Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища е издадена на основание чл. 175а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване. Както ясно сочи наименованието ѝ, тя регламентира условията и реда за обработка в българските пристанища и за превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешните водни пътища, в т.ч. изискванията към консултантите по безопасността при обработка и превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища.

По отношение на международния превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища се прилага Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г., (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон (обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.). Видно от чл. 2 от Споразумението, неразделна част от него са приложените правила, които включват предписания относно международния превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища и предписания и процедури относно проверките, издаването на свидетелства за одобрение, признаването на класификационни общества, дерогирането, специалните разрешения, контрола, обучението и изпитването на експертите. С Правилата към ADN се регламентират въпроси като:

ü опасните товари, които са забранени за международен превоз;

ü опасните товари, които са разрешени за международен превоз и условията за превоза им, в т.ч. класификацията на товарите (включително критериите за класифициране и подходящите методи за изпитване), използването на опаковки; използването на цистерни; процедурите за изпращане (включително маркиране и етикетиране на опаковките, поставяне на табели и маркиране на пътните превозни средства и вагоните, намиращи се на борда на корабите сигнализацията на корабите, както и необходимата документация и информация);

ü производството, изпитването и одобряването на опаковките и цистерните;

ü използването на превозни средства;

ü случаите, в които превозът на опасни товари е частично или напълно освободен от определените с ADN условия.

Както беше упоменато и по-горе, Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища е ратифицирано по установения ред и е обнародвано в „Държавен вестник“ и с оглед разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България представлява част от националната правна система. Последното не важи за Правилата към ADN.

Предвид изключителната важност на материята, която уреждат, и задължителния им характер (според чл. 2, пар. 1 от Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища Правилата са неразделна част от споразумението и всяко препращане към него означава и препращане към приложените правила), с настоящия проект на наредба се предлага Правилата към ADN да станат приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища. На тази задача са посветени разпоредбите на § 7, § 9, т. 1, § 10, т. 2, § 12 и § 14 – 16 от представения проект относно промени съответно в чл. 9, ал. 2, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 4, чл. 22 и § 1, т. 3, буква „е“ от Допълнителните разпоредби, създаване на ново приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 и промяна на номера на съществуващото приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища. Към същата група следва да бъде причислена и заключителната разпоредба § 18 от проекта на наредба, с която се предвижда новосъздаденото приложение № 1 към чл. 9, ал. 2, с оглед на големия му обем – общо 1 261 (хиляда двеста шестдесет и една) страници, да бъде обнародвано като притурка на „Държавен вестник”.

Останалата част от текстовете на представения проект на нормативен акт имат за цел да бъдат усъвършенствани действащите правила на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища, така че:

Ø да бъдат съобразени настъпилите промени в нормативни актове, към които препращат нормите на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища.

В тази група влизат: § 1 от проекта относно изменение и допълнение на чл. 3 от наредбата, § 2 от проекта относно изменение на чл. 4 от наредбата, § 5 от проекта относно изменение на чл. 6 от наредбата и § 8 от проекта относно изменение на чл. 13, ал. 3 от наредбата;

Ø да бъдат изпълнени точно изискванията на чл. 40, ал. 2, т. 4 и чл. 41, ал. 1 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г., доп., бр. 7 от 1978 г. и бр. 57 от 1980 г., изм., бр. 46 от 2007 г.) – § 3, § 4 и § 6, т. 1, буква „а“ от проекта съответно относно допълване на чл. 4а и изменение и допълнение на чл. 5, т. 1 и 2 и чл. 7, ал. 1, т. 3 от наредбата;

Ø да бъде предаден по-ясно и точно действителният смисъл на  разпоредбите – § 6, т. 1, букви „б“ и „в“, § 9, т. 2 и 3, § 10, т. 1 и § 13, съответно относно промени в чл. 7, ал. 1, т. 7 и 8, чл. 14, ал. 4 и 5, чл. 15, ал. 1 и чл. 24 от наредбата;

Ø да бъдат отстранени допуснати при предишни изменения несъответствия – § 17 от проекта относно отмяна на приложение № 2 към чл. 15, ал. 3 (отм., ДВ, бр. 46 от 2009 г.);

Ø да бъдат съобразени извършените с Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, приет с ПМС № 106 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г., изм. и доп., бр. 92 от 2015 г.) структурни промени и промени в наименованията на част от териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – § 6, т. 2 и § 11 от проекта съответно относно допълнение на чл. 7, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от наредбата.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 не се въвеждат изисквания на вторичното право на Европейския съюз, поради което не е необходимо изготвяне на таблица за съответствие с нормите на Европейското право.

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20 юни    2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища са проведени обществени консултации. За целта проектът и мотивите към него са публикувани на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, като на заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на нормативен акт в 30-дневен срок от публикуването. Постъпилите предложения и становища са отразени в справка „Резултати от обществено обсъждане“, която прилагам към настоящия доклад. В съответствие с правилото на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката е публикувана на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

Лице за контакт:
Силвина Бакърджиева;
Старши експерт в дирекция ППУ;
Изпълнителна агенция "Морска администрация";
Е-mail: silvina.bakardzhieva@marad.bg
 


Дата на откриване: 16.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари