Обществени консултации

Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Куклен

І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата

В резултат на извършен задълбочен преглед и анализ на действащата нормативна уредба, е необходимо да се приеме Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Куклен.

            Причините за приемане на Наредбата е продиктувано от фактическата необходимостта от регламентиране  на  реда и условията за получаване на дарения, направени от физически и юридически лица в полза на Община Куклен и нейни организационни структури и поделения, както и контрола при стопанисване и управлението на даренията и спазване на волята на дарителите. С приемане на такава наредба ще бъде създаден публичен регистър на даренията, което ще даде възможност за прозрачност по отношение на приемане и управление на даренията за цялата общественост на Община Куклен.

При изработване на проекта на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Куклен са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

 

Принцип на необходимост:

Приемането на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Куклен, е необходимост, свързана със стимулиране на дарителството в полза на Община Куклен, чрез приемане на строго регламентиран ред за получаване, управление и контрол на даренията и на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството, с авторитета и доброто име или имуществените интереси на Община Куклен.

 

Принцип на обоснованост:

Проектът на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Куклен въвежда строго регламентирани условия и ред за приемане и управление на даренията, на тяхната отчетност и за стриктно спазване на волята на дарителите.

 

Принцип на предвидимост и откритост:

Разпоредбите в проекта на наредбата са обсъждани и съгласувани със заинтересованите страни на различни нива,  като отделно проектът на наредбата с мотивите и частичната оценка на въздействието ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Куклен за становище и предложения от заинтересованите лица, които могат да направят на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, както и на портала за обществени консултации.

 

Принципът на съгласуваност:

Проектът на наредбата е изготвен, като са взети предвид всички предложения и мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от работната група от:

1. Дирекция „Обща администрация”;

2. Отдел „Правно-нормативно административно обслужване”;

3. Отдел „Административно-счетоводно обслужване и финанси”;

4. Дирекция „Специализирана администрация”;

5. Зам.-кмет на Община Куклен.

 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност

В работната група по изготвяне на проекта на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Куклен, взеха участие служители от всички сектори на  общинската администрация, като бяха взети предвид техните експертни мнения и становища относно постигане на пълна прозрачност по отношение на приемане и управление на даренията, на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството.


Дата на откриване: 22.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Куклен
Дата на приключване: 22.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари