Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

МОСВ разработи проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, с който се изменя списъка на отпадъците в съответствие с Решение 2014/955/ЕС. С проекта на НИД на Наредба № 2 се правят промени в обозначенията на свойствата, определящи отпадъците като опасни, за да се приведат в съответствие със Регламент (ЕС) № 1357/2014. Промяната цели наименованията на определени опасни свойства да се приведат в съответствие със законодателството на съюза в областта на химикалите и по-специално с новите кодове за клас и категория на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008. Промяната на наименованията на опасните свойства е адаптирана и към научно-техническия прогрес, за да бъдат съгласувани с нормативната уредба по химикали. Въведени са нови наименования на опасните свойства Н 12 и Н 15, за да се осигури съответствие с наименованието на другите опасни свойства и се въвеждат критерии за определяне на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“, в съответствие с критериите на европейското законодателство за опасните химични вещества и смеси. В проекта на НИД е добавен реда за съгласуване на план за вземане на проби за класификация на отпадъците въз основа на изпитване.


Дата на откриване: 5.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.2.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 януари 2017 г. 16:55:25 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Предложение

Здравейте,

Моля за напред да указвате точно какви са промените в Приложение 1.

Списъкът е от над 900 кода и все пак ми отне време, за да видя, че сте добавили нови три кода отпадъци.

Ако желаете добронамерен преглед, следва и да улеснявате, за да не губим време в ровене, а да мислим.

В проектът за изменение го няма, но предлагам да се промени чл. 7, ал. 1 със сегашен текст:

Чл. 7. (1) За класифициране на отпадъците лицата по чл. 4 са длъжни да представят за всеки отпадък не по-късно от два месеца преди образуването му в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът, следните документи:

със следната редакция:

Чл. 7. (1) За класифициране на отпадъците лицата по чл. 4 са длъжни да представят за всеки отпадък не по-късно от два месеца след образуването му в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът, следните документи:

            Обръщам внимание, че няма как да се класифицира несъществуващ отпадък, а се класифицира съществуващ такъв.

           И ако въпросът с доказването на безопасността с неопасните отпадъци, може да се предполага, то за опасните, как ще се прави класификация и още повече изследване ако те не съществуват.

            В предходната Наредба 3 от 2004, текстът бе също несъвършен, да не кажа по-лош:

Чл. 7. (1) Притежателят на отпадъци е длъжен да представи за всеки отпадък в срок до 30 септември на текущата година в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът, следните документи:

            Все пак наличието (физическото съществуване) на образуван отпадък е онзи юридически факт, който задейства разпоредбата на чл. 4 от Наредба 2/2014, чрез текстове от ЗУО и е юридическият факт, който задейства наказателни разпоредби, ако не се управлява съгласно текстовете на ЗУО.

            Съгласно екологичното законодателство има множество процедури (по ЗООС) с превантивен характер, в които на воля се предполага какво би се случило, ако се осъществи дадена дейност и какви биха могли да бъдат образуваните отпадъци от нея.

            Но тук, в Наредба 2/2014, вече реално се третира въпросът дали е опасен даден отпадък или не. А доказването може да стане само ако той е образуван (съществува).

            Ако имате опасения, че ще има злоупотреба, то бъдете сигурни, че и сега има дела, които са спечелени в съда, въз основа на издадени наказателни постановления, за некласифицирани отпадъци в указания срок.

            Само като се упомене в съда текста на чл. 4 с предварителното условие, да се оценят физически показатели на отпадък преди въобще да е образуван и на съдията му става леко неудобно, за да не кажа смешно.

Само реализиран юридически факт (физическо съществуване на отпадък), може да задейства хипотезите в закона (ЗУО), предварително няма как и противоречи изначално на правото.

Няма да пропусна, да обърна внимание на МОСВ, че твърде много натоварвате бизнеса с изисквания за елементарни неща.

Така и няма отговор, защо в Р. България е възприето неопасните отпадъци да се контролират и документират като опасни, при все че чл. 35, параграф 3 от Директива 2008/98/ЕО позволява неопасните отпадъци да не са под строгия режим за контрол и документиране.