Обществени консултации

Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на стипендиантска програма в държавната администрация

С проекта на постановление се предлага приемането на Наредба за провеждане на стипендиантска програма в държавната администрация. Приемането на наредбата е предвидено в чл.13а, ал.8 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

 Наредбата има за цел да детайлизира предвиденото в чл. 13а от ЗДСл (ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.) провеждане на стипендиантска програма в държавната администрация като инструмент за привличане и задържане на служители от редки и/или специфични специалности, за които е установен недостиг в определени административни структури.

В тази връзка наредбата предвижда изготвянето на списък от специалности, за които в отделните администрации има недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии. Списъкът ще се актуализира ежегодно по предложение на администрациите и ще включва специалности, които са специфични и необходими за съответната администрация и за които администрацията в продължение на повече от 18 месеца не е намерила подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а и/или 81б от ЗДСл. Списъкът ще се одобрява с решение на Министерския съвет ежегодно не по-късно от 30 септември на текущата година.

С наредбата се определят и изискванията към кандидатите за участие в стипендиантската програма, вкл. процедурата по подбор, определят се ангажиментите и задълженията на стипендиантите, администрацията и наставника, както и реда и условията, при които стипендиантите могат да бъдат назначени по служебно правоотношение след успешното приключване на стипендиантската програма. Създават се и всички необходими образци на документи, които ще се използват при обявяването на стипендиантската програма, в процедурата за кандидатстване и подбор и сключване на споразумението.


Дата на откриване: 25.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 25.12.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 декември 2016 г. 17:10:38 ч.
Стажант СА

Задължението за работа в държавната администрация за до 7 години е твърде дълго

В наредбата се предвижда стипендиантът да работи в съответната администрация след приключване на програма за срок, който не може да бъде по-кратък от 3 години и по-дълъг от 7 години. Мисля, че 7 години са твърде дълъг период от време и текстът следва да се промени. Или да има някаква обвързаност между броя години, в които се изплаща стипендията и продължителността на този срок. Ако стипендиантът е бил такъв за 1 година, да не могат да го задължават за повече от 3 години, ако е бил в програмата за 2 години, да може да го задължат за максимум до 4 години и т.н. В противен случай може да се окаже, че стипендианти от една и съща специалност, които участват в програмата в различни структури в администрацията, ще са задължени да работят за различен период от време след това. Смятам, че по-гъвкавото и в същото време по-справедливото решение по отношение на задължението за работа в съответната администрация след приключване в програмата и въвеждането на споменатото по-горе обвързване на продължителността на получаване на стипендията със срока на задължението за работа.