Обществени консултации

Проект на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“

Ежегодно, на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), Обн. ДВ. Бр. 111 от 22 Декември 2003 г., Министерски съвет приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

Закрилата на деца с изявени дарби, по смисъла на НУРОЗДИД, е система от мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата и за финансовото им подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми. Осъществява се от Министъра на културата, Министъра на образованието и науката, Министъра на земеделието и храните, Министъра на младежта и спорта и от кметовете на общини. Средствата за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби по НУРОЗДИД се предоставят на съответните министерства и общините с постановление на Министерски съвет, като кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния министър.

Предложените Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ са формулирани на базата на изискванията на чл. 12, ал. 4 от НУРОЗДИД, а именно мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети извън мерките по програмата по чл. 11, ал. 1 от НУРОЗДИД.

С настоящите правила се определят условията и редът за финансово подпомагане от бюджета на Община Бургас за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“.

Целта на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ е да се регламентират условията и реда за насърчаване и подкрепа на учениците с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството.

Очакваните резултати от прилагането на тази Правила са гарантиране развитието на дарбите на учениците, чрез осигуряване на финансово подпомагане и възможности за изява.

Финансовите средства за подпомагане по Общинска програма „Бургаски деца“ се приемат ежегодно от Общинския съвет с бюджета на Община Бургас.

Настоящите Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ са в съответствие с европейското  законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. Те не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.


Дата на откриване: 16.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 15.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари