Обществени консултации

Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.

Окончателният доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. е изготвен в изпълнение на чл. 9, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и на база резултатите от извършената Последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.

Целта на Окончателния доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. е да осигури информация и публичност за резултатите от извършената последваща оценка относно степента на постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. и на устойчивостта на резултатите, общото въздействие върху процесите на развитие на районите и настъпилите промени относно междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, както и да се дадат насоки за необходимите промени в политиката за регионално развитие.

Последващата оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. е качена на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, рубрика „Регионално развитие“, подрубрика „Стратегическо планиране“, секция „Наблюдение и оценка".


Дата на откриване: 1.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 31.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 март 2017 г. 17:54:49 ч.
Alex

Безполезен доклад

Докладът е написан услужливо и откъслечен анализ на преведените данни. Няма сравнение с показателите преди приемането на стратегията, защото те показват, че положението се е влошило, особено като демография, увеличаване на диспропорциите в регионално развитие, което силно влияе върху вътрешната и външната миграция, развитие ва местна икономика. Няма анализ по сектори в отделните региони, единствено е отделено внимание на туризва и премиствателните станции. Тези сектори обаче не гарантират устойчиво развитие на страната. Няма данни за темпа за нарастване на БВП на човек от населението, а той е отрицателен, което е в основата на общото обедняване на населението и увеличаване на ножицата между бедни и богати ( S 80/20). Анализът се свежда до анализ на използването на средствата по Оперативните програми, т.е. няма анализ на Правителствената политика в реализиране на целите на Стратегията - а тя е почти никаква. Говори за развитие на интегрирани териториялни инвестиции, което е невъзможно, защото Правителството отказва в Споразумението за партньорство за периода 2014- 2020 г. да прилага чл.36 на Регламент 1303 срещу съсредоточаване на инвестиции за специална програма за развитието на Северозападна България. За това няма нито една дума в този анализ. Изводите и препоръките не са насочени към отстраняване на регионалните диспропорции и развитие на местна икономика. С едно дума - слаб и безполезен доклад.