Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични въглеводороди в атмосферния въздух

Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015г. за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух. Допълнително се въвежда и промяна в заглавието на наредбата в съответствие с Поправка на Директива 2004/107/ЕО (ОВ L 120, 13.5.2015г.).

Проектът на наредбата има за цел:

- актуализиране на изискванията към качеството на данните от измерванията на замърсителите;

- актуализиране на референтните методи за оценка на концентрациите на замърсителите (методи за вземане на проба и методи за анализ), във връзка с промени в съответните стандарти;

- въвеждане на конкретни референтни методи за вземане на проби и анализ на живак в атмосферния въздух, както и на отлагания на тежки метали;

- актуализиране на някои наименования и отстраняване на технически грешки.


Дата на откриване: 20.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.1.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 декември 2016 г. 13:52:22 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

Липсва приложена оценка на въздействието, която от 4 ноември 2016 г. е задължителна по силата на Закона за нормативните актове.

Център за оценка на въздействието на законодателството