Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

С предложените с проекта на постановление изменения и допълнения в ППЗФВС се предвижда подобряване на регулацията на обществените отношения, свързани с осъществяването на научната и приложна дейност в областта на спорта, развитието на физическото възпитание и спорта, спортно-състезателната и тренировъчната дейност за учащите в системата от предучилищното, училищното и висшето образование в страната и координиране на промените в правилника за прилагане на закона и в Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри.


Дата на откриване: 23.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 9.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 февруари 2017 г. 10:39:37 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

Посоченият в доклада аргумент за намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни е: "Срокът се съкращава с оглед осигуряване на технологично време за спазване на задължението за внасяне на предложения за откриване, преобразуване и закриване на държавните и общински училища – 31.05. на текущата година (чл. 315 от ЗПУО), а специалните критерии за откриване, преобразуване и закриване на държавните и общински спортни училища са предвидени в предлаганите изменения на ППЗФВС."

Според нас субективните аргументи на администрацията за спешната наложителност от приемането на нормативния акт представляват най-показателния пример за обективната липса на "изключителност" на случая.

Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА и приетото ПМС би било уязвимо при атакуването му в съда.

Център за оценка на въздействието на законодателството