Обществени консултации

Проект на Наредба за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита

Основни мотиви:

С проекта се цели определяне на реда и условията за разрешаване пускането на пазара, употребата, подновяване на разрешение, изменение, отнемане и прекратяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита  (ПРЗ). Уреждат се и националните мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.

Основни моменти в проекта:

Дейностите по разрешаване на продуктите за растителна защита, с изключение на извършването на оценка с доклад за оценка на продуктите се извършват от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Оценка с доклад за оценка на продукти за растителна защита се извършва от Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), като в проекта е определен обхвата за извършване на оценка на продуктите за растителна защита. Определен е редът при подаване на заявление за разрешаване, подновяване или прекратяване на разрешение и начинът за координация между БАБХ и ЦОРХВ.

С проекта се въвеждат критериите за определяне на професионална и непрофесионална категория на употреба на продукти за растителна защита. Определя се изискване продуктите за растителна защита, заявени от различни лица, да се разрешават с различни търговски наименования. В случаите на вече използвано или заявено търговско наименование, може отново да бъде заявено при разрешаване на друг продукт на друг заявител, само в случаите когато се представя  писмено съгласие или споразумение с предходния притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ.

В чл. 15 на проекта се определят условията и реда за изменение на разрешение за пускане на пазара и употреба на продуктите за растителна защита съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на растенията и чл. 33-39 Регламент (ЕО) № 1107/2009.

В чл. 20 се определят условията и реда за разрешаване за пускане на пазара и употребата на продукти за растителна защита по чл. 57 от ЗЗР и чл. 40-42 от Регламент 1107/2009, а в чл. 21 се установяват условията и реда разрешаване за пускане на пазара и употребата на ПРЗ с нисък риск съгласно чл. 58 от ЗЗР и чл. 47 от Регламент 1107/2009. В чл. 22 се определят изискванията за пускане на пазара и употребата на ПРЗ за минимална употреба съгласно чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

В чл. 23 се определят условията и реда за разрешаване за пускане на пазара и употребата за паралелна търговия съгласно чл. 61 от ЗЗР и чл. 52 от Регламент 1107/2009, чл. 24 от проекта определя реда за разрешаване на ПРЗ за ограничена и контролирана употреба съгласно изискванията на чл. 62 от ЗЗР и чл. 53 от Регламент 1107/2009, в чл. 28 се определя реда при разрешаване на ПРЗ при научноизследователска и/или развойна дейност съгласно чл. 64 от ЗЗР и чл. 54 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, в чл. 32 се определят условията за разрешаване на готови разтвори съгласно чл. 65 от ЗЗР, подновяване на разрешението за пускането на пазара и употребата на ПРЗ съгласно чл. 66 от ЗЗР и чл. 43 от Регламент 1107/2009.

Определени са условията и реда за изменение, отнемане и прекратяване на разрешенията за пускане на пазара и употреба на ПРЗ по чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от ЗЗР и чл. 44-45 от Регламент (ЕО) 1107/2009 и реда за определяне на гратисни периоди за обезвреждане, съхранение, пускане на пазара и употреба.

Определя се условие за прилагане чрез въздушно пръскане да се одобряват единствено препарати за растителна защита когато не са категоризирани в първа професионална категория на употреба. В Допълнителни разпоредби с цел изясняване на използваните понятия се създава определение на понятията: незначителна промяна в състава на ПРЗ, одобрено активно вещество, официален превод, южна и югоизточна зона, зона Южна Европа и Средиземноморието, а в заключителни разпоредби се определя изискване за извършване на оценка с доклад за оценка на ПРЗ, които са разрешени за пускане на пазара и употреба преди влизане в сила на проекта на наредба, БАБХ да предава на ЦОРХВ екземпляр от съответната информация и необходимите документи за извършване на оценката.


Дата на откриване: 16.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.1.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 декември 2016 г. 11:52:12 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

Липсва приложена оценка на въздействието, която от 4 ноември 2016 г. е задължителна по силата на Закона за нормативните актове.

Център за оценка на въздействието на законодателството

06 януари 2017 г. 12:35:48 ч.
Пламенов

Да бъде преработена основно

Текстът на предложената наредба е разхвърлян, неясен, чете се трудно. Постоянно се позовава на евродирективи - ами напишете конкретно буквата която посочвате, къде изпращате ползвателя?Ангажиментите по разрешителния режим са разделени на 2 институции: едната гише, другата - оценява .. доклади: изглежда безмислено, но и удобно за избягване носене на отговорност, прехвърляйки си последната. Най-сериозният въпрос, предвид чувствителността и отражението на темата върху здравето и околната среда - как се контролира достъпа на отрови до въздуха, водата, почвата и храната - изобщо не е решен. Съгласно текста вносителя подава някакви документи (конфиденциални!) въз основа на които ЦОРХВ прави доклад. Тоест всеки с някакво лабораторно изследване може да се пробва, никакви проверки? ЦОРХВ има ли лаборатория, извършва ли изобщо и какви изследвания, какви стандарти и п0ределни норми на допустими вещества съблюдава при тези изследвания, резултатите публични ли са?????? Нито дума за забрана - единствено ако не се подадат правилните документи.. Прав е колегата - къде ви е оценката на въздействието, с какво право стартирате изобщо процедура по обсъждане и защо сте допуснати до този портал след като не сте публикували всички необходими документи? Разочароващо престъпна наредба която в този си вид предполагаемо лобистки иска да легализира достъпа на отровите на големите химически компании които невъзвратимо увреждат здравето и околната среда.