Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас:

Липсата на изрично регламентиран текст в Наредбата, за реда и начина за спечелване на определена позиция за преместваем обект при наличие на повече от едно подадено заявление за поставяне на преместваем обект за определена позиция на територията на Община Бургас,  налага създаването на чл. 7 а от наредбата. Към настоящия момент при подаване на заявление за поставяне на преместваем обект от повече от един кандидат за определена позиция, за спечелил същата се смята заявителят, подал първи по ред своите документи. Това създава напрежение между отделните заявители и длъжностните лица, приемащи заявленията за поставяне на преместваем обект на определена позиция.

 

2. Цели, които се поставят:

С текста на разпоредбата на чл.7 а от наредбата се цели постигане в максимална степен на прозрачност и предвидимост на действията на администрацията, свързани с административното обслужване и регулиране на стопанската дейност на субектите в области, където липсва законов регламент. Осъществяването на административния ред и контрол е предоставено на съответните органи на местното самоуправление, чрез приемане на подзаконови нормативни актове, които могат да съобразят спецификата на обществените отношения по места, за да приемат правила и норми, които да отговарят на потребностите и желанията на гражданите на съответната територия.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предвидените изменения и допълнения на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас не изискват финансови средства.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакванията от прилагането на настоящите изменения и допълнения на Наредбата са свързани с възможността на Община Бургас да осигури ясно регламентирани правила за реда и начина за спечелване на определена позиция на преместваем обект при наличие на подадено повече от едно заявление за поставяне на преместваем обект за определена позиция на територията на Община Бургас, чрез жребий.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

 

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следния електронен адреси:  

d.georgiev@burgascouncil.org ; arhgeorgiev@abv.bg


Дата на откриване: 24.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 24.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари