Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи

Промените се налагат вследствие влезлите в сила изменения и допълнения на Кодекса за търговското корабоплаване (КТК), обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 85 от 2010 г., както и от предстоящите да влязат в сила промени на Международната конвенция за предпазване морето от замърсяване. Измененията и допълненията в КТК целят да направят регистрирането на кораби в Република България привлекателно така, че да се увеличи тонажа и броя на корабите, плаващи под знамето на Република България. Една от мерките за постигане на тази цел е да се облекчи и ускори процеса на издаване на документа за регистрация на кораба. С направените корекции в чл. 35, 35а, 84 и 85 от КТК се сменя наименованието на този документ, както и издателя на документа. Поради тази причина се налагат промени и в текстовете на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи, които уреждат тази материя. Освен това се налага промяна на формата на издаваните Акт за националност и Позволително за плаване.

Друга причина за промяна на Наредба № 5 е предстоящото влизане в сила на промени в анекс І на Международната конвенция за предпазване морето от замърсяване. Същите влизат в сила от 01.01.2010 г. Промените са въведени с резолюции MEPC.186(59) и MEPC.187(59) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация. С двете резолюции се извършват промени на правила 1, 12, 13, 17 и 38 и е създадена нова глава 8 на анекс І на конвенцията. Тези промени засягат издаваните на основание Наредба № 5 Дневник за нефтени операции – част І, Дневник за нефтени операции – част ІІ, Приложение А към Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт и Приложение Б към Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт.
В същото време на 68-та сесия на Дунавската комисия са приети Препоръки по организация за събирането на отпадъци от кораби, плаващи по река Дунав. С тези препоръки се въвежда Дневник за операциите с отработени масла. Това налага промяна на Наредба № 5, с която да се въведе новият дневник вместо досега издаваните 4 вида дневници.
Във връзка с отчитане на стажа на моряците на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища съгласно служебните книжки, които им се издават, се въвежда Вахтен дневник, в който се вписва поименно екипажът, преходите на кораба по дни и часове и се водят почивните часове на членовете на екипажа. Този дневник е въведен от всички държави-членове на Централната комисия за корабоплаване по Рейн и предстои да се въведе от всички крайдунавски държави. Това налага въвеждане на изискването да се води такъв дневник и на българските кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, чрез допълнение в наредбата.
Промяната на образеца на радиодневника се налага поради факта, че с промените в КТК се създава по-облекчен режим за наемане и работа на чужди граждани на български кораби. Работата на чужди граждани, като навигационни офицери на български кораби, освен всички други задължения, включва и задължението за познаване на правилата и извършване на записи в радиодневника. Поради тази причина новата форма на радиодневника включва и превод на английски език на правилата за водене.
Предложените изменения и допълнения няма да доведат до необходимост от допълнителен личен състав и финансови разходи за администрацията. Предстои да се направят съответни предложения за промени в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, с които да се постигне съответствие с промените в КТК и другите нормативни актове.


Дата на откриване: 23.12.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.1.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари