Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Със Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси, (Обн. ДВ. бр.110/21.12.2007г., в сила от 01.01.2008г.) беше предоставено правомощие на органите на местно самоуправление - общинските съвети, да определят размерите на местните данъци при условия, по ред и в граници, установени със закон.
Тази законодателна промяна беше в изпълнение на започналия, и продължаващ и понастоящем процес на финансова децентрализация на общините. Така се предостави възможност общините сами да определят рамката на бюджетните си приходи, и по този начин да финансират разходите си по предоставяне на различни социални услуги, организирането на образователни и културни събития, както и общото подобряване на градската среда. За Община Бургас тези дейности са постоянно и трайно наложило се развитие, което съответно се нуждае от финансиране. Ето защо се налага предприемане на мерки за увеличаване на местните приходи.
Повечето местни данъци не са променяни като размери от първоначалното им приемане през 2007г., тъй като освен общински приходи, те от друга страна са данъчна тежест за населението, което не може да бъде натоварвано прекомерно. Но нарастващите нужди на общността, налагат вземането на обоснованото и необходимо решение за повишаване размера на някой местни данъци. 
Данъкът при възмездно придобиване на имущество е вид местен данък, при който облагаем обект е придобиваното имущество – недвижими имоти и вещни права върху тях,  моторните превозни средства. Доколкото това не е повсеместен данък, какъвто и данъкът върху недвижимите имоти, то данъчното натоварване ще бъде ограничено, като ще обхване предимно лица, влагащи средства в недвижими имоти, или закупуващите регистрирани за движение моторни превозни средства. Изложеното, мотивира предложението, данъкът при възмездно придобиване на имущество да стане от 2.5% на 3%.
Необходимо е прецизиране на някой текстове. Предвид преминаването на с. Черно море и с.Рудник към гр.Бургас, следва наименованията да се заличат като самостоятелни съставни селища в Приложение 1 на наредбата. 


Дата на откриване: 3.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 3.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари