Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвен в изпълнение на разпоредбата на §13, ал. 2, която в последствие е променена на §13а, от заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ, публикувана в ДВ, бр. 101 от 2013 г., изменена и допълнена с ДВ, бр. 105 от 2014 г., ДВ, бр. 95 от 2015 г. и ДВ, бр. 97 от 2016 г., съгласно която Министерският съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от закона.

Отговорна дирекция: Дирекция „Данъчна политика“
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 31.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 април 2017 г. 16:22:42 ч.
gurini

Ненужни и вредни алинеи

Предлагам от предложението за изменение на чл. 67 да отпадне алинея 5 поради възможност за своеволно натоварване от страна на общинските съвети на гражданите с необосновани разходи. Това е отворена порта, а не вратичка за общинските съвети да пордължат да се гаврят с хората. Таксата за смет трябва да е само върху количеството изхвърлена смет и върху нищо друго, защото това изисква справедливостта.

05 април 2017 г. 22:16:05 ч.
alal

По отношение на индивидуалното измерерване на количеството битови отпадъци

Възможността за  "индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост" крие значителни рискове от злоупотреби, понижаване на качеството и повишаване на крайната цена за сметосъбиране и би трябвало да отпадне като възможност за основа за определяне на цената, поне за масовия потребител:
 
1. Например даден индивид предпочита да изхвърля отпадъци всеки ден по 2-3 литра, но общината предлага торби само по 20 и 50 литра. Алтернативите пред него са или да плаща значително повече, тъй като няма да запълни торбите, или да задържа изхвърлянето, което може да доведе до хигиенни проблеми, а най-вероятно и двете.
 
2. Как биха се осъществявали дейностите по контрол срещу злоупотреби чрез нераглементирани торби? Индивидуални контейнери за отпадъци? Контейнери за отпадъци с ключалки за ограничен кръг ползватели? Пазачи-контрольори до всеки контейнер за отпадъци?
Няма ли стойността по дейностите по контрол срещу злоупотреби да превишат, и то в пъти, основната дейност по сметосъбиране?

28 април 2017 г. 14:49:46 ч.
BIA_bg

Становище на АОБР относно Проект на ЗИД на ЗМДТ

Поради ограничение в броя на знаците, становището на АОБР е публикувано на адрес: http://bgrabotodateli.org/?p=3461