Обществени консултации

Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет и Международната банка за възстановяване и развитие

В приетата от Министерския съвет Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. и в Пътната карта към нея е заложено като цел въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на администрацията на централно, областно и общинско ниво. Мярката предвижда концентриране на функциите на общата администрация на по-високо ниво – първостепенни разпоредители с бюджет, където да бъдат създадени звена за споделени услуги за обслужване на всички структури в системата на съответното министерство или споделено между няколко ведомства.

Съществуващият модел на организация и функциониране на структурите на общата администрация се характеризира с високи разходи, разнородни практики и слаба координация в дейността. В момента всяка една административна структура в българската администрация поддържа своя собствена администрация за извършване на общите административни дейности.

Съветът за административната реформа прие Концепция за въвеждане на споделени услуги през месец март 2015 г. Тя предвижда администрациите постепенно да се освободят от изпълнението на несвойствени функции от общ и спомагателен характер, за да могат да се концентрират върху ключовите си функции. Цели се създаването на организационен модел, при който едно звено или администрация предоставя споделени услуги в областта на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси и ИТ дейностите на други администрации.

За осъществяване на въвеждането на споделените услуги ще се реализира проект по Оперативна програма „Добро управление“ с бенефициент Администрацията на Министерския съвет и изпълнител – Международната банка за възстановяване и развитие. Продължителността на проекта ще бъде 24 месеца.

Предложеното Споразумение ще бъде сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.


Дата на откриване: 6.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 март 2017 г. 15:45:39 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към актовете следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

В доклада към решението не е посочена никаква причина, която да налага съкращаването на срока на обществената консултация на 14 дни. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА .

Център за оценка на въздействието на законодателството