Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата

 

Предложените с настоящия проект на закон изменения и допълнения на Закона за стоковите борси и тържищата имат за цел повишаване прозрачността при търговията на едро с храни и цветя, както и прецизирането на отделни разпоредби, с оглед по-ефективното прилагане на закона. През последните години се наблюдава тенденция за нарастване на нерегламентираните места за търговия на едро с храни. Съществуването на подобни места създава предпоставки за заобикаляне на действащото законодателство, в т. ч. и данъчното, както и предпоставки за нелоялна конкуренция между търговците на едро с храни на вътрешния пазар. С оглед избягване на тази тенденция и създаване на условия за равнопоставеност при осъществяване на търговския процес, е необходимо да бъдат ясно и точно дефинирани пазарните структури в търговията на едро с храни.

 

 

Предвиден е преходен период – шест месеца от датата на влизане в сила на закона за лицата, които не са регистрирани като стоково тържище или пазар на производителите и извършват търговия на едро с храни и цветя, с оглед привеждане на дейността им в съответствие с новите изисквания. При извършена от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата оценка относно въздействието на предвидените с проекта на закон изисквания, бе установено, че 81 на сто (или 1051 лица, регистрирани по Закона за храните) от лицата, чиято дейност ще бъде засегната от новите изисквания, осъществяват дейността си на територията на стоковите тържища и пазарите на производителите.


Дата на откриване: 14.12.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.1.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари