаване или намаляване на иновациите, нивата на образование и обучение, ограничаване на основните права на човека, социалното включване, бедността и други. Типичните засегнати страни при тях са бизнес предприятия гражданите, работниците, обучаващите се, потребителите, публичните администрации, различните региони и други. Честотата и сигурността на въздействията като критерий за значителност означава необходимост от установяване доколко дългосрочни, респективно краткосрочни, еднократни или повтарящи се, сигурни или вероятни са идентифицираните въздействия или предполагаемите рискове.

Предложеният проект на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство засяга минимум три действащи закона и един кодекс, а като негови преки адресати са са посочени гражданите, предприемачите, политическите партии, религиозните общности, съдилищата и избирателните комисии (вж. т. 3 от Частичната ОВ). Според нас, това сочи, че сме изправени пред една изцяло нова комплексна интервенция, която би произвела общи въздействия във всички области на действие на политики – икономическа, социална и екологична и която би имала и сериозни специфични въздействия например спрямо основните права на човека, малките и средните предприятия и т.н. Тя би оказала влияние и на доста широк като обхват и видове кръг от засегнати страни от почти всички области на обществения живот – икономическа, политическа социална, религиозна и други. Всичко това води до извода, че от така предлаганата политика може да се очаква настъпването на значителни последици по смисъла на ЗНА, което влече задължение за извършването на цялостна предварителна ОВ.

Доколкото предлаганите промени засягат и основни граждански и политически права и свободи, считаме, че е задължително извършаването и на предварителен преглед за неговото съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека, съгласно чл. 28, ал. 3 ЗНА.

Център за оценка на въздействието на законодателството

04 април 2017 г. 15:52:15 ч.
KonstantinHR

Константин

Здравейте, аз съм български гражданин, който работи в офис на българска компания в чужбина. Това налага да отсъствам за дълги периоди от страната си. Участвам активно в процеса на селекция, избори и контрол на избраните представители в органите на държавно управление. Мисля, че съм пълноправен гражданин на държавата си, макар физически да отсъствам за дълги периоди. Според предложеният законопроект, аз ще загубя правата си на избор на представител/и в органите на държавно управление. Мисля, че държавата ми ще загуби от това.

Предлагам измененията в Изборния кодекс да отпаднат от законопроекта.

 

04 април 2017 г. 16:33:11 ч.
danpetrova

Не ограничавайте изборните права на българските граждани в ЕС

Считам, че не трябва да се ограничават правата на българските граждани в чужбина с допълненията на чл. 243 и чл. 307 в Изборния кодекс. Децата ни са в чужбина, а Вие искате да им отнемете едно от правата за участие в живота на Родината ни. Не ограничавайте изборните права на българите в чужбина, ами ги улеснявайте, като въведете електронно дистанционно гласуване. Не ограничавайте права, работете да създадете условия да се върнат в България.

04 април 2017 г. 17:04:29 ч.
boyanr

Нужно е прецизиране

Подкрепям инициативата, но има нужда от по-добро прецизиране и обмисляне на текстовете. Изискването за уседналост трябва да обхваща по-дълъг период, но не изцяло. Например - 6 от последните 12 месеца, или 12 от последните 24 месеца. Така хора, пътуващи на дълги командировки или сезонна работа няма да изгубят правата си. Добре е да се помисли и за избирателни права, поне за местни избори и референдуми, за чужденците пребиваващи дългосрочно тук - не е нормално чужденец живеещ и работещ от 10 години в български град да не може да участва в избора поне на кмет. 

04 април 2017 г. 19:57:39 ч.
gavrilov

Към забрана на гласуването на българските граждани, живеещи в чужбина.

Предлага се по същество забрана за гласуване на бълкгарските граждани, живеещи в чужбина. Става дума за 1 милион български граждани в чужбина, между които е цвета на българската интелигенция, култура, както и бъдещият български елит (студенти).

Можем да се досещаме, че това е дело на една "патритична" група от защитници на статуквото, за които преди повече от 100 години българският поет Христо Ботев (живеейки в чужбина) написа стихотворението "Борба".

Дами и Господа, автори на този скандален текст, не се ли срамувате от себе си? А би трябвало!

________________

проект за промяна на Изборния кодекс.

Чл.243. Право да избират народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията и са живели най-малко през последните три месеца в Република България

04 април 2017 г. 20:44:26 ч.
kalinkaqnakieva

В подрепа

Подкрепям направените предложения за изменение на Изборния кодекс, според които граждани, които живеят в чужбина, няма да имат право да гласуват. Периодът, в който не са били на територията на РБ може да бъде преразгледан (6 месеца или година). 

Мотивите ми са следните: човек, който е избрал да живее и работи зад граница, да дава своя принос за развитието на чуждата страна и да плаща данъци там, няма право да определя кой да управлява хората, които живеят и плащат данъците си в Република България! 

 

04 април 2017 г. 22:56:22 ч.
istoychev

мотиви

В мотивите към проекта никъде се става дума да парламентарни и президентски избори, а само за общински съветници и кметове, както и при провеждането на избори за членове на Европейския парламент. 

04 април 2017 г. 22:57:32 ч.
istoychev

мотиви?

В мотивите към проекта на този закон никъде се става дума да парламентарни и президентски избори, а само за общински съветници и кметове, както и при провеждането на избори за членове на Европейския парламент. Дали е случайно това?

04 април 2017 г. 23:53:26 ч.
Anastasov

ХВЪРЛИХТЕ РЪКАВИЦА и ще ви истине ръката!

Все си мисля, че или се мислите за недосегаеми или нещо куца в мисленето ви.Как си представяте да тръгнете срещу забрана на цялата диаспора да участва в изборния процес за президент и народно събрание, не е ясно. Явно някой търкач на столове от поредното временно правителство изпълнява партийната си поръчка.Момко, не само затягаш възела на пионерската си връзка, с което амбицираш до неузнаваемост цялата диаспора, но и се въвличаш в персонална война. Все пак тази недомислица събрана в текст и със залепено ПРОЕКТ за закон е писана от живо същество с име и адрес. Крайно време е тия "предлагачи" на тези идеи да станат публично достояние. Лично ще се погрижа да науча името ти. Няма нормален гражданин на тая мила Родина, които да мисли трезво и да си представи, че с предлаганата от теб рестрикция няма да се стигне не само да граждански неподчинения, но и до по-сериозни последствия.Не това не е заплаха, това е действителността! Не може вие там да си чепкате вълната, а ние от тук да ви търпим повече простотиите, че и да ви плащаме и заплатите!Пределно ми е ясно, че това нещо няма как в този му вид да достигне до първо четене дори, но явно целта ви тук е провокация, а защо не и бунт! С перо се опитвате да ни изкарате извън равновесия. Няма да стане, няма да ви се вържем, нито ще позволим да се гаврите с нас.Мотивите и текста няма да коментирам! Ще направя всичко по силите си всеки да си получи онова, което търси.Петър Анастасов

о-в Крит, Гърция

+30 6949 220 118 - при нужда!

05 април 2017 г. 03:58:30 ч.
smi

Относно забраната за гласуване на българи живеещи зад граница.

Когато българите ги обхване вълна на патриотизъм казват, че България е там, където има поне един българин. Ако това е вярно, означава ли, че членовете на това правителство (заедно с новоизбрания президент) са далеч от патриотизма? С какъв ум ще тръгнете да ограничавате конституционни права на българите?!?

В днешно време българската нация е разделена, разцепвана от всякакви несъгласия и противоречия. С това предложение за закон вие ще забиете още един клин в разцеплението на народа делейки го на тези вътре в България и тези навън.

Някои казват, че след като българи живеят продължително извън страната, те не трябва да определят как да живеят тези вътре. Но може би си заслужава да се припомни, че българите извън България , тези в ЕС, САЩ, Канада, Австралия са неподкупни, докато много български граждани в България са готови да си продадат гласа за едно кебабче. Бихте искали да запазите циганския глас като качествен и да отхвърлите гласа на българите в чужбина, защото те ще поискат вие да живеете лошо в България? Наиситна?!? От друга страна проблемът с турския вот няма да се реши чрез забрани. В България живеят достатъчно турци, за да вкарат ДПС или ДОСТ ако поискат в парламента. Противодействието на това не е забраната, ада се намери начин да се убедят българите да гласуват масово. Така ще намалее тежестта на турския вот.

Истина е, че хората в чужбина не плащат данъци в България. Но те и не получават облагите, които българите в България получават срещу данъците, които плащат в страната. Някои хора, между които и известни социолози казват "какво право имат хората от чужбина да ни казват ка да си харчим парите в България". Разбира се, българите решават как да се харчат парите на България, а българите са както в България, така и в чужбина. Освен това, по всички доклади се твърди, че българите зад граница са най-големият инвеститор с парите, които пращат в страната. Това са пари, които многократно надхвърлят цената за отваряне на изборни секции в чужбина. И поставено на съвсем груба и примитивна основа, след като те пращат толкова пари в България, би трябвало и да имат право на глас как да се развива страната. Какво би било мнението за държава, в която част от населението разчита на пари от роднини зад граница, за да оцелее, а самата държава иска да забрани на същите тези хора зад граница да гласуват?

Очевидно има политически партии в България, които не получават достатъчно подкрепа от българите в Западните страни, докато техните опоненти получават. Би било удобно за тях тези допълнителни гласове просто да се елиминират. Но би ли било разумно?

05 април 2017 г. 15:59:10 ч.
gurini

Противоконституционност!

Виждам, вече сте махнали законопроекта. Това е хубаво, по-добре не качвайте нищо повече!

05 април 2017 г. 19:06:39 ч.
gavrilov

Писмо до Президента Румен Радев, във връзка със законопроекта за забрана на гласуването в чужбина

ВРЕМЕННИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ НА

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

 

4 април 2017 г.                                            До

                                                                      Г-н Румен Радев

                                                                      Президент на Р. България

 

            Уважаеми г-н Президент,

 

            Шокирани сме, че служебното правителство, което Вие назначихте, подготви и публикува законопроект, с който фактически се лишават от избирателни права българските граждани извън страната.

