Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки

Изменението и допълнението на Наредба № 66 от 2006 г. се налага по следните причини:

Наредба № 66 от 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки е издадена на основание чл. 373, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 16 май 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки се налага във връзка със Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Съгласно този закон Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната ветеринарномедицинска служба и това налага необходимостта от измененията,  предвидени в § 1. и § 2. от проекта на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 16 май 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки.

Проектът предвижда отпадане на Приложение 1 към чл. 2, ал. 2 от настоящия текст на наредбата, тъй като образците на документи, включително и заявленията, се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Проектът прецизира  количествата ветеринарномедицински продукти (ВМП), предписани на рецептурна бланка във връзка с предприетите мерки за антибактериална резистентност, както и с оглед ограничаване спекулациите при търговията на дребно с ВМП.

С приемането на проекта ще се постигне повишаване на ефективността на контрола на търговията на дребно и употребата на ветеринарномедицинските продукти. 


Дата на откриване: 23.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари