Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование ще се осигури възможност за определяне на допълнителни условия и ред за приемане на ученици в съответното училище.

Предложените изменения и допълнения са, както следва:

1.         В съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от Наредба №  11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците в текстовете за балообразуването наред с резултатите от НВО по български език и литература и по математика, да се предвиди възможност да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмети, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.  

2.         Като допълнителен елемент при балообразуването да се включат  резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.

Разпоредбата на чл. 52 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование регламентира сроковете, в които следва да се изпълняват дейностите, свързани с изготвянето и утвърждаването на държавния план-прием. С оглед създаването на необходимата организация, свързана с възможностите на педагогическите съвети да определят балообразуващите елементи в определените срокове, предложените промени в Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование следва да бъдат приети до 1 февруари, срок, в който началникът на регионалното управление на образованието изготвя обобщено предложение за цялата област за броя на паралелките, броя на учениците в тях и вида на профилите и специалностите от професии по форми на обучение след съгласуване на предложенията на директорите със съответните общини и анализа на спецификата на областта (чл. 52, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10/2016 г.).

Предвид календарния период, в който възниква необходимостта от промяна на нормативния акт и необходимостта от спазване на нормативно установени срокове, свързани с изпълнение на дейностите по изготвянето и утвърждаването на държавния план-прием, следва да се приеме, че е налице изключителен случай по смисъла на разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и срокът за провеждането на обществените консултации е 14 дни.

 


Дата на откриване: 10.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари