Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба №6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба №6) цели:

- подобряване на контролната дейност по отношение емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и като резултат от това – подобряване качеството на атмосферния въздух;

- актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;

- отмяна на разпоредби, които не са актуални.


Дата на откриване: 23.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 22.1.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 декември 2016 г. 09:57:23 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Предложения за изменение1

Предложение - 1 по § 8. Член 11, ал. 2

Според нас, следва изрично да се укажат точно кои са съответните стандартизационни документи.

            Най-добре би било със съответна заповед на министъра на ОСВ, да бъде нормативно въведено изискването за разположение и брой на пробовземни точки.

            Сега, това е описано в сайта на ИАОС:

https://eea.government.bg/bg/labs/rse/v-pomosht-na-operatorite-na-saorazheniya-pri-izvarshvane-na-izmervaniya-na-emisii-ot-nepodvizhni-iztochnitsi-1,

но съгласете се, че след като на базата на показатели от измерване на емисии, извършено чрез пробовземни точки, е възможно да се търси административнонаказателна отговорност, то следва изграждането на тези точки да е изрично нормативно заложено.

Предложение за текст:  на чл. 11, ал. 2:

Разположението и броят на точките за вземане на проби/извадки, както и размерите им, се определят от собственика или ползвателя на обекта, при спазване на техническите изисквания въведени със заповед на министъра на околната среда и водите, и се утвърждават от директора на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът

Предложение за нова ал. 3:  на чл. 11, ал. 3:

Заповедта по ал. 2 се издава в едномесечен срок.

///Предвид, че всички данни съществуват, можете дори да подготвите заповедта и да бъде издадена, в деня на влизане в сила на измененията на наредбата///

Предложение 2 - § 9. Член 12, ал. 2:

            Предвид предложение 1, данните в чл. 12, ал. 2, могат да залегнат в същата заповед на министъра.

            Още повече, че така всички данни за изграждане на пробовземна точка ще бъдат на едно място, така и ще може да се реагира с бързина, при въвеждане на нови стандарти, защото едно е технологичното време за изготвяне и влизане в сила на заповед на министъра, друго е за наредба.

30 декември 2016 г. 09:58:26 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Предложения за изменения 2

Предложение 3 - § 10. Член 13:

           Според нас тук се смесват два вида замервания, в самият димоход и на околната среда.

Следва в тази алинея изрично да се упомене, че тук става дума за замервания в околната среда, а не в димохода. Техническите изисквания за замерванията в димохода са зададени в наше предложение на чл. 11, ал. 2.

Тук следва с нова нарочна заповед на министъра, да се даде техническото изискване за начин за разполагане на определена територия и гъстота (шахматно разпределение или друго), височина на сензора от земята и т.н.

В крайна сметка директора на РИОСВ е специалист, а за да се избегнат частните интереси на контролираните субекти, следва този въпрос да бъде уреден в заповед на министъра. Така ще има еднаквост при контролната дейност върху субектите.

Предложение за редакция на чл. 13:

ал. 1. Собствениците или ползвателите на обектите определят броя и разположението на

точките за автоматични средства за измерване (СИ), използвани за собствени непрекъснати измервания, при спазване на техническите изисквания въведени със заповед на министъра на околната среда и водите, и се утвърждават от директора на РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът.

ал. 2. Заповедта по ал. 2 се издава в едномесечен срок.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

            Според мен контролът на МОСВ относно горивните инсталации следва да бъде преобърнат в смисъл, да се контролират горивата и да се стандартизират горивните инсталации, както и да се залага на компютъризирането  и автоматизирането на процеса.

 

            Предложение 1:

Задължително след 2020г. горивни инсталации с мощност на 1 MW, задължително да са автоматизирани и компютъризирани, относно горивният процес.

            Предложение 2:

Крайно време е да се постави въпросът за горенето на дърва и въглища за отопление.

Според нас следва да се работи за налагане по икономически път (т.е. да ти е по евтино) изгарянето на пелети и ползването на пелетни камини.

Практически в България всяка година от селското стопанство се отделят над 5 милиона тона растителни остатъци, годни за превръщане в пелети (слама, слънчоглед, царевица  и пр.).

Вече на пазара има подобни, но трябва по икономически път да се стимулира прехода от дърва и въглища, към пелети или собствени ВЕИ за отопление (слънчеви колектори, термопомпи и т.н.).

Не бих искал, предложението ми да се разглежда в светлината на абсолютния грабеж с фотоволтаичните и вятърните ВЕИ.

По-скоро от наученото трябва да се избегне гарантирането на каквито и да е субсидии.

            Предложение 3:

Абсолютно грозно и отчайващо е да види човек пушещ до Бога автомобил.

            Техническите прегледи са неефективни, относно констатации за вредни емисии изхвърляни от МПС. МОСВ следва да включи в програмата си за контрол  и изпраща свои експерти по пунктовете за ГТП със сертифицирани и калибрирани газ-анализатори.