Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-470 от 2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на ди

Инструкция № 8121з-470 от 2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи следва да се приведе в съответствие със законовите текстове след влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.). Предложената с § 4 промяна на чл. 30 е свързана с оглед привеждане на разпоредбата в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза. Въвежданата с § 5 нова разпоредба е във връзка с това, че при упражняването на дисциплинарната си власт съответният орган не следва да е обвързан с преценката на подчинените си органи. Съществува практика ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР да отказват изготвяне на предложение за дисциплинарно производство и това възпрепятства дисциплинарно наказващият орган да изпълнява задълженията си, свързани с търсене на дисциплинарна отговорност за тежки дисциплинарни нарушения. Другите предложени промени в текстове на инструкцията са породени от необходимостта да се внесе яснота и точност при прилагането им.


Дата на откриване: 29.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари