Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Раднево

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево.
 
І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата
В Община Раднево постъпи възражение от Стопанска камара – Раднево, по повод определянето на начина, по който става облагането на такса битови отпадъци, както и относно срока за подаване на декларация за вид и брой съдове за изхвърляне на битови отпадъци. По сега действащата Наредба този срок е до 30 ноември на предходната година. Бяха проведени срещи с представители на Стопанска камара – Раднево, както и други представители на бизнеса в Общината, и се взе решение този срок да бъде удължен, както и да се даде възможност за 2017 г. вече подадени декларации за вид и брой съдове за изхвърляне на битови отпадъци, да могат да се оттеглят от заявителя.
Освен това, таксите за административни услуги, предоставяни на гражданите и юридическите лица, не са променяни от няколко години, което налага тяхната актуализиция.
 
ІІ. Цели, които се поставят: 
Да се прецизират разпоредбите относно администриране на такса битови отпадъци. Едновременно с това проектът има за цел да регулира адекватни финансови постъпления от предоставяните услуги. По отношение останалите части се цели актуализиране разпоредбите на наредбата.


Дата на откриване: 28.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 29.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари