Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Причините, които налагат приемане на изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас са свързани с подобряване ефективността на неговото прилагане.
Въз основа на натрупаната тригодишна практика от работата на експертната комисия и с оглед по-голяма прозрачност на избора на членовете й е необходимо конкретизиране и прецизиране на разпоредбите за формирането на състава й. С оглед прозрачност на работата е целесъобразно постоянния състав на комисията, в това число и представителите на културни институти да бъде избиран от Общински съвет - Бургас.
Други изменения са свързани с промени в наименованията на административната структура на Община Бургас.
Целта на изменението и допълнението на Правилника е да се прецизира начина на формиране състава на експертната комисия като на постоянните членове на комисията се предоставя възможността да изберат от състава си председател, който да ръководи работата през календарната година и представители на държавни и/или общински културни институции.
Предвидените изменения и допълнения на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас не изискват финансови средства.
Очаквани резултати от приемането на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас са: точност и яснота при формирането на експертната комисия за оценка на постъпилите културни проекти, условията и реда за определяне на постоянните членове на комисията, временните външните експерти, както и избора на председател.
Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас е в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. Те не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.


Дата на откриване: 7.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 6.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари