Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, които са направени съответно с § 3 и § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (ДВ бр. 98 от 2016 г.).

Отговорна дирекция:  „Данъчна политика”
E-mail:   taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 16.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.12.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 декември 2016 г. 16:49:51 ч.
Proteus

Попълване на кл. 34 от декларация обр. 1

В проекта за наредба в приложение № 1 в забележките  след т. 34 е записано:

Точка 34 не се попълва, когато в т. 12 “Вид осигурен” е попълнен някой от следните кодове: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98.

Вид осигурен 12 е предвиден за самоосигуряващи се лица. Тъй като тези лица имат право да изберат да се осигуряват и във фонд "Общо заболяване и майчинство" би трябвало както и до сега те да попълват т. 34 от Декларация обр. 1

19 декември 2016 г. 19:46:43 ч.
KosKos

т. 3 на чл. 3, ал. 3 (§ 1, т. 3, б. „а„ от проекта )От новата т. 3 на чл. 3, ал. 3 (§ 1, т. 3, б. „а„ от проекта ) не става ясно как ще се коригира дакларация обр. № 6 след подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ,  която води до намаляване на декларираното задължение за ЗОВ. В този смисъл  разпоредбата е необходимо да урежда и посочената  хипотеза.

21 декември 2016 г. 10:20:57 ч.
KosKos

Точка 15.1 Код за прекратяване на осигуряването в декларация обр. 1Принципно във файловия формат за подаване на данни за Декларация обр.1 е записано, че "Полетата от тип Number в случаите, в които нямат стойности, задължително трябва да бъдат попълнени във файловия формат с 0".

В новата точка 15.1 "Код за прекратяване на осигуряването" в Указания за попълване на декларация обр. 1 е предвидено да се попълва (допустима стойност)  0 - когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.Следователно стойността “0“  в случая е от значение  и при не наличието на определените условия следва да остава полето празно, което води до противоречие с цитираното условие за файлов формат и ще доведе до затруднения при генерирането и подаването на информацията към НАП.

В тази връзка може да се обмисли промяна в кодовети, които се попълват в полето на т. 15.1 „Код за прекратяване на осигуряването“  да бъдат различни от нула числа примерно 1 и 2 и в случаите когато същото поле няма стойност, задължително да бъде попълнена 0 според изискванията за файловия формат.

21 декември 2016 г. 11:30:14 ч.
Proteus

Попълване на кл. 15.1 от декларация обр. 1

Прекъсване и възобновяване на осигуряването е възможно и когато трудовия договор не е прекратен.

От тази гледна точка може би е по-правилно да се премахне клетка 15.1 от декларация обр. 1 и да се добави деклариране на обстоятелствата по чл. 54б, ал. 3 от КСО в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, което работодателя подава при прекратяване на трудовото правоотношение.

26 декември 2016 г. 09:15:10 ч.
Proteus

Промяна на нетно възнаграждение

От декларация обр. 1 се премахват кл. 19 и 20, касаещи сумите за социално разходи тъй като върху тях ще се дължат осигуровки за всички фондове (включително и за фонд Общо заболяване и майчинство). Логично следствие е да се промени изчисляването на сумата на нетното възнаграждение, която се попълва в кл. 34. Тоест би следвало да се направи и промяна в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, като в чл. 32 се отмени ал. 5.