Обществени консултации

Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, приет с Постановление № 106 на Министерския съвет от 2015 г.

Основната цел на предлаганите промени е да се оптимизира дейността на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ като орган на статистиката.

Изискването за събиране, обработване, съхранение, анализиране и предоставяне на статистически данни за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения е въведено с разпоредбата на чл. 94 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, а специфичните правила на вътрешното законодателство относно условията и реда за осъществяване на описаните статистически дейности се съдържат в Наредба № 919 от 2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България (обн., ДВ,        бр. 106 от 2000 г., изм., бр. 112 от 2004 г., бр. 84 от 2006 г. и бр. 6 от 2007 г., изм. и доп., бр. 53 от 2012 г.).

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е включена в Списъка на структурните звена в държавната администрация, които са органи на статистиката по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за статистиката, приет със Заповед № P-10 от 9 януари 2009 г. на министър-председателя на Република България и изменен със Заповед № Р-21 от 27 януари 2016 г. на министър-председателя на Република България, както и в поддържания от Евростат Списък на националните статистически институти и другите национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, както са определени от държавите – членки.

Освен за целите на формиране на държавната политика в областта на водния транспорт и пристанищата, агенцията произвежда и предоставя статистическа информация за функционирането на българските морски и речни пристанища на Националния статистически институт, Евростат, Дунавската комисия, Международния транспортен форум и други международни организации в сектор „Транспорт“.

В продължение на почти две години (от момента на влизане в сила на сега действащия Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“) статистическите дейности, в това число произвеждането на статистическа информация за нуждите на упоменатите ведомства и организации, се осъществяват изцяло от териториалните дирекции. Натрупаната в този период практика помогна за идентифициране на недостатъците на създадената организация на работа, сред които най-съществените са:

Ø отсъствие на координиращо звено, което да работи за уеднаквяване на практиката на териториалните дирекции и за повишаване качеството на статистическата информация;

Ø затруднена комуникация с експертите от Националния статистически институт;

Ø усложнена процедура по предоставяне на статистическа информация на потребителите.

За преодоляване на описаните проблеми се предлага да бъде:

Ø допълнен чл. 20 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, регламентиращ функциите на дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“ (§ 1 от проекта на Постановление);

Ø изменена действащата разпоредба на чл. 22, т. 29 от Устройствения правилник на агенцията (§ 2 от проекта на Постановление).

По този начин териториалните дирекции на агенцията ще продължат и в бъдеще да събират, обработват и съхраняват индивидуални данни за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения, а дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“ ще бъде натоварена със задачите да им оказва методическа помощ при осъществяване на тази дейност, както и да произвежда, разпространява и предоставя на потребителите статистическа информация за дейността на българските морски и речни пристанища.

С § 3 от проекта на Постановление относно изменение на Приложението към чл. 14,          ал. 2 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се предлага, в рамките на утвърдената обща численост на персонала на агенцията, щатните бройки за дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“ да бъдат увеличени с 2 (две), а тези на дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“ – с 1 (една). Увеличението е за сметка на намаляване с по 1 (една) щатна бройка на числеността на персонала във всяка от дирекциите „Морска администрация – Варна“, „Морска администрация – Бургас“ и „Речен надзор – Русе“. Чрез описаните компенсирани промени в числения състав на дирекциите от общата и специализираната администрация, при пълно съобразяване с правилото на § 16, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г., изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., доп., бр. 57 от 2016 г., изм., бр. 98 от 2016 г.), ще бъдат осигурени необходимите човешки ресурси за точното осъществяване на функциите на дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“, включително тези в областта на пристанищната статистика, както и на допълнителните ангажименти на агенцията, произтичащи от качеството ѝ на координатор по проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Лице за контакт:
Павлинка Ковачева
Директор на дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
ИА "Морска администрация"
Тел.: 02/930 4079
E-mail: pavlinka.kovacheva@marad.bg


Дата на откриване: 28.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 април 2017 г. 10:30:39 ч.
Bulgarian Ports Infrastructure Co

Предложение относно публикувания проект на Постановление

ДП „Пристанищна инфраструктура“ предлага:

т. 2 от §1. от проекта да се прецизира, както следва:

„2. Създават се т. 16 и т. 17:“,

като т. 17 да се редактира по следния начин:

„т. 17 предоставя статистическа информация по т. 16 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националния статистически институт, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и другите потребители на статистическа информация.“

 

Мотиви:

I. Разпоредбата на чл. 94 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), предвижда задължение за пристанищните оператори и собствениците на пристанища или на пристанищни съоръжения да предоставят на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията статистическа информация, свързана с дейността им.

Съгласно чл. 115н, т. 1 от ЗМПВВППРБ орган на управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Разпоредбата на чл. 11, ал. 2, т. 3 от Наредба № 919 от 2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България (обн., ДВ, бр. 106 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 53 от 2012 г.) изрично регламентира предприятието като потребител на статистическа информация.

Както е посочено в мотивите за проекта на постановление, ИА „Морска администрация“ произвежда и предоставя статистическа информация за функционирането на българските морски и речни пристанища, за целите на формиране на държавната политика в областта на водния транспорт и пристанищата. Именно за постигането на тези цели,  съгласно чл. 115у от ЗМПВВППРБ за ДП „Пристанищна инфраструктура“ е налице задължение на основата на Стратегията за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план за транспорта на България да изготвя седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

За адекватното и качествено изготвяне на Програмата, е необходимо                         ДП „Пристанищна инфраструктура“ да разполага с пълна статистическа информация, най-малко и не само, относно следните няколко показатели, сред които са и статистически данни:

  1. Видове пристанищни терминали;
  2. Брой пристанищни оператори;
  3. Брой обработени кораби на съответен терминал;
  4. Количество обработени товари;
  5. Брой обслужени пътници.

Спазвайки установения ред за заявяване получаването на статистическа информация, ДП „Пристанищна инфраструктура“ изпраща в писмен вид искане до Изпълнителна агенция „Морска администрация“, която е орган на статистиката по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за статистиката и в поддържания от Евростат „Списък на националните статистически институти и другите национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, както са определени от държавите – членки“. В процеса на работа ДП „Пристанищна инфраструктура“ среща затруднения в получаването на статистическа информация, въпреки, че съгласно горепосочената Наредба № 919 притежава качеството на потребител на статистическа информация.

11 април 2017 г. 10:31:33 ч.
Bulgarian Ports Infrastructure Co

Продължение на коментар 1 относно Предложение относно публикувания проект на Постановление

II. Правилникът за устройството, функциите и дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (обн. ДВ, бр. 36 от 2011 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 37 от 2015 г.) съдържа ясно разписани задължения и функции, изпълнението на които е необходимо и е от съществено значение за осъществяване на регламентирания в чл. 115м от ЗМПВВППРБ предмет на дейност на ДП „Пристанищна инфраструктура“, с оглед успешното развитие на водния транспорт и пристанищата. В този смисъл предприятието:

1. събира, координира и анализира статистическата информация;

2. осъществява маркетингови проучвания за структуроопределящите национални стокови потоци и анализира условията за привличане на транзитни товари;

3. осъществява маркетингови проучвания за логистични връзки и възможности за използване на съществуващи и новосъздаващи се транснационални транспортни коридори;

4. събира и анализира материали за чужди пристанища, транспортни коридори, тарифна политика и маркетинг, научно-техническа литература, свързана с дейностите и технологиите в пристанищата, и изготвя SWOT анализи;

5. анализира тенденциите в развитието на отделните видове транспорт, имащи отношение към дейността на предприятието, с цел формулиране на конкретни управленски решения в дългосрочен и краткосрочен аспект, както и по конкретни проблеми.

За изпълнението на вменените му задължения, ДП „Пристанищна инфраструктура“ следва да получава ежемесечно статистическа информация на базата, на която да извършва адекватен маркетингов анализ. Практиката до момента показва, че на предприятието не се предоставя необходимата статистическа информация или същата е непълна или недостатъчна, което води до влошаване на качеството на направените анализи и до некоректност на прогнозните данни, а впоследствие рефлектира и върху останалите показатели, а с това и върху резултатите, които се целят.

За постигането на гореописаните цели, е необходимо обезпечаването на условия за ефикасно предоставяне на статистическа информация от ИА „Морска администрация“, в качеството й на орган на статистиката, към ДП „Пристанищна инфраструктура“, в качеството му на особен потребител на статистическа информация.

Предоставяната статистическа информация от страна на ИА „Морска администрация“ към ДП „Пристанищна инфраструктура“, се третира като статистическа тайна и същата се използва само за собствени статистически цели, като се има предвид, че контролът върху дейността и на агенцията, и на предприятието се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.