Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни Чифлик

В община Долни чифлик е получен  протест на Окръжна прокуратура – Варна  адресиран до Административен съд - гр. Варна против чл. 22 от посочената наредба. Съгласно същия преместването на дете от една в друга детска градина на територията на община Долни чифлик е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детската градина, изчислени по реда реда на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик. Цитираната норма от Наредбата и Закона за местните данъци и такси води до извода, че неправилно с Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни чифлик е поставено условие за преместване на дете в зависимост от изплащане на дължимите такси за ползваната услуга, което е финансово задължение на родителите или настойниците, а не на самите деца. Съгласно мотивите в протеста на Окръжна прокуратура - Варна нормата на чл. 22 от Наредбата противоречи на разпоредбите на чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, с която е въведена задължителност на предучилищното образование. От една страна със закон е въведено задължение за съответната община да осигури обхватност за всички деца, от друга – с подзаконовия нормативен акт е въведено ограничение на тази всеобхватност – невъзможност за упражняване на задължителното предучилищно образование при неплатени такси


Дата на откриване: 20.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 20.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари