Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски

Считаме, че действащата Наредба № 6 към днешна дата не отразява в достатъчна степен спецификите на отглеждането на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски, както и изискванията на други нормативни актове от влизането ѝ в сила до момента.

Действащата Наредба № 6 прави препратки към вече отменения Закон за горите по отношение на пасищното отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски в горите и земите от горския фонд независимо от собствеността на земята. Тези препратки в контекста на новия Закон за горите в сила от 09.04.2011 г. се явяват некоректни и съответно с проекта на Наредбата се предлагат релевантни препратки към Раздел III – “Паша в горските територии” от Закона за горите в сила от 09.04.2011 година.

Доколкото източнобалканската порода е вписана в Приложението към чл. чл. 4, ал. 1 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни в раздел А. „Местни (автохтонни) породи животни“ като „Източнобалканска свиня“, а именно с главна буква, следва при всяко нейно споменаване, вкл. в нормативни актове, името ѝ да се изписва по този начин. В проекта на Наредбата съответно се предлага коректното използване на наименованието, а именно „Източнобалканска свиня“ и „Източнобалканска порода“, съответно с главна буква.

Към Приложение № 1 към чл. 2 от действащата Наредба се предлага добавяне на общ. Аврен, обл. Варна.

Посочената община е с дългогодишни традиции в пасищното отглеждане на Източнобалкански свине и е в естествения ареал на породата, а именно Източните склонове на Стара планина.

Посочените изменения в чл. 2, ал. 1 се налагат с цел смислова редакция и яснота на текста. Новата ал. 2 в чл. 2 се създава с цел запазване чистотата на породата Източнобалканска свиня, като не се допуска участие на кръстоски във възпроизводството на породата.

В чл. 3, ал. 1 думите „могат да бъдат отглеждани свинете от източнобалканската порода“ се заменят с „се отглеждат свине от Източнобалканската порода“.  Изменението се налага във връзка с това, че тези райони се определят само след подаване на заявление от собственика на животните – Източнобалкански свине, че същите ще бъдат отглеждани в тези райони.

Посредством текста на новата ал. 2 към чл. 3 от проекта на Наредбата се предлага също въвеждането на нормативно разписани критерии, по които епизоотичните комисии в общините съгласно Приложение № 1 към проекта на Наредбата преценяват дали да позволят или не отглеждането на Източнобалканска свиня на територията на съответната община или не.

С цел по-улеснено планиране и проследяване на отдаваните земи от горския фонд за пасищно отглеждане на Източнобалкански свине, във връзка с добрите практики при хуманното отглеждане на пасищни свине, в чл. 3, ал. 3 от проекта на Наредбата се предлага изричното въвеждане на минимална единица площ за отглеждане при пасищни условия на всяко животно от породата Източнобалканска свиня, а именно 2,5 дка за едно животно.

Заглавието на Раздел II се изменя, както следва - „Регистрация на животновъдните обекти за пасищно отглеждане на Източнобалкански свине. Издаване на разрешително за пасищно отглеждане“. Съгласно чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност на регистрация в БАБХ подлежат всички животновъдни обекти, а не собствениците на животни.

В ал. 1 на чл. 5 се казва „Животновъдни обекти за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски се регистрират по реда на чл. 137 от ЗВД.“ С измененията на ЗВД отпадат ветеринарните участъци и задължително всички животновъдни обекти се регистрират по реда на чл. 137.

Създава се нова ал. 2, в която се посочват задълженията на собствениците на животновъдни обекти, съгласно разпоредбите на чл. 132 от ЗВД.

Досегашната ал. 2 става ал. 3, като след думата „заклани“ се добавя „и закупени“, а след думите „обслужващия ги“ се добавя „регистриран“. Измененията са във връзка с уеднаквяване изискванията в наредбата с разпоредбите на ЗВД.

Измененията в чл. 6 и чл. 7 се налагат във връзка с уеднаквяване на използваните термини в настоящия проект на наредба и законодателството в Р България и измененията в Закона за горите.  В чл. 7 се конкретизира, че посочените изисквания се отнасят именно за разрешението по чл. 6 от проекта на наредбата.

Срокът на разрешителното за пасищно отглеждане на Източнобалкански свине в чл. 8, ал. 1 (за всяка календарна година) се заменя с „за срок не по-дълъг от срока за ползване на терена“. Това изменение се налага, т. к. срокът за ползване на терена се определя от общината и не винаги е точно равен на една календарна година, а обикновено е от дата до дата. Измененията в ал. 2 на чл. 8 са свързани със задълженията на собствениците на животни съгласно разпоредбите на чл. 132 от ЗВД и одобрената от Министерски съвет Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България съгласно чл. 118 от ЗВД. Досегашната ал. 6, става ал. 3, а ал. 4-7 се отменят.

В съответствие с Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България заглавието на Раздел III се изменя, както следва: „Ветеринарномедицинските изисквания при профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразните болести по Източнобалканските свине отглеждани при пасищни условия“.

В чл. 9 от действащата Наредба № 6 се употребява термина „временни постройки“, отнасящ се за местата, в които стопаните, отглеждащи Източнобалкански свине ги настаняват за нощуване и карантиниране. Терминът „временни постройки“ с влизането в сила на Закона за горите от 09.04.2011 г. би могъл превратно да се тълкува като вид „сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост“ съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3, б. „ж“ от Закона за горите, подлежащи на учредяване на право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията. С оглед избягването на подобни неясноти с проекта на Наредба в чл. 9 се създава ал. 1 и се въвежда термина „временни заграждения“, за които за стопаните, отглеждащи стада Източнобалкански свине, няма да възниква нормативно задължение да учредяват право на строеж върху частите от горски територии, които те ползват с разрешение на съответната община за отглеждането на свинете. В чл. 9 се създават нови ал. 2-4, в които се разписват ветеринарномедицинските изисквания, с които се осигуряват необходимите условия за хуманно отношение към животните по време на престоя им в загражденията, изискванията към новия собственик на животните и условията за осигуряване на необходимата биосигурност при отглеждането на свинете при пасищни условия, които са разписани в представения от собственика на животновъдния обект план за биосигурност утвърден от БАБХ. С проекта на Наредба се въвеждат и изисквания по отношение на проследяемостта на свинете, здравния статус и ветеринарен надзор, предпазване от болести, както и план за биосигурност, които са задължителни при евентуална вътреобщностна търговия с месо от Източнобалкански свине.

В чл. 13 се разширява обхвата на одобрените и регистрирани от БАБХ кланици за клане на Източнобалкански свине с област Ямбол.

След чл. 18 от сега действащата наредба се създава нов раздел Допълнителни разпоредби, в който се дават определения за пасищно отглеждане на стада свине от Източнобалканската порода, Източнобалканска свиня и кръстоска на Източнобалканска свиня.

Проектът на изменение на Наредбата цели въвеждане на по-ясно разписани правила за отглеждане на Източнобалканските свине и техните кръстоски, които да улеснят самите животновъди и същевременно да въведат всички необходими ветеринарномедицински изисквания с цел осигуряване на достъп на продукти от такива свине до националния и международния пазар.


Дата на откриване: 22.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 24.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари