Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностното развитие - Бургас

Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) - гр. Бургас е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се организират дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 
Според разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) центровете за подкрепа на личностното развитие уреждат устройството и дейността си в правилник в съответствие с този закон и подзаконовите актове по прилагането му. С разпоредбата на чл. 49, ал. 8 от ЗПУО се предвижда, че устройството и дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие се уреждат с правилник, приет от съответния общински съвет. 
Целите, които се поставят с приемането на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностното развитие – Бургас са да се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на ЦПЛР-Бургас по смисъла на чл. 26, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от ЗПУО, както и да се осигури публичност на неговите дейностите.
За прилагането на новата уредба не са необходими финансови и други средства,  
Очакваните резултати след приемането на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностното развитие - Бургас структурата, функциите, дейностите и финансирането на ЦПЛР-Бургас се привеждат в съответствие с новите изисквания на ЗПУО и на подзаконовите актове, предвидени в този закон;
Проектът на правилник не противоречи на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие и е приет въз основа на новия  Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.
С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.


Дата на откриване: 17.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 17.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари