Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І - 51/ 2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето (Обн. ДВ бр. 30 от 2001 г., изм. бр. 92 от 2003 г. , изм. бр. 68 от 2008 г.)

Основна цел на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата е да се създадат по-ефективни механизми за прилагане на нейните разпоредби в променените обществени отношения във връзка с полицейската закрила на децата. Предлага се в Наредбата да бъдат направени изменения и допълнения, предложени от експерти от МВР, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, с които ще се синхронизира действащата нормативна уредба и които ще отговорят на настоящата действителност и увеличения миграционен натиск, в т. ч. на деца - чужденци, търсещи закрила на територията на страната ни.


Дата на откриване: 17.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.2.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 февруари 2017 г. 17:37:47 ч.
Диляна Славкова

Становище на Национална мрежа за децата

Становището на Национална мрежа за децата относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І - 51/ 2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето е входирано в Министерството на вътрешните работи с изх. номер: 018/16.02.2017 г. 

работи (МВР), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) да създадат по-ефективни механизми за прилагане на разпоредбите на Наредба № І - 51/ 2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето. Отчитаме като положително и решението за включване на децата-чужденци в нормативната уредба, тъй като от години се усеща остра нужда за допълване на българското законодателство с разпоредби, които гарантират правата на децата-чужденци на територията на страната и които им предоставят същите възможности за закрила, от които могат да се възползват българските деца.

В същото време от Национална мрежа за децата обръщаме внимание, че Наредбата за изменение и допълнение, за която става дума в настоящото становище, е малка част от нормативните промени, които би трябвало да са факт, за да се спазват международните стандарти за гарантиране правата на децата и предвид членството на България в Европейския съюз. От години неправителствените организации в страната апелират за финализиране и приемане на обсъжданият повече от три години Координационен механизъм за взаимодействие между органите по закрила на детето на национално и местно ниво за работа по случаи на деца-чужденци търсещи или получили международна закрила. Застъпваме се още и за създаване на указания и процедури за прилагане на законодателното решение във връзка с представителството на непридружените деца бежанци, свързано с уточняване от кой момент се назначава представителят; установяване на ясна процедура за промяна на представителството при преместване на детето на територията на друга община; взаимодействие с другите институции; отчетност и контрол на определения на детето представител и др., както и за гарантиране на ефективен достъп до здравни, образователни и социални услуги за непридружените деца.

Според Наредбата за изменение и допълнение чл. 13, ал. 3 се изменя така: „(3) В случай, че детето, на което се предоставя полицейска закрила, е чужденец, освен субектите по ал. 1 се уведомява и дежурният в ОДМВР, който уведомява съответното посолство или консулска служба по определения за това ред, а в случаите, в които е дете-чужденец, търсещо международна закрила, уведомява ДАБ.” Според Национална мрежа за децата посолството или консулската служба следва да се уведомяват само когато изрично се установи, че детето не търси международна закрила в България, тъй като има опасност посолството да бъде уведомено за търсещо закрила лице, което все още не е регистрирано като такова. С други думи, когато се уведомява посолство или консулската служба трябва да има сигурни гаранции, че детето не е търсещо закрила.

Отделно от това, особено ни притеснява фактът, че всички непридружени деца ще се предават автоматично на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и няма да се търси опция за настаняване на децата в Център за настаняване от семеен тип, Кризисен център и т.н., където би се настанило българско дете и където се полага специална грижа съгласно Закона за закрила на детето. В ДАБ няма грижа за тях и те пак могат да напуснат веднага след настаняването им.