Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

С § 1 от предложения проект се създава нов чл. 16, с който се регламентира разглеждането на възражения срещу заповедта на Министъра на земеделието и храните за одобряване на проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“, като способ за неговото ежегодно обновяване в допълнение към посочените в чл.15,   ал. 2. Така начините да бъде обновяван специализираният слой „Площи, допустими за подпомагане“ в Системата за идентификация на земеделски парцели с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите изчерпателно се изброяват.

Необходимостта от останалите промени в Наредба №105/2006 г. произтичат от приетите в Тълкувателно решение № 8/11.12.2015 г. на Върховния административен съд (ВАС) изводи, че заповедта на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105/2006 г., е акт, който по отношение на отделния земеделски производител е индивидуален административен акт. Съдът приема, че по своя характер тази заповед съставлява съвкупност от множество индивидуални административни актове, с оглед което производството по оспорването й следва да се проведе по реда на Глава десета, Раздел I „Оспорване на индивидуални административни актове“ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Понастоящем в Наредба № 105/2006 г. е уредена процедурата за издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК. С предложените изменения и допълнения в изпълнение на горепосоченото Решение на ВАС в Наредба № 105/2006 г. се регламентира производство по Глава десета, Раздел I от АПК.

В изпълнение на горното с § 2 от предложението за НИД на Наредба № 105/2006 г. се изменят чл. 16б, 16в и 16г.

Член 16б от предложения проект за изменение и допълнение на                Наредба № 105/2006 г.  предвижда всяка година след приключване на обновяването по чл. 15, ал. 2, т. 1 и 2 министърът на земеделието и храните одобрява със заповед проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", която се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие".

Съгласно ал. 2 от същата правна норма в горецитираната заповед следва да се посочат и срока и начина за подаване на възражения по чл. 16в срещу обхвата на проекта на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане.

Член 16в, ал. 1 от предложението за изменение и допълнение на Наредба №105/2006 г. създава възможност земеделските стопани да се запознаят с обхвата на проекта на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" в общинската служба по земеделие по местонахождението на площите чрез преглед на съответните физически блокове или части от тях върху ЦОФК. Текстът регламентира задължение за служителите от общинската служба по земеделие да оказват съдействие на земеделските стопани при извършване на прегледа.

За да се гарантира, че съответните права на земеделските стопани, свързани със заявените от тях за подпомагане земеделски площи, ще бъдат защитени, чл. 16в, ал. 2 определя ред за подаване на възражения до Министъра на земеделието и храните, а именно в срока по чл. 16б, ал. 2 земеделските стопани ще могат да подават такива по образец чрез автоматично генериране от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ в срока, определен със заповедта по чл. 16б, ал. 1, като при подаването им сами или със съдействието на служител от общинската служба по земеделие ще посочват идентификаторите на парцелите, които желаят да бъдат включени в тях.

Член 16г, ал. 1 предоставя на Министерството на земеделието и храните правомощието на база извършени проверки на подадените възражения и отстранените непълноти и грешки в обхвата на проекта на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", да изготвя окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“.

По реда да ал. 2 от същата разпоредба проверката се извършва чрез преглед на коректността на:

1. извършената дешифрация, когато съответните площи попадат под актуално за годината заснемане;

2. извършената теренна проверка и нанасянето на констатациите от нея в базата данни на СИЗП, когато съответните физически блокове са определени за теренна проверка.

Резултатите от извършените проверки на възраженията по обхвата на проекта на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" на основание чл. 16г, ал. 3 следва да се публикуват на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Алинея 4 от тази разпоредба оторизира Министъра на земеделието и храните да одобри със заповед окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане". Съгласно второ изречение от същата Заповедта се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“.

Въз основа на окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ на основание чл. 16г, ал. 5 от проекта Разплащателната агенция ще извършва финална оторизация и плащания на площ за съответната кампания и ще приема заявления за подпомагане през следващата кампания.

Параграф 3 от предложението урежда влизането в сила на НИД на            Наредба № 105/2006 г. от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.


Дата на откриване: 30.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 30.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари