Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз

 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз е изготвен в изпълнение на мярка № 55 от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет с Решение №  965 на Министерския съвет от 2016 г.

Приетото в началото на членството на България в Европейския съюз (ЕС) Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС изигра своята ключова роля за осигуряване на съгласуваност, последователност и ефективност на участието на България в процеса на вземане на решения на ниво Европейски съюз. В него намериха отражение и новите функции, които българската администрация следваше да поеме в условията на пълноправно членство.

В последващите години Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. бе многократно променяно, както поради констатирани слабости в координационния механизъм, така и с оглед необходимостта да се отговори на новите предизвикателства пред България, в т.ч. и първото ни ротационно председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Наслагването на промени върху промени, обаче, не само, че допълнително затруднява работата на администрацията, но и не позволява дефинирането на правата и задълженията на всички участници в националния механизъм по европейските въпроси по достатъчно ясен и непротиворечив начин.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз се преодоляват съществуващите празноти и неясноти в нормативната уредба. Регламентирани са последователно, ясно и непротиворечиво всички въпроси, отнасящи се както до правно задължените лица, участващи в координационния механизъм, така и до участието на страната ни в процеса на вземане на решения на ниво Европейски съюз и до изпълнението на ангажиментите, произтичащи за България от членството й в Съюза. Своето отражение в Постановлението са намерили и всички въпроси, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

 


Дата на откриване: 16.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.11.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 ноември 2016 г. 17:38:32 ч.
AGotseva

Предложения по Проект на Постановление на МС за координация по въпросите на ЕС

1. Относно членовете, свързани с описанието на „Функциите на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката“.

Предложение: текстът „министър на образованието и науката“ да отпадне.

Мотив: Към настоящия момент двете позиции се заемат от едно физическо лице. Така изготвен текстът на постановлението навежда на мисълта, че тези функции са разписвани за това конкретно физическо лице. Би следвало тези функции да се изпълняват от  заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси, независимо от това кое физическо лице заема този пост. Съвсем естествено е в бъдеще позициите „заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси“ и „министър на образованието и науката“ да бъдат заети от различни физически лица, а при така разписания текст на постановлението ще следва, че и двете физически лица трябва да изпълняват описаните функции едновременно.

Същото да се отрази в текста на чл. 7, ал. 1, т.1 и ал. 5 и в Приложение 1 към чл. 5, ал. 1, т. 7

 

2. В Приложение 1 към чл. 5, ал. 1, т. 11 – „Съвет по образование, култура и младеж - заместник министър- председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта“.

Предложение: текста „заместник министър- председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси“ да отпадне.

Мотиви: Описаните към т. 1

 

3. Чл. 10, ал. 3, изречение второ гласи: „Окончателният дневен ред се изпраща най-късно в деня на провеждане на редовното заседание.“, а ал. 4 гласи, че „Всеки член на Съвета може да бъде придружаван на заседанията от служители от съответното ведомство след уведомяване на секретариата в срок до края на работното време на деня, предхождащ заседанието.“

Предложение: Срокът на ал. 4 да се синхронизира със срока на получаване на дневен ред, като го следва.

Мотив: Необходимостта от придружаване на член на съвета от служител с конкретни компетенции би могла да възникне въз основа на получения дневен ред.

 

4. Чл. 15, ал. 5 гласи „В състава на работните групи могат да се включват и представители на синдикални организации, организации на работодателите, неправителствени организации и академичната общност.“

Бележка: Никъде в текста на постановлението не е посочен механизма на включване на посочените в ал. 5 лица. Не става ясно дали такива ще могат да бъдат единствено канени или ще има вариант за самоиницииране на участие от страна на лицата, писани в цитираната алинея.

Предложение: Да се посочи механизъм на включване на описаните в ал. 5 лица

Мотив: В аналогичния чл. 16 подобен механизъм на включване на представители на синдикални организации, организации на работодателите, неправителствени организации и академичната общност е описан в ал. 6. Липсата на подобен текст към ал. 5 води до липса на прозрачност при вземането на решения относно участието на външни за държавна администрация лица в състава на работните групи.

 

5. Бележка (за евентуална редакция): На стр. 53 е поместена таблица с изписано над нея „Приложение“ без да е пояснено приложение към какво е тази таблица.