 

05 април 2017 г. 19:09:09 ч.
gavrilov

Проект за забрана на гласуването в чужбина – внесено за публична консултация на 3 април 2017

Пълният текст на изтегления проектозакон ще намерите тук

http://globalbulgaria.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d1%87%d1%83%d0%b6/

05 април 2017 г. 22:51:34 ч.
Anastasov

Браво на "временните" съвети!

До ВОС-овците:Ей гаврилов, незнам защо сте се записал с малка буква, явно сте нисък.

Научете се един линк да копирате като хората. Тия "временни" съвети все от неграмотни професори ли са. Нямате ли един да ви води електронната поща и представянето ви в социалните мрежи.Ето как би изглеждал грамотно поставен линкът към неграмонтия ви сайт!http://globalbulgaria.eu/писмо-до-президента-румен-радев-във-вр/(*Между другото в WP има опция за редактиране на адреса... за да не изглежда с това "-във-вр/" в края!)А сега една забележка! В българския език има времена. Не се пише:

"Шокирани сме, че служебното правителство, което Вие назначихте, подготви и публикува законопроект, с който фактически се лишават от избирателни права българските граждани извън страната."Правилно да се запише е:


Шокирани сме, че служебното правителство, което Вие назначихте, е подготвило и публикувало законопроект, който фактически ЩЕ лиши от избирателни права българските граждани извън страната.Освен ако не сте присъствал лично на подготовката на проекта разбира се. ЩЕ - бъдеще време., не - СЕ ЛИШАВАТ,сегашно! Не се лишават сега, а чак и ако, когато бъде евентуално и официално приет един законопроект и е станал закон. Правилно е да се изразите "ЩЕ ЛИШИ" !Тая титла проф. пред името не случайно сте я пропуснал. Защото прилича повече да сте от профсъюзите, отколкото онова, за което принципно се поставя - знания!Поздрави от слънчев Крит,

Петър Анастасов

06 април 2017 г. 01:21:51 ч.
smi

граматика или нещо по-важно

Г-н Атанасов,

Последния път, когато проверих, предназначението на линковете в интернет е главно да се кликва (щраква) върху тях, за да те отведат там, за където са предназначени. Линкът посочен по-горе работи добре и с това се изчерпва предназначението му. Останалото е да се прочете това, което е написано в писмото и да се обмисли, ако разбира се има нагласата за това.

Българският език е богат език и дава възможност за различни форми на изразяване. Но най-важното е, че написаното в писмото е достатъчно ясно и изразява добре мнението на пишещите.

Защо искате да изместите темата на обсъждането към далеч по-несъществени неща? Да не би да сте имали много слънце напоследък?Поздрави

06 април 2017 г. 11:59:49 ч.
gavrilov

Стефан Манов: Промените в изборното законодателство са политическа поръчка

Предложените и след това оттеглени промени в изборното законодателство са политическа поръчка, заяви в предаването "Преди всички" Стефан Манов  от Обществения съвет на българите във Франция:

 

Събитията на последните дни показват до каква степен нестабилна е сградата на българската демокрация, защото техническите изпълнители изгърмяха или са в процес на изгърмяване. Имам предвид служителят в Министерството на правосъдието, следите към правния секретар в президентството. Но ако внимателно прослушаме техните изявления вчера, а и прочетем изтекли документи в пресата в предходните дни, става дума за изпълняване на една поръчка, една политическа поръчка. Правният секретар на президента каза, че тя е консултирана правно-технически. Това означава, че на нея са ѝ казали: "Напиши текст, който забранява вота на българските в чужбина" и тя го облякла правно –технически с "уседналост". Политическата поръчка – ето този отговор на въпроса трябва да получим – кой поръча този текст? Чие нареждане изпълни президентът на републиката? Там е отговорът. Президентът Радев днес трябва да каже кой му поръча да направи този законопроект.

За това откъде идва поръчката, Манов каза:

От сигналите, които виждаме , от елементите, това е следното: извършва се препозициониране, "избелване" на олигархични структури в момента, които се преобличат в патриотичен халат , за да продължат по същия начин да паразитират българската демокрация.

Интервюто на Диана Дончева със Стефан Манов можете да чуете от звуковия файл.

http://bnr.bg/post/100816818/stefan-manov-promnenite-v-izbornoto-zakonodatelstvo-sa-politicheska-porachka

06 април 2017 г. 16:15:05 ч.
tchervenkov

Заблуждаващи и некоректни мотиви

Макар и хипервръзките за сваляне на документите да са неактивни, файловете са все още достъпни. Свалих ги и прочетох мотивите за въвеждане на уседналост за участие в парламентарни и президентски избори. Не е възможно закон за парламентарните избори да се мотивира със становище на конституционния съд, касаещо местните избори. 

Както вече е посочено в други коментари, изискване за тримесечна уседналост, без посочване на начин, по който тази уседналост ще се установява, е смехотворно. Припомням, че гласуването все още е задължително от законова гледна точка (макар и КС да отмени санкциите при нарушение). Как се забранява нещо, което е задължително? Дипломатите също ли биха губили право да гласуват?