Обществени консултации

Проект на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

С оглед необходимостта от пълно хармонизиране на националното законодателство с европейското право в областта на финансовите услуги и финансовите пазари и по-конкретно, в областта на пазарните злоупотреби, бяха предприети изменения и допълнения на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ), направени с § 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 105 от 2016 г.).
Проектът на наредба урежда процедурите за обмен на информация между компетентните органи - Комисията за финансов надзор, която е компетентен орган по прилагането на ЗПМПЗФИ и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, която е компетентния орган по отношение защитата на лицата, работещи по трудови правоотношения, във връзка със защитата на лица, работещи по трудово правоотношение, които са подали съобщения за нарушение по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ, срещу дисциплинарно уволнение.
С приемането на наредбата ще се постигне пълно транспониране на Директива № 2015/2392, както и закриване на процедура за нарушение по описа на ЕК № 2016/0595 срещу Република България за нетранспониране на посочената директива.

Отговорна дирекция: "Регулация на финансовите пазари”
E-mail: e.pеtrova@minfin.bg; h.pendicheva@minfin.bg; n.daskalova@minfin.bg


 


Дата на откриване: 3.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари