Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г.за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Проектът на Постановление е изготвен с оглед привеждането на посочения нормативен акт в съответствие със разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/.
Функциите на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика регламентирани в чл. 7, ал. 1, 2 и 3 от постановлението, са прецизирани съобразно изискванията на Нормативната рамка за настоящия програмен период 2014 - 2020 г. Прецизирани са и функциите на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, с оглед постигане основната му функция съгласно Споразумението за партньорство, а именно да осигури съгласуваност и допълване между отделните програми, както и между програмите, финансирани с ЕСИФ и националните политики. Работата на Съвета се концентрира най-вече в разглеждането на въпроси, които касаят създаването и провеждането на политики.
Нормативният акт предвижда закриването на Координационения съвет, който подпомага Министерския съвет, като обсъжда текущи въпроси, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз и Методическия съвет по финансови корекции, към Министерския съвет.
В постановлението са извършени са редакционни промени и са прецизирани някой текстове, с оглед осигуряване на правилното му прилагане. Нормативният акт предвижда и изменения в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020, в Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г. и в Постановление № 116 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Съвет за интелигентен растеж. Измененията са предвидени с оглед подобряване на ефективността на процеса по управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
Съгласно Указ № 58 на президента на Република България за назначаване служебно правителство считано от 27 януари 2017 г., е променено наименованието на длъжността на заместник министър-председателя, който отговаря за европейските фондове. Тази промяна е отразена освен в горепосочените постановления, а също и в Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, Постановление № 98 на Министерския съвет от 2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от ЕСИФ, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и по Фонд "Вътрешна сигурност", Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност", Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 – 2020 г. и Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.


Дата на откриване: 17.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари