Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

С настоящият проект се предлага отмяна на правилото, по силата на което за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза /терапевтичен курс, определена по реда на раздел ІІІ от глава шеста от наредбата при отпускането им в аптека.

Проведено е публично обсъждане на проекта на постановление на основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове. Провеждането на обществени консултации за срок от 14 дни е необходимо, тъй като е предвидено разпоредбата на чл. 5, ал. 5 да се прилага от 1 януари 2017 г. Отмяната на правилото преди започване на неговото практическо приложение е с оглед недопускане възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти.

Адрес за изпращане на предложения и становища: hgetova@mh.government.bg


Дата на откриване: 5.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.12.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 декември 2016 г. 22:04:26 ч.
komentator.bg

Оценката на въздействието не отговаря на изискванията на ЗНА и наредбата на МС

Прави впечатление, че оценката на въздействието не отговаря на изискванията на ЗНА и наредбата на МС. Тази консатация се извежда от факта, че оценката изобщо не споменава за въздействието на изменението върху пациентите и населението. 

Бихме искали да припомним, че в доклада на вносителя от м.11.2015 г. се посочва:

"Предложението за новата ал.5 на чл. 5 е изцяло със социален ефект и ще има отражение върху населението. В позитивния лекарствен списък има по един лекарствен продукт, който е напълно безплатен или с най-малко доплащане от пациента, но често лекуващият лекар предписва друг лекарствен продукт и пациентите доплащат различни по-размер суми. С новите разпоредби се цели да се ограничи ценовия диапазон в доплащането от пациента като се обвърже да не е повече от 50%  от стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за Дефинирана дневна доза (ДДД), съответно за терапевтичен курс на лечение." 

Както се вижда очакваната полза е за пациентите, но в оценката пациентите и населението не присъстват. Това изцяло компрометира направената оценка. Предлагаме ОВ да се допълни като се дадат количествени и качествени разчети за влиянието върху пациентите, за загубата на бюджета на НЗОК и като цяло отражението върху цените на лекарствата в България.

05 декември 2016 г. 22:04:59 ч.
komentator.bg

необходимо е провеждане на обсъждане и представяне на писмено становище от пациентски организации

Прави лошо впечатление липсата на становище по проекта от пациентски организации. При положение, че наредбата е изменена преди година и беше афиширана като победа и реформа, а също така при положение че влизането в сила беше отлагано няколко пъти са налице основателни подозрения от задкулисни договорки и въздействия. Отмяната на подобен текст при това положение може да стане само при пълна прозрачност и публично изразена гаранция от пациентски организации, че и отмяната няма да има негативни последствия.

Предлагаме проектът да бъде обсъден в различни форамати на консултативни съвети към министъра и едва тогава да бъде внесен.

05 декември 2016 г. 22:05:32 ч.
komentator.bg

В случай на отмяна чия е отговорността за това че преди година на МС е предложен неработещ текст

На Портала за обществени консултации Коментатор.бг дискусията е открита със следните въпроси:

Възникват много въпросителни:

- Защо аргументите са свързани с негативното отражение върху производителите, а никъде вече не се говори за пациентите?

- Как така преди година ограничението върху доплащането беше със социална функция и произтича от закона, а сега се оказва, че едва ли не е незаконно?

- Защо в оценката на въздействието няма нито дума за отражението върху пациентите в резултат от отмяната на текста?

- Защо проектът не е съгласуват със съществуващите към министъра консултатинти органи, с участие на представители на пациентите?

Създава се впечатлението, че преди година е прието нещо с идеята да не влиза в сила, но да се имитират реформи. И второто тягостно чувство е, че производителите на лекарства са намерили аргументи и подход към членовете на КЗК и екипа на министъра

http://komentator.bg/aptekarskata-mafiya-predlaga-da-otpadne-ogranichenieto-patsientite-da-ne-doplashtat-poveche-ot-60-na-sto-varhu-stojnostta-na-opakovka/

05 декември 2016 г. 22:11:20 ч.
komentator.bg

Защо консултацията и направените от нас коментари са скрити?

Уважаеми госпожи и господа,

На 3.12.2016 г. изразихме коментари по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

За наша голяма изненада днес открихме, че цялата консултация, ведно с нашите коментари са изтрити. Вместо обсъждане министерството дори е съкратило срока - вместо до 1.1.2017 г. консултацията ще бъде до 19.12.2016.

Можете ли да отговорите защо коментарите ни са скрити и с каква цел? Ласкаем се от мисълта, че това е заради предложенията ни. По-скоро министерството иска да направи коледен подарък на милионите български пациенти. Ето копие от обявлението за консултацията с начало 2.12.2016 г.:

Дата на откриване:02.12.2016 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Здравеопазване
Дата на приключване:01.1.2017 г.

 

05 декември 2016 г. 22:15:56 ч.
komentator.bg

Позоваването на изключителни обстоятелства за да се съкрати срока за обсъждане е заобикаляне на зако

Уважаеми госпожи и господа,

Налице е първият случай на превратно тълкуване на разпоредбите на ЗНА относно изключителните случаи, в които има съкратен срок за консултации.

Становището на нашите юристи е, че няма такива обстоятелства. Нима министерството не беше наясно още преди 3 месеца, че влизането в сила е отложено за 1.1.2017 г.? Със сигурност знаеше и позоваването на изключителност представлява заобикаряне на закона. Не би трябвало да се допуска подобно нещо.