Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

1. По отношение на Глава втора МЕСТНИ ТАКСИ Раздел ІІІ - Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги:
1.1. Поради непълнота в текста е необходимо Чл. 29, ал.1 т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас да се допълни и да придобие следното съдържание: „Трето и следващо дете на многодетни родители, при условие че три от децата не са навършили пълнолетие. Последните заплащат такса за първото дете в цял размер, а за второто - в половин размер от цялата такса“.
1.2. Настоящата редакция чл.29, ал.3, т.1 от Наредбата урежда хипотеза, в която с намалена такса се ползват деца на самотни майки с баща неизвестен. Така формулирана разпоредбата не обхваща случаите, в които бащи отглеждат сами, в случаи на осиновяване или като приемен родител. Ето защо, се предлага разпоредбата да бъде изменена и да придобие следното съдържание: „Деца с един неизвестен родител по акт за раждане;“.
2. По отношение на ОП „Транспорт“:
Промените в Раздел ІV - ОП „Транспорт“ от Приложение № 6 - ТАРИФА на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия по т.2, т.4 и т.10 се извършват съобразно мотивите на решение №1793/04.11.2016 г. по адм. дело №275/2016 година, както и съдебна практика, касаеща обсъжданата материя.
След обсъждане на приетите и действащи към настоящия момент разпоредби с заинтересуваните групи са възприети други еднакви критерии за определянето на цената за „Автогарово обслужване“, прямо различните превозвачи.
По своята същност услугата автогарово обслужване освен осигуряване на сектор, от който да тръгва автобуса, включва и ползването на откритите части и закритите помещения в автогарата, чакалня, интернет достъп, информация относно разписанието на автобусите, възможности за закупуване на билет за пътуване, за ползване на сервизни помещения, гардероб, багажно отделение,отопление през зимния сезон и охлаждане през летния, охрана, постоянно видео наблюдение, осветление и детски кът.
Тъй като всеки един пътник ползва една и съща по вид услуга от автогарата, разделянето на цените спрямо категорията на превозното средство (според броя пътници, които могат да бъдат превозвани), се прави с цел да се поставят при равни условия превозвачите, които оперират с превозни средства от различни категории, защото по-големият брой пътници ползват по-голям брой услуги, които автогарата осигурява.
В същото време не трябва да се поставят в неравностойно положение използващите автогарата превозвачи, които работят в условия на къси превозни разстояния и малък пътникопоток. В по-голямата част от случаите това са превозвачите от областната пътна мрежа, които имат много на брой курсове по дадено маршрутно разписание, а автогара Юг е за тях само начална спирка, на която се качват малък брой пътници. Запълването на капацитета на автобуса се осъществява на следващи спирки по маршрутното разписание.


Дата на откриване: 22.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 24.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари