Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 4.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите

Република България е бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за периода 2014-2020 г. С цел осигуряване на ефективна координация между всички компетентни органи, ангажирани в процеса на подготовка и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“, които да бъдат подавани за предоставяне на финансовата помощ по реда на горепосочения Регламент (ЕС) № 1316/2013 г., е прието Постановление № 76 на Министерския съвет от 4.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (ПМС № 76), в изпълнение на което дейностите по приоритизиране и координиране на проектите по Механизма се осъществяват от работна група, председателствана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) дава своето съгласие (валидира) подаването на проектните предложения по МСЕ, сектор „Транспорт“, на всички заинтересовани кандидати – както от, така и извън ресора на МТИТС – съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа. В резултат от изпълнението на ПМС № 76, след обявените покани за набиране на проектни предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“, по годишните и многогодишните работни програми за 2014 и 2015 г., Република България получи одобрение за финансиране на 10 проекта за проучвателни и пилотни дейности и модернизация и рехабилитация на транспортна инфраструктура на национално ниво.

            При изпълнението на одобрените за финансиране проекти по МСЕ е задължително да бъде спазена разпоредбата на чл. 22 „Отговорност на бенефициерите и на държавите членки“, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (Регламента), съгласно която:

„Държавите-членки поемат техническото наблюдение и финансовия контрол на действията в тясно сътрудничество с Комисията и удостоверяват, че разходите, извършени по отношение на проекти или части от тях, са изплатени и че изплащането им е станало при спазване на съответните правила. Държавите членки могат да отправят искане за участие на Комисията в проверките и инспекциите на място“.

            От предоставените от Европейската комисия (чрез Изпълнителната агенция за иновации и мрежи „Innovation and Networks Executive Agency (INEA)“ при Европейската комисия/ЕК) образци на изискуемите документи за отчитане изпълнението на одобрените за финансиране от МСЕ проекти – „Action Status Report (ASR)“, “Final report and Final Financial Statement” и „Certification of the Member State*In line with the terms of Art. 22 of the CEF Regulation”, както и от допълнителните пояснения на INEA, дадени по искане от МТИТС относно изискванията към системата за техническо наблюдение и финансов контрол, прилагана от страните членки спрямо бенефициентите по МСЕ в изпълнение на чл. 22 от Регламента става ясно, че определянето на органите и реда за изпълнението на задълженията на държавата-членка по чл. 22 от Регламента се решава единствено от държавата-членка.

Към настоящия момент няма установена нормативна рамка на национално ниво  относно функциите по техническо наблюдение и финансов контрол на вече одобрените за финансиране и в етап на изпълнение проекти по Механизма за свързване на Европа в сектор „Транспорт“. С писмо с изх. № 03-00-530/02.08.2016 г. от МТИТС до дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет (ЦКЗ) и до Министерство на финансите са поискани разяснения в тази връзка, които са предоставени с писма (с изх. № 04.03-158/10.08.2016 г. от ЦКЗ и с изх. № 04-18-366/08.09.2016 г. от министъра на финансите). И двете администрации считат за целесъобразно и подкрепят изготвянето на съответно изменение и допълнение на ПМС № 76, с оглед определяне на институционалната рамка, в която да се осъществяват функциите на държавата-членка в сектор „Транспорт“, произтичащи от чл. 22 на Регламента, като ЦКЗ предлага цялостната организация по подготовката на нормативния акт да бъде поета от МТИТС, а Министерство на финансите да предоставя в рамките на своите компетентности методически насоки и указания по отношение осъществяване на функциите на държавата-членка, произтичащи от чл. 22 на Регламент (ЕС) № 1316/2013 г., след допълване на институционалната рамка за управление на проектите.

            Във връзка с изложеното с § 6 от внесения за разглеждане от Министерския съвет проект на постановление се предлага допълване на институционалната рамка чрез възлагане на отговорността за осъществяване на техническото наблюдение и финансовия контрол от страната-членка България по МСЕ в сектор „Транспорт“ съгласно чл. 22, параграф 2  от Регламента, както следва:

  1. Функциите на страната-членка за техническо наблюдение и финансов контрол на действията на всеки бенефициент по отношение на проект или част от проект в сектор „Транспорт“ да се изпълняват от ресорния министър, отговорен за съответния бенефициент;
  2. Координационните дейности с Европейската комисия/INEA във връзка с изпълнението на тези функции на страната-членка да се осъществяват от дирекция „Координация на програми и проекти“ в МТИТС, под ръководството на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

По отношение предложената институционална рамка за управление на средствата по Механизма за свързване на Европа и по-конкретно при определяне на отговорните структури, които участват в бюджетирането и предоставянето на средствата на национално равнище за съ-финансиране на проектите, следва да се отбележи, че:

 

  1. Изпълнителна агенция „Иновации  и мрежи“ (INEA) към Европейската комисия, като Договарящ орган по подписаните Споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МСЕ прави първо авансово плащане към бенефициента веднага след влизане в сила на съответното споразумение. Размерът на първото авансовото плащане е 50% от първоначално определения финансов ресурс, в рамките на максималната помощ по съответния МСЕ проект. В края на всеки отчетен период по съответния проект, с изключение на последния, бенефициентът може да подава искане за допълнително авансово финансиране. Размерът на допълнителните искания за авансово финансиране се определя на база процент от натрупаните/кумулираните финансови нужди на бенефициента. В края на всеки два отчетни периода, всеки бенефициент следва да подаде искане за междинно плащане. След приключване на последния отчетен период, всеки бенефициент следва да подаде искане за окончателно/балансово плащане. Следва да се има предвид, че общият размер на авансовите и междинните плащане не следва да надхвърля 80% от максималния размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по МСЕ за съответния проект.
  2. Финансирането на изпълнението на проектите по МСЕ, сектор „Транспорт“ се осигурява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МСЕ от Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия и осигуряване на съ-финансиране от държавата членка. Осигуряването на националното съ-финансиране за проектите по Кохезионния пакет на МСЕ, сектор „Транспорт“, е в съответствие с поетите ангажименти на държавата по подписаното Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява информация за средствата от държавния бюджет, необходими за съ-финансиране на изпълнението на проектите по МСЕ, сектор „Транспорт“. Национално съ-финансиране на проектите  по Кохезионния пакет на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ се осигурява от дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите. Предоставянето на финансовия ресурс за национално съ-финансиране се осъществява чрез превод по сметките на бенефициентите след получаването на транш от  Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия, за който  дирекция „Национален фонд“ е надлежно уведомена от дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преводите се извършват по банковите сметки, които са предварително заявени на етап кандидатстване пред Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ и разплащанията по проектите се извършват само през тях.
  3. За проектите, финансирани по „Общия пакет“ на МСЕ, сектор „Транспорт“, съ-финансирането се осигурява от съответния бенефициент.

 

Що се отнася до функциите по техническо наблюдение и финансов контрол на одобрените проекти по МСЕ, сектор „Транспорт“, за които има подписани споразумения за безвъзмездно финансиране между бенефициента и Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“, тези функции са уредени в сключените оперативни споразумения с бенефициентите, в ресора на МТИТС. Функциите по техническо наблюдение и финансов контрол по проектите на всеки бенефициент включват:

  1. Преглед и валидиране/потвърждаване/сертификация от името на държавата-членка за верността, надеждността и пълнотата на подаваните към Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“, доклади за състояние на действието (Action Status Reports) и искания за междинни плащания, както и на финалните технически и финансови доклади и исканията за окончателно плащане по съответните проекти на бенефициентите;
  2. Осъществяване на проверки на място за установяване на реалното физическо и/или документално изпълнение на проектите, провеждане на периодични срещи с бенефициентите за отчитане на напредъка и проверки на отчетни  и разходо-оправдателни документи. Освен постигнатия технически напредък и финансовата отчетност, контролът от страната-членка включва и проверки за спазване на изискванията за опазване на околната среда, законодателството в областта на обществените поръчки и изискванията за осигуряване на публичност за финансирането от ЕС.

Дирекцията, отговорна за осъществяване на функциите по техническо наблюдение и финансов контрол на проектите в рамките на МТИТС е дирекция „Координация на програми и проекти“.

Осигуряването на одитна функция за проектите, финансирани по МСЕ, се гарантира от разпоредбата на чл. 24.„Защита на финансовите интереси на Съюза“, параграф 2 от Регламента, съгласно която Европейската комисия и Европейската сметна палата са определени за органи, които извършват одити на документи и проверки на място на бенефициентите на безвъзмездни средства, на органите по изпълнението, изпълнителите и подизпълнителите. Регламентът не съдържа изисквания към националната система за управление и контрол относно структурата и взаимодействието на участниците в разходването на средствата по МСЕ, включително не съдържа изисквания за формиране на одитен орган на национално ниво, поради което и в проекта не се предвиждат разпоредби в тази насока. Още повече, че съгласно писмо с изх. № 04-18-366/08.09.2016 г. на министъра на финансите, ако националните органи имат необходимост от увереност, че разходите по проектите са изплатени, както и че изплащането им е станало при спазване на съответните правила, този ангажимент би могло да бъде възложен на звената за вътрешен одит на съответната организация, които имат изградени и действащи системи за вътрешен контрол, включващи контролни дейности/механизми за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол на извършените разходи, които следва да се прилагат и по отношение на разходите по проекти, финансирани със средства на ЕС.

В допълнение, с проекта на постановление се правят уточнения, свързани с  прилагането на установения с ПМС № 76 национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по МСЕ, с цел ясно отграничаване на отговорната структура по МСЕ – дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С предлагания проект не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Финансовата обосновка е приложена към проекта на постановление.


Дата на откриване: 12.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари