Обществени консултации

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Нова Загора

Съгласно разпоредбите на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищното образование, обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г и чл. 7, ал. 1 от Наредба N2 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини се определят с Наредба на Общинския съвет.

С приемането на Наредбата ще се покрие критерият за държавен образователен стандарт и оптимално ще се използват услугите в детските градини, ще се въведе ред относно записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини на територията на община Нова Загора, ще се определят конкретни еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в детските градини в община Нова Загора, съобразени с нормативните актове от по-висока степен. С текстовете на Наредбата ще се избягват случаите на фиктивно записване на децата в детските градини, както и ще се систематизира прозрачността на процеса при реда за записване на децата в детските градини. С Наредбата се цели осъществяването на добра организация и практика при записване, отписване и преместване на деца в детските градини в община Нова Загора, съобразени с действащите нормативни актове от по-висока степен, и по-пълно обхващане на децата в задължителната предучилищна подготовка на територията на община Нова Загора.


Дата на откриване: 20.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Нова Загора
Дата на приключване: 20.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари