Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Проектът е изготвен с цел отстраняване на непълноти и противоречия с новите изменения и допълнения на Закона за животновъдство и други нормативни актове, касаещи дейността на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и в изпълнение на мярка № 64 на Решение № 560 от 29 юли 2010 г. на Съвета за административната реформа за приемане на план за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация.  

Проектът предвижда да се уредят дейността, структурата, организацията на работа и състава на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Съгласно направените последни изменения и допълнения в Закона за животновъдството, обн. ДВ. бр. 26 от 6 Април 2010 г. и приетите подзаконови актове, относно неговото прилагане, както и съгласно взетите решения на  Съвета за административната реформа за стартиране на инициативата за изграждане на модерна държавна администрация чрез осъвременяване на нейната организация, подобряване на достъпа, повишаване качеството на публичните услуги и постигане ефикасност на публичните разходи, на Агенцията са вменени нови функции и отговорности, което налага изготвянето на нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

В предложението е оптимизирана структурата и численността на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, разширени и изяснени са нейните дейности и функции.

Основната цел на проекта на Постановление е да се осигури спазване на разпоредбите на Закона за животновъдството и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

    С цел прецезиране на подбора на млади животни за Станциите за изкуствено осеменяване, към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството функционират Станции за преценка на млади животни по собствена продуктивност.

    В изпълнение на чл. 18а, ал. 1 от Закона за животновъдство и в съответствие с Европейския и световен пример е предвидено при необходимост създаване на Депа за мъжки разплодни животни, Национални резервати за съхраняване на генетичните ресурси и Национални депа за защита на селскостопанските животни при бедствия.


Дата на откриване: 14.12.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари